Pracownicy Naukowi

Mariusz Kulik

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 16, 2004 , Akademia Podlaska w Siedlcach

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

dzieje Polaków w Rosji, historia wojskowości XIX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Ruch niepodległościowy Polski w pierwszej połowie XIX wieku. Studia i materiały”, kierownik projektu: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, 2010–2013.
2. „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Janowski, 2011–2014.
3. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje”, kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, 2014–2018.
4. „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”, kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Janowski, 2016–2019.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Warszawa 2008.
2. Lata 1845–1846. Tragiczne przedwiośnie, red. M. Kulik, Warszawa 2015.

Artykuły:
1. Polacy czy Rosjanie? Polscy generałowie wywodzący się z armii carskiej – konwertyci wyznaniowi, w: Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. P. Guzowski, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków 2011, s. 255–265.
2. Motywacje Polaków wstępujących do rosyjskich szkół wojskowych (1865–1914), w: Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli. – „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 167–185.
3. Akademicki system kształcenia w armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 271–286.
4. Polacy wśród dowódców jednostek wojskowych Kaukaskiego Okręgu Wojskowego na początku XX wieku, w: Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, red. J. Wojtkowiak, Poznań 2013, s. 11–25.
5. Wielki Książę Konstanty Pawłowicz w świetle polskich pamiętników, w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. W. Śliwowska, Warszawa 2014, s. 89–106.
6. Czy służąc w obcym mundurze można być patriotą?, w: Różne drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania listopadowego [?], red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 377–388.
7. Bracia Dowbor-Muśniccy – Polacy na służbie rosyjskiej, „Niepodległość i Pamięć”, nr 4/2016, s. 53–71.
8. Rosyjskie koszary wojskowe a rozwój miast Królestwa Polskiego w XIX wieku, w: Architektura w mieście. Architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815–1914, red. A. Łupienko, M. Getka-Kenig, Warszawa 2017, s. 129–146.
9. Świdziński Edmund, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 51, z. 2, Warszawa–Kraków 2017, s. 277–278.
10. Święcicki Zygmunt, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 51, z. 4, Warszawa–Kraków 2017, s. 482–283.

Kontakt:

mb.kulik@interia.pl