Pracownicy Naukowi

Bogusław Dybaś

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Styczeń 5, 1988 , Wydział Humanistyczny UMK

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Habilitacja – 30.06.1998, UMK
Profesor – 3.04.2009

Specjalizacja

historia państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej; historia instytucji stanowych w epoce nowożytnej; historia inflant i ich związków z Rzeczpospolitą w epoce nowożytnej; historia wojskowa epoki nowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów fortyfikacji); dzieje Torunia

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
(urlop bezpłatny, dyr. Stacji Naukowej PAN w Wiedniu)

Ważniejsze publikacje:

1. [Współoprac.] Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia, Wrocław 1989.
2. [Współwyd.] Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI–XVIII wieku, Warszawa 1990.
3. Sejm pacyfikacyjny w 1699 roku, Toruń 1991.
4. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.
5. [Współwyd.] Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. 1: 1526 – połowa 1528, Toruń 2001.
6. Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik piltyński w latach 1617–1717 (z dziejów instytucji stanowej), Toruń 2004.
7. Die „militärische Revolution” in Polen-Litauen. Die Hauptprobleme der Entwicklung des Heerwesens in der polnisch-litauischen Republik im 17. Jahrhundert, w: Von Söldnerheeren zu Un-Truppen. Heerwesen und Kriege in Österreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Symposium 5. November 2010, Heeresgeschichtliches Museum, Wiedeń 2011, s. 11–27.
8. Inflanty – unijny „poligon” Rzeczypospolitej, w: Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej, red. Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski, Wydawn. Polskiego Tow. Historycznego, Toruń 2011, s. 101–110.
9. Wallenstein & Radziwiłł. Wizjonerzy i zdrajcy, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. Hans Henning Hahn, Robert Traba, współprac. Maciej Górny i Kornelia Kończal, Wydawn. Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 162–175; [wersja niemiecka] Wallenstein und Radziwiłł. Visionäre und Verräter, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 3: Parallelen, red. Hans Henning Hahn, Robert Traba, współprac. Maciej Górny, Kornelia Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn–München–Wien–Zürich 2012, s. 166–181.
10. [Współwyd. z: Waldemar Bukowski, Zdzisław Noga] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 1, cz. A: Sekcje 1–30, cz. B: Faksymilia arkuszy 1–30. / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 1 Teil A: Sektionen 1–30,Teil B: Faksymileblätter 1–30, Instytut Historii PAN, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Instytut Historii Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. CXVIII, 310.
11. [Współwyd. z: Waldemar Bukowski, Zdzisław Noga] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 4, cz. A: Sekcje 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; cz. B: Faksymilia arkuszy 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143. / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 4 Teil A: Sektionen 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; Teil B: Faksymileblätter 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143, Instytut Historii PAN, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Instytut Historii Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. LXXVIII, 324.
12. [Współred. z: Tomasz Kranz, Irmgard Nöbauer, Heidemarie Uhl] Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Polen und Österreich. Bestandaufnahme und Entwicklungsperspektiven, Peter Lang Edition, Frankfurt nad Menem 2013, ss. 346, ilustr.
13. [Współwyd. z: Joanna Winiewicz-Wolska] Listy Maxa Dvořáka do Karola Lanckorońskiego (1907–1921) / Briefe von Max Dvořák an Karl Lanckoroński (1907–1921), „Lanckoroniana” [T.] 4, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń 2015, ss. XXXV, 301.
14. [Współautor z: A. Barwicka, A. Kalinowska, E. Kwiatkowska-Dybaś, L. Kuk, M. Przegiętka, R. Skowron] Polscy dyplomaci w Wiedniu / Polnische Diplomaten in Wien 1515–2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasada RP w Wiedniu, Wiedeń 2015, ss. 200.
15. [Współwyd. z: Rudolf Jaworski, MariuszWołos] Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku / Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Wiedeń/Wien 2016, ss. 194.
16. [Współoprac. z: Oleh Dukh, Łukasz Walczy] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 12, cz. A: Sekcje 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, cz. B: Faksymilia arkuszy 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, cz. C: tłumaczenie na język ukraiński opisów wojskowych do map / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 12 Teil A: Sektionen 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, Teil B: Faksimileblätter 313–322, 336–343, 356–362, 375–379, Teil C: Übersetzung ins Ukrainische von militärischen Beschreibungen für Karten, wyd. Zdzisław Budzyński, Wydawn. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Warszawa 2016, ss. XCV, nlb. 1, 279, nlb. 1 + tom map w osobnym woluminie + ss. XII, 90, nlb. 2.
17. [Współoprac. z: Łukasz Walczy] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 8, cz. A: Sekcje 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, cz. B: Faksymilia arkuszy 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Bd. 8 Teil A: Sektionen 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, Teil B: Faksimileblätter 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, wyd. Andrzej Janeczek, Wydawn. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. XCI, nlb. 1, 283, nlb. 1 + tom map w osobnym woluminie.

Kontakt:

dybas@viennapan.org