Pracownicy Naukowi

Dorota Dukwicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 19, 2008 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna XVIII wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.”, projekt zakończony (uczestnik).
2. „Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta”, projekt zakończony (uczestnik).
3. „Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych”, projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN (uczestnik).

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. (Edycja źródłowa z komentarzem, przygotowana wspólnie z Ewą Zielińską) Entretiens du roi Stanislas Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2017.
2. (Monografia) Rosja wobec Sejmu Rozbiorowego Warszawskiego (1772–1775), wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2015.

Artykuły:
1. „l’humanité […] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne” – czyli o kulisach ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Historyczny” 1, 2018, s. 73–93.
2. Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru, w: „My i oni”. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016, s. 355–377.
3. „Szalone zabobony prostactwa, którzy zapowietrzonym trupom titulo upiorów zęby wyrywali i krew ich ssali”, czyli o polskich planach kordonu sanitarnego w czasie konfederacji barskiej, w: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015, s. 297–310.
4. Kontakty króla Stanisława Augusta z ambasadorami Katarzyny II w Warszawie w świetle Pamiętników królewskich, w: Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, s. 265–291.
5. Stanisław August w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim 1769–1770, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 2014, s. 278–309.
6. Warsztat badacza wieku XVIII w „Historyce” Władysława Konopczyńskiego, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, s. 167–189.
7. O potrzebie szerokiego spojrzenia na źródło, jego kontekst historyczny i kulturowy. Uwagi na marginesie książki „Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego”, „Studia Źródłoznawcze” t. 51, 2013, s. 177–182.
8. Stanisław August wobec pierwszego rozbioru, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013, s. 101–115.
9. The Internal Situation in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1769–1771) and the Origins of the First Partition (In the Light of Russian Sources), “Acta Poloniae Historica” 103, 2011, s. 67–84.
10. Czy konfederacja barska była przyczyną pierwszego rozbioru Polski? (Rosja wobec Rzeczypospolitej w latach 1769–1771), w: Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa 2010, s. 103–116.
11. Sekretne wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie w latach 1772–1790, w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 449–465.
12. Krytyka naukowa Jerzego Michalskiego, w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku: Józef Feldman — Emanuel Rostworowski — Jerzy Michalski, red. W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 2010, s. 137–160.
13. Restricted Sovereignty of the Sejm. The Plenipotentiary Delegation and Ratification of the First Partition Treaty, w: Separation of Powers and Parliamentarism, the Past and the Present. Law, Doctrine, Practice, red. W. Uruszczak, K. Baran, A. Karabowicz, Warszawa 2007, s. 454–467.
14. Ambasador Otto Magnus von Stackelberg wobec króla Stanisława Augusta w przededniu sejmu rozbiorowego 1773–1775, „Wiek Oświecenia” 15, 1999, s. 95–108.
15. Biogramy do „Polskiego Słownika Biograficznego”: Sobolewski Stanisław, Stadnicki Franciszek, Staniszewski Tadeusz, Staniszewski Zygmunt, oraz (wspólnie z M. Zwierzykowskim): Sułkowski Antoni, Sułkowski August, Sułkowski Franciszek.

Kontakt:

dorotadukwicz@poczta.onet.pl