Pracownicy Naukowi

Arkadiusz Borek

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Październik 7, 2013 , Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia kościoła na przełomie średniowiecza i nowożytności; geografia historyczna; humanistyka cyfrowa

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504–1534” (kierownik).
2. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” (uczestnik).

Ważniejsze publikacje:

1. Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce: praktyka i jej uwarunkowania na przykładzie włocławskich wykazów święceń, „Studia Źródłoznawcze” 52, 2014, s. 45–71.
2. [Razem z Panecki T.] Cartographic visualization of historical source data on AtlasFontium. pl, w: Progress in Cartography, 2016, s. 65–81.
3. Baza danych jako forma edycji wykazów święceń duchowieństwa, „Roczniki Humanistyczne” 64, z. 2, 2016, s. 59–88.
4. Tożsamość czternastowiecznego prałata na przykładzie Janka z Czarnkowa, w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, s. 333–376.
5. [Rec.] Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650–1810/12. Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1650–1810/12, oprac.  Stanisław  Jujeczka,  ks.  Henryk  Gerlic, Waldemar  Könighaus, Wydawnictwo eBooki.com.pl, Wrocław 2014, ss. 803, „Studia Źródłoznawcze” 54, 2016, s. 221–225.

Kontakt:

borek.arkadiusz@gmail.com