Pracownicy Naukowi

Waldemar Bukowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 27, 2014 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia osadnictwa, genealogia rodów rycerskich, historia społeczna średniowiecza, kartografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (kierownik Pracowni)

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Rozwój osadnictwa w ziemi lwowskiej w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (XIV–XVI w.). (Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi lwowskiej)”. Grant MNiSW nr 1 H01G 003 30 – uczestnik (2006–2009).
2. Grant KBN, 108 032835, „Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775–1783” – przygotowanie do edycji opisów do map 94-200; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu – kierownik i wykonawca (zakończony październik 2011); IH PAN; 2008–2011; publikacja książkowa.
3. „Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski t. V. Dokumenty z lat 1451–1506”. Grant NCN, nr rej. 2011/01/B/HS 3/04697 – od 2011 r., kierownik (zakończony styczeń 2014); lata 2011–2015; PAU; publikacja w internecie.
4. Grant KBN, 108 035135, „Edycja krytyczna księgi ziemskiej krakowskiej nr 2 z lat 1394–1397”, kierownik: Maciej Zdanek; wykonawca (2008–2011); PAU; publikacja książkowa (zob. bibliografia).
5. Grant NPRH, Nr 11H 11 002280, „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu”, edycja tomów 1-6, 8; kierownik: Z. Noga; wykonawca; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 2012–2016; publikacja książkowa (zob. bibliografia).
6. Grant NPRH, „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia sztuki, kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa” – kierownik, Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2018).

Ważniejsze publikacje:

