Pracownicy Naukowi

Ewa Barylewska-Szymańska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 12, 2006 , Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna Europy Północnej, społeczne dzieje kultury, historia codzienności, historia Gdańska i regionu nadbałtyckiego doby nowożytnej i nowoczesnej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Atlas historyczny Gdańsk”, 2010−2013 – projekt badawczy nr 2535/B/H03/2010/38 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki).
2. „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.”, 2014–2018 – projekt badawczy nr 2013/09/B/HS3/00603 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 5), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN (kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik).
3. „Historia Gdańska”, t. 6: 1945–1990, 2017–2022 – projekt badawczy finansowany z dotacji bazowej IH PAN oraz przez Miasto Gdańsk, realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN i IPN Oddział w Gdańsku (koordynatorzy: prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Mirosław Golon).

Ważniejsze publikacje:

Edycje:
1. [Oprac. wspólnie z D. Kaczorem] Inwentarz Abrahama Kressinga, 13 marca 1775 r., w: Zegary gdańskie. Wystawa zorganizowana w 35-lecie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, red. Z. Prószyńska i in., Gdańsk 2005, s. 477–478.
2. [Wyd. wspólnie z E. Bauer, D. Poppem i W. Szymańskim] Rollenhagen O., Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910–1915) / Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego renesansu. Edycja nieopublikowanej dysertacji (1910–1915), Marburg–Gdańsk 2008.
3. [Wspólnie z Wojciechem Szymańskim i Thomasem Urbanem] Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Marburg–Wrocław 2010.
4. [Oprac. wspólnie z E. Kizikiem] Wypisy źródłowe do dziejów domu gdańskiego, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 228–265.

