Pracownicy Naukowi

Antoni Grabowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 2014 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia średniowiecza; dynastia Ottonów; cystersi

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Strona internetowa:
https://pan-pl.academia.edu/AntoniGrabowski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Grant NPRH afiliowany przy IH PAN „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” – przygotowanie artykułu na temat wejście Polski do Europejskiej pamięci.
2. Grant NCN (kierownik): Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas.

Ważniejsze publikacje:

1. Ostatnie studia o Liudprandzie z Cremony, „Studia Źródłoznawcze” 51 (2013), s. 93–103.
2. From Castration to Misogyny. The Meaning of Liudprand of Cremona’s Humour, „Acta Poloniae Historica” 112.2 (2015), s. 243–267.
3. Liudprand of Cremona’s papa monstrum: the image of Pope John XII in the Historia Ottonis’, „Early Medieval Europe” 23.1 (2015), s. 67–92.

Kontakt:

agrabowski@ihpan.edu.pl