Pracownicy Naukowi

Paweł Jeziorski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 21, 2009 , Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 21 czerwca 2018, IH PAN

Specjalizacja

historia średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych; Prusy; Inflanty

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Banicja i proskrypcja w miastach pruskich doby późnego średniowiecza” (NCN, UMO-2013/09/D/HS3/04495), lata realizacji: 2014–2017; kierownik,
2. „Słownik historyczno-geograficzny Inflant Polskich do 1772 r.” (projekt wewnętrzny IH PAN).
3. „Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764–1774” (NPRH), lata realizacji: 2015–2018; wykonawca.

Ważniejsze publikacje:

1. Die Städtelandschaft Livlands im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. Eine Problemskizze, w: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, wyd. R. Czaja, C. Jahnke, Toruń 2009, s. 103–118.
2. Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, „Roczniki TNT”, R. 94, z. 1, Toruń 2009, ss. 569.
3. Das Verzeichnis der von Hochmeister Ludwig von Erlichshausen Begnadigten. Eine Quelle zur Geschichte der hochmeisterlichen Landrundreise in den Jahren 1450–1451, „Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders”, t. 17, 2012, s. 157–199.
4. Randgruppen in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Großstädten Livlands. Scharfrichter und Prostituierte, w: Leonid Arbusow (1882–1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland, wyd. Ilgvars Misāns, Klaus Neitmann, „Quellen und Studien zur baltischen Geschichte”, t. 24, Böhlau Verlag, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2014, s. 257–285.
5. Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017, ss. 334.

Kontakt:

paj111@wp.pl