Pracownicy Naukowi

Elżbieta Nowosielska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 24, 2018 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

bibliografia historii Polski XIX–XX w., historia medycyny, historia Japonii

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. Współoprac.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. III: 1865–1918. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze i noworoczniki, wol. 3: Zabór austriacki, zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Ścięgosz-Karpińskiej, red. D. U. Ścięgosz-Karpińska, Instytut Historii PAN 8˚, Warszawa 2017, ss. XXII, nlb. 2, 1742.
2. Kwestia kobieca w polskich bibliografiach od XIX wieku do roku 1939, „Chorzowskie Studia Polityczne”, 2017, nr 14, s. 113–128.
3. Philipp Franz von Siebold – niemiecki lekarz i botanik w Japonii, w: Spotkania Międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI–XX wiek), red. Ewa Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa 2016, s. 185–213.
4. Sada Yakko – Egzotyczna ciekawostka czy trwała inspiracja dla polskiego teatru?, w: Spotkania Międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku), red. Ewa Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa 2016, s. 226–257.
5. Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w., w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, cz. 2, red. Andrzej Karpiński, Wydawn. DiG, Warszawa 2015, s. 219–258.
6. Literatura dewocyjna jako źródło do historii medycyny, w: Staropolska literatura dewocyjna, red. Iwona M. Dacka-Górzyńska, Iwona Partyka, Wydawn. DiG, Warszawa 2015, s. 235–246.
7. Wapory i inne choroby kobiece w świetle XVIII-wiecznej medycyny polskiej, w: Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, red. Przemysław Jędrzejewski, Karolina Szlęzak, Gabriela Szustera, Wydawn. Kaspar, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2015, s. 37–50.
8. Multi Medici, multa funera. Negatywny wizerunek lekarza w XVII–XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 62: 2014, nr 3, s. 379-388.
9. Reklama leków i usług medycznych w prasie warszawskiej w latach 1764–1795, w: Z dziejów Warszawy, t. 3: Przedsiębiorczość, red. Katarzyna Wagner i Zbigniew Chmiel, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 105–128.
10. Granice normalności. Szaleńcy w Rzeczpospolitej w XVII–XVIII wieku, w: „Granice” i „pogranicza” w badaniach historycznych i antropologicznych. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej, Warszawa, 27-29 maja 2011 r., red. Paweł Figurski, Maksymilian Sas, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 53–62.
11. Szkorbut w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. Andrzej Karpiński, Wydawn. DiG, Warszawa 2009, s. 185–232.

Kontakt:

enowosielska@ihpan.edu.pl