1. [Współautor] Bibliografia historii polskiej za lata 1983–1990, oprac. W. Bukowski, S. Głuszek, A. Malcówna, Wrocław 1983–1990 (8 tomów).
2. Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1999, ss. 110. PAN. Biblioteka Kórnicka. Instytut Historii (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego. T. IV, z. 5: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV w. oraz uzupełnienia do zeszytów 1–4).
3. Salomonowie herbu Łabędź. Ze studiów nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, w: Cracovia, Polonia Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski i in., Kraków 1995, s. 113–145.
4. Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor „Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores”, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiąta piątą rocznicę urodzin, red. T. Jurek, Poznań 1997, s. 171–184.
5. Jan Wałach z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. nauk. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 141–152.
6. Wyrozumscy – mieszczanie trembowelscy w XVII i XVIII w., w: Polska i je sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. Krzysztof Ożóg i Stanisław Szczur, Kraków 2000, s. 415–428.
7. Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez Mikołaja Serafina w latach 1434–1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski w XV wieku, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia historica III: Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka pod red. Andrzeja Jureczki, Franciszka Leśniaka i Zdzisława Nogi, Kraków 2004, s. 103–125.
8. [Red.] Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, oprac. Janina Tomaszewicz i Maciej Zdanek, pod red. W. Bukowskiego, Instytut Historii PAN., Tow. Naukowe Societas Vistulana, [nr] 8, Kraków 2004, ss. XXII, 290.
9. [Współautor z Anną Skolimowską i Tomaszem Płóciennikiem] Der Lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nicolaus Serafin (1437–1459), w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie. Briefe und Korrespondenzen. Edithorische Methoden, red. Matthias Thumser i Janusz Tandecki we współpracy z Antje Thumser, Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächs kreises für Quellenedition. Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł, [nr] 3, Wyd. Uniw. MikołajaKopernika, Toruń 2005, s. 233–242.
10. [Współautor] Polska i Stolica Apostolska X–XXI wiek. Polonia et Sedes Apostolica X–XXI saeculum. Wystawa 24 maja – 2 lipca 2006, Zamek Królewski w Warszawie. (Scenariusz wystawy, układ książki i wystawy oraz komentarze historyczne do eksponatów oprac. W. Bukowski, Kazimierz Dopierała, Wojciech Fałkowski, Tadeusz Krawczak, Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska, Hubert Wajs, o. Janusz Zbudniewek., red. nauk. Juliusz A. Chróścicki, W. Fałkowski, Andrzej Rottermund, Jan Spież OP, Zamek Królewski w Warszawie; Stały Komitet Mediewistów Polskich, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 198, nlb. 2.
11. [Współwydawca] Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, wyd. W. Bukowski, T. Płóciennik, A. Skolimowska, Instytut Historii PAN, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniw. Warszawski, Wyd. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2006, ss. LXXVII, 223, nlb. 3 + teka fotografii.
12. Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki dziekanów Wydziału Sztuk z lat 1458–1470, w: Fontes et Historia. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Poznań 2007, s. 7–29.
13. Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki prokuratorów generalnych za lata 1458–1490, w: Miasta – ludzie – instytucje – znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, pod red. Zenona Piecha, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Societas Vistulana, Kraków 2008, s. 653–713.
14. Ostatnia droga kardynała Zbigniewa Oleśnickiego z Sandomierza do Krakowa (1455), w: Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji: Sandomierz, 20–21 maja 2005 roku, pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006 s. 281–288.
15. Apostazja Mikołaja Lipnickiego. Przyczynek do losów „Warneńczyków” (Ze spuścizny Antoniego Prochaski), w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. Janusza Smołuchy, Anny Waśko, Tomasza Graffa, P. F. Nowakowskiego, Kraków 2008, s. 365-–396, sum. [W aneksie teksty źródłowe].
16. Die Handschriftliche Topographische Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien – die sogenannte Miegkarte – der Jahre 1775–1783 in den Sammlungen des Kriegsarchivs in Wien sowie das Projekt ihrer Herausgabe, w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 1: 2007/08 [druk 2009], s. 145–156.
17. [Współautor z Maciejem Zdankiem] Über die Notwendigkeit und Methode der Herausgabe der Krakauer Landesgerichtsbücher. Randbemerkungen zur Vorbereitung des Krakauer Landgerichtsbuchs 2 aus den Jahren 1394–1397, w: Quellenkirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und AktuelleEDV–Projekte, red. Helmut Flachenecker i Janusz Tandecki we współpracy z Krzysztofem Kopińskim, Tow. Naukowe w Toruniu, Uniw. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, s. 289–332.
18. [Współautor z Bogusławem Dybasiem, Andrzejem Janeczkiem, Zdzisławem Nogą] Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59, 2011, nr 1, s. 101–105.
19. Księga ziemska krakowska 2: 1394–1397, wyd. W. Bukowski i Maciej Zdanek, w: Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, seria II: Pomniki Prawa Polskiego, dział 1: Prawo ziemskie, t. 3, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, PTH, Warszawa 2012, ss. 531, nlb. 3.
20. [Współautor z Andrzejem Janeczkiem] Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny”, 2013, nr 1, s. 91–112.
21. [Red. i wyd.:] Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. V: 1451–1506. Edycja elektroniczna, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, przy współpracy Janusza Szyszki, pod red. W. Bukowskiego, Polska Akademia Umiejętności, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Instytutu Historii PAN, Kraków 2014, ss. 1565 + 8000 skanów; edycja internetowa: www.kodeks.pau.krakow.pl/ [dostęp:10.11.2015; ISBN: 978-83-76-76-209-8].
22. O przysiędze na słońce raz jeszcze. Przysięga na słońce w postępowaniu granicznym w księstwie zatorskim w 1529 roku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska i A. Gąsiorowski, Instytut Historii PAN, Warszawa–Poznań 2015, s. 789–804.
23.Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini”. Średniowieczne statuty prebendarzy Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze krakowskiej z lat około 1473–1509 (1562), w: Felix indiget Amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, pod red. W. Świebody i M. Zdanka, Kraków 2016, s. 129–164.

