Pracownicy Naukowi

Marta Kuc-Czerep

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 15, 2018 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia miast w Polsce XVI–XVIII w.; geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego – sekretarz
Zakład Studiów Nowożytnych – sekretarz

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kierownik: dr. hab Marek Słoń, prof. IH PAN; NPRH; numer projektu: 1aH 15 0373 83.
2. “Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kierownik: dr. hab Marek Słoń, prof. IH PAN; NPRH; numer projektu: 11H 11 004080.

Ważniejsze publikacje:

1. Pojęcie narodu u Stanisława Orzechowskiego, w: Nad społeczeństwem staropolskim, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.
2. Maciej Szczepański, PSB, XLVII, 3, Warszawa–Kraków 2011.
3. [Rec.] Yvonne Kleinmann (ed.), Komunikation durch symbolische Akte. Religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen, Stuttgart 2010, Franz Steiner Verlag, ss. 305, „Acta Poloniae Historica” 103, 2011.
4. Atlas historyczny Polski. Województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku, w: Kamienie Milowe w Kartografii, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński Warszawa 2013 („Z Dziejów Kartografii , t. XVII).
5. Kontrowersje wyznaniowe w osiemnastowiecznej Warszawie na przykładzie działalności bractwa św. Benona, w: Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej II Lubelska Jesień Historyczna 25–27.10.2013, red. K. Świgoń, K. Jakimowicz, Lublin 2014.
6. Edycja źródłowa rejestrów poborowych powiatu konińskiego z lat 1564, 1565, 1576, 1577, 1578, 1579, 1581 i 1583 (we współpracy z: Anna Dunin-Wąsowicz, Jarosław Suproniuk, Michał Słomski i U. Zachara-Związek), „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, nr 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie [dostęp: 06.06.2017].
7. Edycja źródłowa rejestrów poborowych powiatu wałeckiego z lat 1563, 1577, 1579, 1582 (we współpracy z: K. Chłapowski i U. Zachara-Związek), „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, nr 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie [dostęp: 06.06.2017].
8. Gospodarczy wymiar niemieckojęzycznej migracji do osiemnastowiecznej Warszawy, w: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV–XXI wieku, red. K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki, Warszawa 2016.

Kontakt:

m_kuc@tlen.pl