Pracownicy Naukowi

Maria Czeppe

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 4, 1996 , Uniwersytet Jagielloński

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Polski; 2. poł. XVIII wieku; biografistyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska (kierownik)

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego, kierownik projektu: prof. Andrzej Romanowski, zakończenie prac: 2016.

Ważniejsze publikacje:

1. Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Warszawa 1998, ss. 300.
2. Budowanie  wpływów dworu na prowincji w ostatnich latach panowania Augusta III, w: „Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej… w dniach 2–5 kwietnia 2001, red. Ryszard Skowron, Kraków 2003.
3. Na tropach „błędnego rycerza”. Poselstwo Marcina Stankiewicza do Turcji w latach 1763–1765, „Kwartalnik Historyczny” CXI, nr 3, 2004, s. 89–101.
4. Czy dobrze być królewną i królewiczem? Dzieciństwo dwojga naturalnych dzieci Stanisława Augusta, w: Między barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, Olsztyn 2005.
5. The Polish Biographical Dictionary. History, Structure and Organization, tłum. Karolina Czeppe, w: Metodicke problemy moderni biografistiky, Praga 2010, s. 1–20.
6. Biografistyka w twórczości Emanuela Rostworowskiego i Jerzego Michalskiego, w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman–Emanuel Rostworowski–Jerzy Michalski, Warszawa 2010.
7. Swinarski Wawrzyniec Antoni h. Poraj (1704–1761), kanonik poznański i gnieźnieński, prezydent Trybunału Koronnego, PSB, t. XLVI (2009–2010), s. 153–155.
8. Szaniawska ze Scypionów Anna (ok. 1730–1795), starościna małogoska, PSB, t. XLVI (2009–2010), s. 609–611.
9. Szeptycki Ludwik, w zakonie Leon (Lew), h. własnego (1714–1779), biskup unicki lwowski, metropolita kijowski, PSB, t. XLVIII (2012), s. 243–249 (red.).
10. Portret Augusta III w dziełach Władysława Konopczyńskiego, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska i W. Kriegseisen, 2012, s. 47–56.
11. [Wraz z Zofią Zielińską] Szydłowski Jan Kazimierz (zm. w lub po r. 1812), podkomorzy ciechanowski, poseł na sejm delegacyjny 1767/8 r. i na  sejm grodzieński 1793 r., PSB, t. XLIX (2013–2014), s. 597–599.
12. Pieska polityka, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, 2014, s. 385–402.
13. [Wraz z J. Daranowską-Łukaszewską] Szulc Michał Anioł (1769–1812), architekt, teoretyk architektury, profesor Uniwersytetu wileńskiego, PSB, t. XLIX (2013–2014), s. 246–248.
14. Szymański Michał (1779–1824), sekretarz Hugona Kołłątaja, sekretarz Szkoły Głównej Krakowskiej, PSB, t. L (2014–2015), s. 186–187.
15. Kto «wypiekł» panią Lenczowską (Annę), w: Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, red. Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa, Kraków 2015, s. 83–99.
16. [Wraz z Ewą Szklarską] Lwowianie i Torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach „Polskiego słownika biograficznego”, Zapiski Historyczne” 80, 2015, z. 3, s. 85–103.
17. [Wraz z Martyną Deszczyńską] Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław (1756–1830), matematyk, astronom, geograf, filozof, profesor i sekretarz Szkoły Głównej Koronnej, profesor i rektor Uniwersytetu Wileńskiego, PSB, t. LI, (2016), s. 121–133.
18. Elektorzy w sukienkach. Wpływ duchowieństwa i kobiet na wyniki sejmików pod koniec panowania Augusta III. Rekonesans, w: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku, red. Mariusz Markiewicz, Dariusz Rolnik, Filip Wolański, Katowice 2016, s. 571–581.
19. Z twarzą pełną surowości. Przykład egzekucji władzy rodziców u schyłku XVIII wieku, w: Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin, red. Andrzej Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 849–860.
20. [Wraz z Dariuszem Rolnikiem] Świeykowski Jan Nepomucen (ok. 1762–1837), deputat na Tryb. Kor., targowiczanin, PSB, t. LI, Warszawa–Kraków 2016–2017, s. 381–383.
21. [Wraz z Dariuszem Rolnikiem] Świeykowski Michał (ok. 1764–1822), poseł na Sejm Wielki, targowiczanin, PSB, t. LI, Warszawa–Kraków 2016–17, s. 389–390.

Kontakt:

czeppe@ih.pan.krakow.pl