Pracownicy Naukowi

Bartosz Kaliski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 12, 2011 , Warszawa, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna Polski XX wieku, historia Kościoła katolickiego w Polsce

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Inne:
Od 2012 r. sekretarz redakcji „Kwartalnika Historycznego”.

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Od 2017 r. udział w projekcie opracowaniu wydawniczym dzienników Wiktora Woroszylskiego z lat 1953–1996 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 11H 13 03 82, umowa nr 0025/NPRH3/H11/82/2014). Podmiotem realizującym jest Ośrodek Karta we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1980, Wyd. Scholar, Warszawa 2012 (w 2013 r. wyróżniona Nagrodą im. Prof. Tomasza Strzembosza dla najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski).
2. Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa, 1968–1970), Wyd. Instytutu Historii PAN, Warszawa 2014.

Artykuły:
1. Kościół gnieźnieński wobec presji laicyzacyjnej państwa w latach siedemdziesiątych XX wieku, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, red. K. Białecki, „Studia i materiały poznańskiego IPN”, t. XII, Poznań 2010, s. 65–85.
2. NSZZ „Solidarność” a PZPR na przykładzie Huty „Warszawa” w latach 1980–1981, w: Niepiękny wiek dwudziesty, red. B. Brzostek i in., Warszawa 2010, s. 553–583.
3. Zjazd Solidarności – fakty i konteksty, w: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1 (I tura), oprac. i red. G. Majchrzak, J. M. Owsiński, wstęp B. Kaliski, Warszawa 2011, s. 11–56 (ss. 1071).
4. Tertium non datur? (czyli o ograniczeniach analizy dyskursu), „Kwartalnik Historyczny” 118, 2011, nr 4, s. 767–772.
5. Dwa protesty. Strajki w Hucie „Warszawa” w sierpniu 1980 i w grudniu 1981 roku. Podobieństwa, różnice, znaki zapytania, w: Strajki w Polsce w XX wieku, red. R. Gryz, Warszawa 2011, s. 289–308.
6. Być przeciw. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” (1988–1990), w: Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), red. B. Noszczak, Warszawa 2013, s. 261–290.
7. Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, 2016, t. 14, s. 307–337.
8. Powielacz i bieg dziejów Polski, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 4, s. 179–185.
9. Nowolipki AD 1959, czyli cud w komunistycznej Warszawie, „Pamięć i Sprawiedliwość” 29, 2017, nr 1, s. 25–49.
10. Proces Macieja Kozłowskiego i innych (tzw. proces taterników). Przygotowania, przebieg, konsekwencje w: „Kultura” i jej odbiór w Polsce, red. I. Hofman, Toruń–Paryż 2017, s. 141–165.

Recenzje:
1. K. Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956–1991, Poznań 2012, ss. 470, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, t. 4, 2013, s. 178–181.
2. H.-Ch. Dahlmann, Antisemitismus in Polen 1968. Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft, Osnabrück 2013, Fibre Verlag, ss. 430, „Acta Poloniae Historica” 2016, t. 114, s. 347–354.
3. M. Krzywosz, Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie, Białystok 2016, IPN, ss. 477, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 3, s. 639–645.

Kontakt:

skh@ihpan.edu.pl