Pracownicy Naukowi

Paweł Dembiński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 17, 2010 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

duchowieństwo późnośredniowieczne, miasto, duchowni w mieście, osadnictwo Wielkopolski średniowiecznej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 2004–2007 kierownik grantu nr 1 H01G 027 26 „Ludzie kapituły poznańskiej w XV wieku”.
2. od 2007 roku (do 2010) udział w projekcie badawczo-rozwojowym „Elektroniczna edycja Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich”, nr 0671/H03/2007/02 (kierownik: Prof. Tomasz Jurek).
3. od 2009 do 2012 udział w projekcie „Iura vicariorum. Kopiariusz kolegium wikariuszy poznańskiej kapituły katedralnej z XV wieku” – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 108 3521 36 (kierownik: Prof. Izabela Skierska).
4. od 2012 uczestnik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11H 11 003780): Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (2012–2017, kierownik: Prof. Tomasz Jurek).

Ważniejsze publikacje:

1. Od 1997 r. hasła do Polskiego słownika biograficznego (t. 38 i n.): Skrzetuski Jan, Skrzetuski Marcin (złotnik, burmistrz poznański), Skrzetuski Marcin (sekretarz królewski), Sobocki Stanisław, Stanisław Pleszewski, Stanisław z Mierucina, Stanisław Imbir z Objezierza, Stanisław Gerlin z Poznania, Stefan z Chyb, Stefan z Jardanowic, Sułkowski Nasięgniew, Sumiński Mikołaj, Szkudelski Mikołaj, Śliwnicki Maciej, Świnka Bogusław.
2. Burmistrz poznański Jerzy Bok i jego fundacja w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny, „Kronika Miasta Poznania” 1999, z. 1, s. 35–49.
3. Lustracje i inwentarze dóbr królewskich powiatu konińskiego z XVI–XVIII wieku, cz. 1: 1511–1559, wyd. P. Dembiński, A. Nowak, „Rocznik Koniński” 13, 1999, s. 105–143.
4. (współautor) Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, red. A. Gąsiorowski, T. Jurek, cz. III/4–V/3, Poznań 1999–2016.
5. Udział prałatów i kanoników w posiedzeniach poznańskiej kapituły katedralnej za pontyfikatu biskupa Uriela z Górki (1479–1498), „Roczniki Historyczne” 66, 2000, s. 171–213.
6. Fundacja i erekcja kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2003, z. 3, s. 63–75.
7. Prokuratorzy poznańskiej kapituły katedralnej w latach 1428–1500, „Roczniki Historyczne” 79, 2003, s. 127–166.
8. Środowisko duchownych w średniowiecznym Poznaniu, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2004, s. 327–343.
9. Wykształcenie prałatów i kanoników poznańskich schyłku wieków średnich, w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. T. Jurek, I. Skierska, Poznań 2007, s. 31–68.
10. Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428–1500, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Historii PAN, Poznań 2012, ss. 838.
11. Archidiakoni warszawscy w poznańskiej kapitule katedralnej, „Kronika Miasta Poznania”, 2012, z. 1, s. 42–53.
12. Koszty podróży kanoników poznańskiej kapituły katedralnej w XV wieku, w: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem. Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa 2012, s. 53–71.
13. Trudna droga do prebendy. Finansowe i społeczne aspekty zabiegów o beneficja katedralne przedstawicieli późnośredniowiecznej rodziny szlacheckiej z Wielkopolski, w: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, red. R. Biskup, A. Radzimiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 53–71.
14. Mortuus sicut vivens – czyli pośmiertna kariera Sędziwoja z Tęczyna, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 339–350.
15. Późnośredniowieczny Kościół w służbie państwa. Ingerencja królewska w obsadę wyższych prebend kościelnych na przykładzie poznańskiej kapituły katedralnej, w: Fundamenty średniowiecznej Europy, red. Ż. Szyc, ks. D. Zagórski, A. Radzimiński, R. Biskup, Pelplin 2013, s. 145–168.
16. Poznańska kapituła katedralna w czasach Andrzeja Łaskarza, w: Andrzej Łaskarz. Dyplomata, duchowny 1362–1426, Konin 2015, s. 41–72.
17. „Nietypowe” miejsca aktów prawnych rejestrowanych w księgach czynności biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego (1438–1479), w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 152–170.

Kontakt:

dembinsk@man.poznan.pl