24. [Współautor i redaktor] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 1: Machnówka–Mazurowska Góra (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), oprac. W. Bukowski, Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Andrzej Marzec, Maciej Wilamowski, Marian Wolski, Maciej Zdanek, współpraca archeologiczna Stanisław Kołodziejski, pod red. W. Bukowskiego, Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2006, ss. 208 + mapa.
25. Toż, cz. IV, z. 2: Medzdzenicze–Miescki Staw (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), oprac. W. Bukowski, Jacek Laberschek, Andrzej Marzec, Marian Wolski, Maciej Zdanek, pod red. W. Bukowskiego, Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2009, ss. 209–440.
26. Toż, cz. IV, z. 3: Mieszczyński Staw–Mogilany (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), oprac. W. Bukowski, Jacek Laberschek, Andrzej Marzec, Maciej Mikuła, Karol Nabiałek, Marian Wolski, Maciej Zdanek, pod red. W. Bukowskiego, Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 441–684.
27. Toż, cz. IV z. 4: Mogilice–Mrzygłód Stary (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), oprac. W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, F. Sikora, J. Szyszka, M. Wolski, pod red. W. Bukowskiego, Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2014, ss. 685–954.
28. Toż, cz. V z. 1: Mstów–Nagłowice (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 5: Małopolska – Województwo krakowskie), oprac. W. Bukowski, J. Laberschek, K. Nabiałek, M. Schmidt, F. Sikora, J. Szyszka, przy współpracy Z. Kuply, Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2016, ss. 1–272.

29. [Współwydawca] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 1, cz. A: Sekcje 1–30 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 1, Teil A: Sektionen 1–30; toż t. 1, cz. B: Faksymilia map 1–30 / Bd. 1, Teil B: Faksymileblatter 1–30, wyd./hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, Stacja Naukowa w Wiedniu, IH Uniw. Pedagog., Wyd. Antykwa, Kraków 2012, ss. CXVIII + 310.
30. Toż, t. 2 cz. A: Sekcje 31–52 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 2, Teil A: Sektionen 31–52. Toż t. 2, cz. B: Faksymilia map 31–52 / Band 1, Teil B: Faksymileblatter 31–52, wyd./hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, Stacja Naukowa w Wiedniu, IH Uniw. Pedagog., Wyd. Societas Vistulana, Kraków 2013, ss. XCIV + 330.
31. Toż. t. 3 cz. A: Sekcje 53–80, cz. B: Faksymilia arkuszy 53–80/ Die Josephinische Landesaufnahme Galizien 1779–1783, Bd. 5, Teil A: Sektionen 53–80, Teil B: Faksimileblätter 53–80, wyd./hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Instytut Historii PAN, Instytut Historii Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, Wyd. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. LXXVIII, 364 + tom map w osobnym woluminie.
32. Toż, t. 4, cz. A: Sekcje 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 / Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Bd. 1, Teil A: Sektionen 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143; toż t. 1, cz. B: Faksymilia map 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 / Bd. 1, Teil B: Faksymileblatter 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143, wyd./hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, Stacja Naukowa w Wiedniu, IH Uniw. Pedagog., Wyd. Antykwa, Kraków 2012, ss. CXVIII + 310.
33. Toż, t. 5 cz. A: Sekcje 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, cz. B: Faksymilia arkuszy 88–93, 102–108, 118–125, 133–142 / Die Josephinische Landesaufnahme Galizien 1779–1783, Bd. 5, Teil A: Sektionen 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, Teil B: Faksimileblätter 88–93, 102–108, 118–125, 133–142, wyd./hrsg. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, Instytut Historii PAN, Instytut Historii Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, Wyd. Tow. Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2014, ss. LXXVI, 330 + tom map w osobnym woluminie.

34. [Wydawca] Karol Buczek, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, [t.] 1, wybrał i przygot. do druku W. Bukowski, Instytut Historii PAN, Wyd. Tow. Nauk. Societas Vistulana, Kraków 2006–2010, ss. 387; 243; 342.

Kontakt:

bukowski@ih.pan.krakow.pl