Pracownicy Naukowi

Stefan Gąsiorowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 14, 1998 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 8 V 2009, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizacja

historia i kultura Żydów, Karaimów i Tatarów, biografistyka, bibliografia

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Bieżącej

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1. Tytuł projektu: Bieżąca Bibliografia historii polskiej, nr 11 H 11 003980, zakończenie prac w 2017 r.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001.
2. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008.
3. [Wraz z Wojciechem Krawczukiem] Collegium Kazimierzowskie. Na granicy dwóch światów, pod red. Andrzeja Chwalby, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 90, sum., tabl. 24.
4. [Wraz z Wojciechem Krawczukiem] Collegium Kazimierzowskie. On the Boundary Between Two Worlds, red. Andrzej Chwalba, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 83, il., sum., tabl. 24.

Redakcje:
1. Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, IH PAN; IPN KŚZpNP, Warszawa–Kraków 2014, ss. 214, tabl. 21, santr.
2. Mit i zbrodnia. Zwykła żydowska odmienność i zwalczające ją zinstytucjonalizowane szaleństwo w badaniach młodych judaistów, pod red. Magdaleny Adamczyk i Bartosza Pietrzaka, red. nauk. S. Gąsiorowski, Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ, Kraków 2015, ss. 161, sum.
3. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma: „Studia Judaica. Półrocznik”, r. 19, red. nacz. M. Wodziński, Wydaw. UJ 8°, nr 1 (37), Kraków 2016, ss. 194, nlb. 1, il., abstr.
4. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma: „Studia Judaica. Półrocznik”, r. 19, red. nacz. M. Wodziński, Wydaw. UJ 8°, nr 2 (38), Kraków 2016, ss. 195–361, nlb. 1, il., abstr.
5. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. VI, pod red. Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty, Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2017, ss. 326.

Bibliografie:
1. [współautor] Bibliografia historii polskiej za lata 1991–2014, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994–2016.
2. Bibliographie sélective des travaux des historiens polonais, parus en langues étrang‚ res dans les années 1988–1993, „Acta Poloniae Historica” 71, 1995, s. 233–486.
3. Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994, Kraków 2002.
4. Bibliografia prac doktora Zbigniewa Solaka za lata 1980–2009. Zbigniew Solak. Bibliografia podmiotowa, oprac. S. Gąsiorowski, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, Warszawa–Kraków 2014, s. 45–58.

Artykuły z ostatnich lat:
1. Zbigniew Solak (1953–2004). Życie zawodowe i naukowe, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego, Warszawa–Kraków 2014, s. 37–44, santr.
2. Doktor Zbigniew Solak – bibliograf, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. S. Gąsiorowskiego. Warszawa–Kraków 2014, s. 77–85, santr.
3. Praca zawodowa i badania naukowe doktora Andrzeja Krzysztofa Link-Lenczowskiego, w: Miscellanea res polonorum, brittanorum ac judaeorum illustrantia, red. Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa, Kraków 2015, s. 145–155, sum.
4. Szynkiewicz Jakub (1884–1966), „Polski Słownik Biograficzny” 50/3, z. 206, Warszawa–Kraków 2015, s. 321–324.
5. Dzieje Żydów w Przeworsku w okresie staropolskim, w: 550 lat obecności oo. bernardynów w Przeworsku (1465–2015), pod red. Marcelego Ryszarda Gęśli, Aleksandra Krzysztofa Sitnika, Kalwaria Zebrzydowska 2015, s 33–44, sum.
6. Kobiety w karaimskim świecie, w: Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, pod red. Mirosława Nagielskiego, Grzegorza Rostkowskiego, Pułtusk 2016, s. 175–190.
7. Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska, w: O przeszłości: czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej, pod red. Waldemara Kowalskiego, Kielce 2016, s. 191–199.
8. Sacrum w karaimskiej kienesie, w: Sacrum w mieście, [t.] 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Kraków 2016, s. 245–254, sum.
9. Obraz Żydów w siedemnasto- i osiemnastowiecznych kronikach klasztornych z terenów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach, „Studia Judaica” 19, nr 2 (38), 2016, s. 251–273, abstr.
10. Conversion in the Work of Jakub Goldberg, „Polin” 29, 2017, s. 247–254.
11. Romuald Firkowicz (1933–2015) – Karaim Historian and Archivist, „Karaite Archives”4, 2016 [druk 2017], s. 5–10.
12. Doktor wszech nauk lekarskich Tadeusz Krygowski (1860–1915) – orientalista zapomniany? Przyczynek do biografii, w: Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, pod red. Michała Baczkowskiego i Tomasza Kargola, Kraków 2017, s. 181–192, tabl. 2.
13. The Portrayal of Jews in Seventeenth and Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples, „Studia Judaica”, Special English Issue, 2017, s. 1–23.
14. Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947–1976, „Almanach Karaimski” 6, 2017, s. 7–16, sum. Także w wersji internetowej: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/almanach/article/view/443/387.

Kontakt:

gasiorowskistefan@gmail.com