Monografie, redakcje zbiorów artykułów i katalogów:
1. [Red. wspólnie z J. Kriegseisenem i W. Szymańskim] „… łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec–listopad 2007, Gdańsk 2007.
2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, „Fontes commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae”, t. 3, Gdańsk 2011.
3. [Red. wspólnie z B. Możejko] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, Gdańsk 2012.
4. Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Instytut Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”, t. 7, Warszawa–Gdańsk 2015.
5. [Wspólnie z Z. Maciakowską] Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego”, cz. 4, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ważniejsze artykuły:
1. Gdańskie i lubeckie stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytków w XIX i początkach XX wieku, w: Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, red. J. Friedrich, E. Kizik, Gdańsk 2003, s. 395–416.
2. Wspólnie z W. Szymańskim] „… na św. Michała lub od zaraz” – sprzedaż i wynajem domów i mieszkań w Gdańsku w 1775 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 51, 2003, nr 1, s. 27–39.
3. Gdańskie salony z drugiej połowy XVIII wieku na podstawie źródeł, w: Muzea rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej, red. K. Kornacki, Kozłówka 2004, s. 477–504.
4. Inwentarz mienia domowego Petera Andreasa Penariera, osiemnastowiecznego księgarza gdańskiego, „Libri Gedanenses”, t. 21, 2004, s. 78–92.
5. Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 53, 2005, nr 3–4, s. 411–422.
6. Wspólnie z W. Szymańskim] Zegary domowe w Gdańsku w drugiej połowie XVIII wieku, w: Zegary gdańskie. Wystawa zorganizowana w 35-lecie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, red. Z. Prószyńska i in., Gdańsk 2005, s. 79–89.
7. Danziger Denkmalschutzvereine im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, w: Kunsthistoriker und Denkmalpflege des Ostens. Der Beitrag zur Entwicklung des Faches im 19. und 20. Jahrhundert, red. G. Eimer, E. Gierlich, Bonn 2007, s. 75–91.
8. [Wspólnie z W. Szymańskim] Wokół gdańskiego stołu w drugiej połowie XVIII wieku, w: „… łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec–listopad 2007, red. J. Kriegseisen, E. Barylewska-Szymańska, W. Szymański, Gdańsk 2007, s. 43–62.
9. [Wspólnie z W. Szymańskim] Wydział Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku (w latach 1904–1918) i dysertacja Ottona Rollenhagena, w: O. Rollenhagen, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910–1915) Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego renesansu. Edycja niepublikowanej dysertacji (1910–1915), hg. von / wyd. E. Barylewska-Szymańska, E. Bauer, D. Popp, W. Szymański, Marburg–Gdańsk 2008, s. 55–73.
10. [Wspólnie z W. Szymańskim] Anonse prasowe w „Danziger Erfahrungen” – źródło do badań nad budownictwem mieszkaniowym osiemnastowiecznego Gdańska, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 1, Gdańsk 2009, s. 164–185.
11. Inwentarze mienia z drugiej połowy XVIII wieku w badaniach nad gdańskimi domami, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 1, Gdańsk 2009, s. 187–205.
12. Johann Carl Schultz i ochrona zabytków w Gdańsku, w: Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009, red. Justyna Lijka, Malbork 2009, s. 121–142 / Johann Carl Schultz und der Denkmalschutz in Danzig, w: Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany.Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009, red. J. Lijka, Malbork 2009, s. 145–169.
13. Domy szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku, w: Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást mĕstského organismu od středověku na práh moderní doby, red. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, „Documenta Pragensia”, t. 28, Praga 2009, s. 505–533.
14. Piece gdańskie w dawnych i współczesnych zbiorach Domu Uphagena w Gdańsku, w: Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5–7 września 2008 roku, red. M. Dąbrowska, J. Semków, W. Wojnowska, Frombork 2010, s. 68–78.
15. Kamienice gdańskie w zapiskach inwentaryzacyjnych Georga Müntera z lat 1935–1938, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 2, Warszawa-Gdańsk 2011, s. 219–248.
16. [Wspólnie z Z. Maciakowską] Urbanistyka i architektura miast Prus Królewskich, w: Prusy Królewskie. Społeczeństwo – kultura – gospodarka 1454–1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 398–430.
17. Gdańskie kuchnie i spiżarnie w drugiej połowie XVIII w., w: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. Beata Możejko, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2012, s. 307–318.
18. Ulica Piwna w początkach XX wieku. Przyczynek do historii ochrony zabytków w Gdańsku, „Aurea Porta. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, t. 11, 2012, s. 237–265.
19. [Wspólnie z W. Szymańskim] Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Historia i rewaloryzacja, „Renowacje i zabytki. Historia, architektura, budownictwo”, 2013, nr 3, s. 122–131.
20. Przyczynek do sytuacji materialnej gdańskich rzeźbiarzy w XVIII w., „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, t. 13, 2014, s. 199–215.
21. [Wspólnie z W. Szymańskim] W stronę nowoczesności. Działalność Urzędu Budowlanego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1927–1933, w: Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dn. 20 IX – 21 IX 2012 r., red. M.J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2014, s. 63–68.
22. [Wspólnie z E. Kizikiem] Domy Radziwiłłów w Gdańsku w opisach z 1736 i 1803 roku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 141161.
23. Historia ochrony zabytków architektury w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX w. (do 1945 r.). Zarys problematyki, w: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo od średniowiecza po współczesność. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańska w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”, t. 9, Gdańsk 2015, s. 123–146.
24. [Wspólnie z W. Szymańskim] Inwestycje w nieruchomości mistrzów i czeladników murarskich oraz ciesielskich w latach 1807/1808 i 1854. Rekonesans badawczy, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 175–227.
25. Profesora Kloeppla dyskurs z nowoczesnością, w: Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku, red. J. Bielak, J. Tarnowski, Gdańsk 2015, s. 141–161.
26. „Rzeczy gdańskie” w domach mieszczan warszawskich w drugiej połowie XVIII w., „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 105–118.
27. Warunki mieszkaniowe ubogiej ludności Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku, w: Między Gdańskiem do Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 169–196.
28. Dobytek wdowy po „żeglarzu” Salomonie Petersenie na tle wyposażenia domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, w: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, red. B. Możejko, E. Bojaruniec-Król, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”, t. 10, Gdańsk 2016, s. 200–211.
29. Friedrich Fischer und die Architekturdenkmalpflege in den Anfängen der Freien Stadt Danzig, w: Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, hg. von C. Badstübner-Kizik, E. Kizik, Berlin 2016, s. 286–295.
30. [Wspólnie z W. Szymańskim] Gdański Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. W stronę dawnej tradycji, „Muzealnictwo”, t. 57, 2016, s. 207–215.

Kontakt:

e.szymanska@ihpan.edu.pl