Pracownicy Naukowi

Mateusz Rodak

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 15, 2007 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 15 lutego 2018, IH PAN, Warszawa
profesor IH PAN od 1 listopada 2018

Specjalizacja

polityka społeczna i "margines społeczny" Drugiej Rzeczypospolitej (przestępczość, bezdomność, żebractwo, kryminologia, więziennictwo)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wiek

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Biologiczny standard życia w Polsce 1800–1950: przemiany wysokości i masy ciała”, Narodowe Centrum Nauki, 2016/21/B/HS3/00028, 2017 – w trakcie, uczestnik.
2. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NN11H13013982, 2014 – w trakcie, uczestnik.
3. „Pariasi II Rzeczpospolitej – świat międzywojennych przestępców na przykładzie woj. warszawskiego i łódzkiego”, 2010–2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN108268139, kierownik projektu.
4. „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010–2013, NN108201738, kierownik modułu badawczego.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa-Mokotów (1918–1939), IH PAN, Warszawa 2016.
2. Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego, IH PAN, Warszawa 2012.

Opracowania zbiorowe:
1. [Red.] Metamorfozy Społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, IH PAN, Warszawa 2013.

Artykuły naukowe:
1. Doliniarki, szopenfeldziarki, włamywaczki – kobiety złodziejki w międzywojennej Warszawie, w: Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością i przeszłością, red. Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska, Warszawa 2017, s. 139–162.
2. Podwójnie wykluczeni? Skazani chorzy wenerycznie osadzeni w więzieniach Drugiej Rzeczypospolitej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 33–34, 2017, s. 7–29.
3. Próba prozopograficznego opisu środowiska kobiet osadzonych w więzieniu płockim w latach 1918–1938, w: Przestępstwo–kara–więzienie na przestrzeni dziejów, red. A. Purat, A. Wedeł-Domaradzka, 2016, s. 38–56.
4. Badania kryminalno-biologiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1933–1939). Zapomniany epizod z dziejów międzywojennej teorii i praktyki interdyscyplinarnych badań naukowych nad więźniami w latach 30. XX w., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 24, 2015, s. 149–165.
5. Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej. Próba wstępnej charakterystyki, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. XVIII, 2015, s. 131–149.
6. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, „Metamorfozy społeczne. Nowe spojrzenia”, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, 2015, s. 281–322.
7. Bezdomność w międzywojennym Lublinie, „Rocznik Lubelski” 41, 2015, s. 159–195.
8. Praca więźniów w Drugiej Rzeczpospolitej na przykładzie WK „Mokotów” w Warszawie, „Metamorfozy Społeczne. Praca i społeczeństwo w Drugiej Rzeczypospolitej” 9, red. C. Leszczyńska, W. Mędrzecki, 2014, s. 293–318.
9. Justizwesen und Strafverfolgungsorgane der Zweiten Polnischen Republik im Umgang mit Juden, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 62, 2013, s. 187–204.
10. Zjawisko bezdomności w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy), w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, 2013, s. 41–60.
11. Zjawisko tatuażu więziennego na podstawie badań nad osadzonymi w WK „Mokotów” w Warszawie w latach 1919–1938, „Metamorfozy Społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej” 6, red. M. Rodak, 2013, s. 227–249.
12. Skazani z Warszawy osadzeni w WK „Mokotów“ w latach 1918–1939. Obraz statystyczny i próba charakterystyki (Ustalenia wstępne), „Archiwum Kryminologii”, t. XXXIV, 2012, s. 629–664.
13. Żydowska przestępczość kryminalna w Wojsku Polskim w województwie lubelskim w latach 1918–1939, „Kwartalnik Historii Żydów” 3, 2012, s. 360–379.
14.Biura nędzy wyjątkowej” – zakłady opieki społecznej w przestrzeni miejskiej II Rzeczpospolitej. Casus warszawski, w: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, pod red. C. Kardasza, J. Możdżeń, M. Spychaj, 2012, s. 139–154.
15. Nielegalny hazard w II Rzeczypospolitej. Rekonesans badawczy, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXI, 2011, s. 55–82.
16. Kolonia dla bezdomnych w Warszawie na Żoliborzu (1923–1939), „Praca Socjalna” 1, 2011, s. 106–113.
17. Skargi Polaków podróżujących na wakacje na przełomie lat 70. i 80. XX w., „Zeszyty Naukowe UW MSC”, nr 32, 2011, s. 185–200.
18. Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusja” 15, 2011, s. 99–115.
19. Międzywojenna polska debata kryminologiczna – poszukiwanie społecznych przyczyn przestępczości i sposobów jej zwalczania, „Archiwum Kryminologii”, t. XXXI, 2010, s. 101–146.
20. Izolacja więzienna jako czynnik sprzyjający akulturacji. Z badań nad przestępczością żydowską w województwie lubelskim w okresie międzywojennym, w: Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich. Studia, red. K. Zieliński, 2010, s. 133–153.
21. Ekscelencjo naczelniku zaszczyć mnie swą łaską zwalniając mnie od piętnującej kary, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 66, 2010, s. 87–114.
22. Stosunki polsko-żydowskie w środowisku przestępczym na przykładzie województwa lubelskiego 1918–1939, w: Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich. Studia, red. K. Zieliński, 2010, s. 113–131.
23. O „Cyrku”, który nie był cyrkiem – rzecz o warszawskim międzywojennym domu noclegowym, „Praca Socjalna” 4, 2010, s. 86–102.
24. Z dziejów stołecznych zmagań z żebractwem 1933–1939. Dom etapowy przy ul. Przebieg, „Studia Mazowieckie”, nr 1–2, 2010, s. 47–61.
25. Prostytucja w Lublinie w dwudziestoleciu międzywojennym, „Metamorfozy Społeczne”, t. II: „Badania nad dziejami społecznymi XIX i XX wieku”, red. J. Żarnowski, 2007, s. 379–390.
26. Prostytutki żydowskie w województwie lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Analiza środowiskowa, „Kwartalnik Historii Żydów” 3, 2006, s. 379–390.
27. Skazani pochodzenia żydowskiego w więzieniach na Lubelszczyźnie 1918–1939, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 49, 2005, s. 183–204.

Kontakt:

mateuszrodak@yahoo.pl