Pracownicy Naukowi

Anna Kalinowska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 17, 2006 , Wydział Historyczny UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna (historia dyplomacji, historia Wielkiej Brytanii)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Kierownik projektu „Rzeczpospolita Obojga Narodów w rękopiśmiennym obiegu informacji w Anglii w pierwszej połowie XVII w. Informacje o Polsce w newsletterach Johna Pory’ego”. Projekt finansowany ze środków NCN w latach 2018–2019.
2. Kierownik projektu „Rzeczpospolita Obojga Narodów w angielskich publikacjach prasowych, 1620–1660. Przygotowanie bazy danych i opracowanie problemu”. Projekt finansowany ze środków NCN w latach 2010–2012 (N N108 148539).

Ważniejsze publikacje:

1. Działalność ambasadora angielskiego w Konstantynopolu Edwarda Bartona a stosunki polsko-tureckie, 1589–1597, „Przegląd Historyczny” 94, 2003, nr 3, s. 251–268.
2. Kwestie religijne w kontaktach władz angielskich z dyplomatami katolickimi w Londynie w pierwszej połowie XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 95, 2004, nr 2, s. 182–193.
3. Król, faworyt, dwór. Rzeczpospolita w końcowym okresie panowania Zygmunta III w relacji ambasadora angielskiego sir Thomasa Roe, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006, s. 283–298.
4. Great Verulan is very lame… Oskarżenia o korupcję i upadek Francisa Bacona w poezji politycznej, „Przegląd Historyczny” 98, 2007, nr 1, s. 27–40.
5. Misja Andrzeja Reya w Anglii w 1637 roku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 51, 2007, s. 7–20.
6. Informacja w działalności dyplomatów angielskich w Polsce w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku, w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008, s. 25–36.
7. Poland–Lithuania and the Stuart–Vasa Dynastic Alliance project, „Sarmatia Europaea”, vol. 2, 2011/2012.
8. ‚The Great Design which Doeth Promise so Much Happiness’: Newsbooks and English Expedition to the West Indies, 1654–1655, “Acta Poloniae Historica”, 105 (2012), s. 34–54.
9. William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia […] Anno 1598, ”Przegląd Historyczny”, 102, 2011, z. 2, s. 183–204.
10. ‚Pardon me my Lord, that I wrytte to your honor in Scottish…’. William Bruce as the first Stuart diplomatic agent in the Polish-Lithuanian Commonwealth, w: Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500–2010, ed. Tom M. Devine and David Hesse. Edinburgh 2011, s. 51–61;
11. Rzeczpospolita w działalności ambasadora angielskiego w Konstantynopolu sir Thomasa Roe, 1621–1628, w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 309–326.
12. “Wee have tidings out of Polonia”: English Corantos, News Networks, and the Polish-Lithuanian Commonwealth, w: News in Early Modern Europe – Currents and Connections, red. S. Davies, P. Fletcher, Leiden–Boston 2014, s. 41–57.
13. „Ja jednak posła wyprawię…” Społeczeństwo szlacheckie a dyplomacja w XVII w., w: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. Wojciech Kriegseisen, Warszawa 2016, s. 47–74.

Kontakt:

akalinowska@ihpan.edu.pl