Pracownicy Naukowi

Marta Piber-Zbieranowska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Styczeń 2, 2000 ,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Mazowsza w średniowieczu i wczesnej nowożytności, geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Udział w projekcie „Osadnictwo dorzecza Wisły od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne” kierowane przez Centrum Polsko-Niemieckie (Kraków), współpracujące z Österreichisches Ost– und Südosteuropa–Institut (Wiedeń), 2002.
2. Udział w projekcie „Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Wspierającej Badania, 2010–2011.
3. Udział w projekcie „Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”, NPRH, 2012–2017.
4. Udział w projekcie „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu”, NPRH, 2012–2017.
5. Udział w projekcie „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja”, NPRH, 2017–2020.

Ważniejsze publikacje:

1. Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Warszawa 2001.
2. Le rôle politique des duchesses de Mazovie au bas Moyen Age, w: La femme dans la société médiévale et moderne, red. P. Mane, F. Piponnier, M. Wilska, M. Piber-Zbieranowska, Warszawa 2005, s. 97–111.
3. Liw jako oprawa (wdowia) księżnych mazowieckich i teren ich działalności, „Rocznik Liwski”, nr 1, 2005/2006, s. 95–106.
4. Granice jednostek administracji kościelnej, w: Atlas historyczny Polski, t. 1, Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w., cz. 2: Komentarz i indeksy, Warszawa 2008, s. 36–54.
5. Nowy Sącz, w: Atlas historyczny Polski, t. 1, Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w., cz. 2: Komentarz i indeksy, Warszawa 2008, s. 216–230.
6. (wspólnie z: M. Zbieranowski, T. Gidaszewski, J. Suproniuk) Transformations of the Natural Landscapes of the Middle Noteć Region from the Tenth to the Sixteenth Century, w: Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe, red. nauk. Sunhild Kleingärtner i in., Toronto 2013, s. 245–273.
7. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff i K. Pacuski, do druku przyg. M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka, Warszawa 2013.
8. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., pod red. Marka Słonia, Instytut Historii PAN 2013–, http://hgis.kul.lublin.pl/mapy/kaliskie16w [dostęp: 17.07.2014].
9. Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, pod red. M. Słonia, Frankfurt am Main 2014, autorstwo: t. 2, s. 212–242; t. 3, s. 781–806.
10. (wspólnie z M. Zbieranowskim) Dzieje Milanowa do 1526 r. Analiza źródeł historycznych, w: Genius loci, czyli rzecz o badaniach archeologicznych rezydencji króla Jana III w Wilanowie, t. 1, red. Andrzej Gołembnik, [w druku].
11. Andrzej Zaliwski i jego bracia. Przyczynek do dziejów szlachty liwskiej za regencji ks. Anny Radziwiłłówny, w: Ecclesia-Regnum-Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 615–630.
12. Kościoły warszawskie w XIV wieku, w: Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, red. Henryk Rutkowski, Warszawa 2015, s. 113–128.
13. (wspólnie z A. Supruniuk) Regencja Anny Radziwiłłówny na Mazowszu w latach 15031518: zarys problematyki, „Przegląd Historyczny”, 2015, t. 106, z. 2, s. 325–345.
14. Udział szlachty ziemi liwskiej w zarządzie księstwem mazowieckim w latach 15031526. Wybrane przykłady, „Rocznik Liwski”, 2015, t. 8, s. 133–147.
15. Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w., „Studia Geohistorica”, t. 3, 2015, s. 91–111.
16. (wspólnie z A. Supruniuk) Legitimation der masowischen Herrscher im Spiegel der Urkunden und der Korrespondenz der masowischen Herzogin Anna Radziwiłłówna, w: Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.15. Jahrhundert), hrsg. E. Wółkiewicz, G. Vercamer, Wiesbaden 2016, s. 319–348.
17.  Żony Piastów mazowieckich. Znaczenie polityczne księżnych w późnym średniowieczu (XIV–XVI w.), w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 127–140.
18. Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, oprac. M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, przy współpracy E. Kowalczyk-Heyman, red. T. Jurek, Warszawa 2017.
19. Uwagi nad początkami powiatu garwolińskiego w ziemi czerskiej, [w druku].
20. Oświęcim i ziemia oświęcimska na dawnych mapach, [w druku].

Kontakt:

mpiber@ihpan.edu.pl