Pracownicy Naukowi

Bogumił Szady

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 12, 2002 , Katolicki Uniwersytet Lubelski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski;
profesor w IH PAN od 2012

Specjalizacja

historia nowożytna, historia społeczno-religijna, geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Główny wykonawca w projekcie: „Mniejszości religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku” (1997–2000, nr 1 H01 G 037 13, kierownik: prof. dr hab. S. Litak, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu).
2. Główny wykonawca w projekcie: „Atlas religii i wyznań przed I rozbiorem Rzeczypospolitej, ok. 1772 r.” (2003–2006, nr 2 H01 G 01825, kierownik: prof. dr hab. S. Litak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie).
3. Główny wykonawca w projekcie: „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Opracowanie źródłowe” (2007–2009, nr N10806432/3267, kierownik: dr hab. Jan Szczepaniak, Towarzystwo Naukowe KUL).
4. Udział w projekcie „Historical Atlas of Poland in 16th century”, NPRH, 2012–2014.
5. Udział w projekcie „Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”, NPRH, 2012–2017.
6. COST Action IS 1301 “New Communities of Interpretation”, WG3: European Networks of Knowledge Exchange (wykonawca).
7. „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1582 (1594) – 1900 w świetle rejestracji metrykalnej”. Grant MNiSW realizowany w latach 2013–2017 (wykonawca).
8. Udział w projekcie „Atlas historyczny Polski – dopełnienie serii”, NPRH, 2016–2020.
9. „Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej”, NPRH, 2016–2019 (kierownik projektu).

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin 2003, ss. 248.
2. Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010, ss. 748.
3. Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, oprac. B. Szady, Lublin 2010, ss. 212.

Artykuły:
1. Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714–1718), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87 (2007), s. 243–274.
2. Wizytacje diecezji chełmskiej – XVII wiek, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”82 (2004), s. 269–288.
3. [wyd. i tłum.] Dekanat Pilzno w Descriptio ecclsiarum parochialium et beneficiorum in dioecesi Cracoviensi parte Cisvistulana consistentium z 1776 roku, w: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t 2: Okres staropolski i czasy zaborów, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009, s. 277–300.
4. „Beneficia patronata” i „beneficia libera” – prawne i potoczne rozumienie prawa patronatu, w: Religia – edukacja – kultura, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 53–61.
5. Prawo patronatu wikariuszy kolegiackich w Zamościu w świetle „Reflexiones super iure praesentandi…” z 1770 roku, ABMK 78 (2002), s. 221–240.
6. Inkorporacja parafii w Grabowcu do chełmskiej kapituły katedralnej w 1624 roku, w: Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob i in., Lublin 2004, s. 133–145.
7. Konflikt wokół Sanktuarium NMP w Tirano, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska i in., Lublin 2005.
8. Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 86 (2007), s. 331–353.
9. Osadnictwo dekanatu łukowskiego w świetle wizytacji biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego z 1748 r., w: Archiva temporum testes, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 516–529.
10. Parafia w Wojcieszkowie w XVII–XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”109 (2008), s. 87–115.
11. Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 r. jako przykład kartografii wyznaniowej, w: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, „Z dziejów kartografii”, t. 14, Szczecin 2008, s. 297–317.
12. Sieć placówek zakonnych Północnego Mazowsza w okresie nowożytnym, w: Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu, Ostrołęka 2008, s. 22–35.
13. Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej, „Polski Przegląd Kartograficzny”40 (2008), nr 3, s. 279–283.
14. Wspólnoty wyznaniowe w Chełmie do końca XVIII wieku, w: Chełm nieznany. Ludzie – Miejsca – Wydarzenia, red. M. Karwatowska, Chełm 2009, s. 289–302.
15. Z badań nad mapą wyznań i religii Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem Polski, w: Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie, red. J. Kłoczowski,Warszawa 2009, s. 21–27.
16. Parafia w Brzostku w XVII i XVIII wieku, w: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t 2: Okres staropolski i czasy zaborów, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009, s. 113–132.
17. [współaut.] Towards a formal ontology for history of church administration, w: Formal Ontology in Information Systems, red. Galton, R. Mizoguchi, Amsterdam 2010, s. 345–358.
18. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku – model liniowy i sieciowy, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 831–845.
19. Rozwój terytorium parafii Łęczna do końca XVIII wieku, w: Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 27–38.
20. Geografia polityczna Europy Wschodniej, w: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, pod red. H. Łaszkiewicza, I. Wodzianowskiej, Lublin 2012, s. 25–35.
21. Przynależność administracyjna Dąbrowicy (XIV–XX wiek), w: Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, red. C. Taracha, Lublin 2012, s. 21–30.
22. Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne, w: Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, (Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3), Warszawa 2012, s. 26–35.
23. Między Panem i Plebanem – mechanizmy obsady funkcji duchownych w Rzeczypospolitej wielu wyznań w XVI–XVIII w., w: Między Rzymem i Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 197–212.
24. Geografia historyczna w Polsce – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica” 1 (2013), s. 19–38.
25. Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 14 (2013), s. 17–32.
26. Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej, w: Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, (Z dziejów kartografii, 17), Warszawa 2013, s. 183–192.
27. Upadek parafii w Chorupniku. Przyczynek do dziejów reformacji w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 61 (2013), z. 2, s. 135–145.
28. Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2014 [dostęp: 30.09.2014].
29. [współaut.] Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, red. M. Słoń, Frankfurt nad Menem 2014.
30. Struktury religijne na przykładzie „Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.”, „Studia Geohistorica” 3, 2015, s. 243–257.
31. [współaut.] Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 38, nr 2, 2016, s. 35–72.
32. Spatio-temporal databases as research tool in historical geography, „Geographia Polonica” 89, nr 3, 2016, s. 359–370.
33. [rec.] Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 64, z. 3, 2016, s. 387–398.
34. W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej, w: Editiones sine fine, t. 1, red. Krzysztof Kopiński, Wojciech Mrozowicz, Janusz Tandecki, Toruń 2017, s. 177–188.
35. Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach, w: Imaginations and configurations of Polish society: From the Middle Ages through the twentieth century, red. Y. Kleinmann i in., Göttingen 2017, s. 174–205.
36. [współaut.] Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach, w: Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017), red. P. Fogliaroni, A. Ballatore, E. Clementini, (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), Springer, Cham 2018, s. 283–291.

Kontakt:

szady@kul.lublin.pl