Pracownicy Naukowi

Ewa Szklarska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 20, 1980 , Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna Polski; 2. poł. XVII; 1. poł. XVIII wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego / Pracownia Staropolska

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Wydawanie kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego, od z. 196 (T.XLVIII/1) do z. 209 (T.LI/2 w ramach modułu badawczego 1.1 programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, realizowany w latach 2012–2016 przez Zakład Polskiego Słownika Biograficznego IH PAN.

Ważniejsze publikacje:

1. Od Dzikowa do Kargowej. Pierwszy okres działalności konfederacji generalnej przy majestacie Leszczyńskiego, w: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1996, s. 141–148.
2. Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733 r., w: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. 2, red. J. Dumanowski i in., Toruń 2003, s. 561–574.
3. Od centrum ku peryferiom. Konfederacja warszawska jako narzędzie legitymizacji władzy Augusta III, w: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. R. Skowron, Kraków 2003.
4. Rząd na uchodźstwie. Emigracja królewiecka przy Stanisławie Leszczyńskim, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 2004.
5.
Dole i niedole hetmana Filipa Orlika, „Społeczeństwo. Kultura. Inteligencja. Studia historyczne”, Kraków–Warszawa 2009, s. 91–98.
6. Ćwierćwiecze śmierci prof. Emanuela Mateusza Rostworowskiego, „Kraków”, 2014, nr 11.
7. Sprawa ewakuacji wojsk obcych na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku, „Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia”, red. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków 2015, s. 71–81.
8. [Wraz z Marią Czeppe] Lwowianie i Torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach „Polskiego słownika biograficznego”, „Zapiski Historyczne” 80, 2015, z. 3, s. 85–103.

Kilkadziesiąt biogramów postaci z kręgu Jana III na stronę internetową Muzeum Pałacu w Wilanowie: www.wilanow-palac.pl, 2008–2009.

Kontakt:

szklarska@ih.pan.krakow.pl