Pracownicy Naukowi

Marek Słoń

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 14, 1999 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 15 XII 2012, IH PAN;
Profesor IH PAN od 01.04.2012

Specjalizacja

historia miast i religijności w średniowieczu; geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Inne:
Zastępca dyrektora ds. ogólnych w IH PAN

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik projektu, „Szpitale średniowiecznego Wrocławia”, 1995–1998, KBN.
2. Wykonawca, Universität Trier, SFB 235, Teilprojekt B 11: „Hospitäler im Rhein-Maas-Mosel Raum vom 7. bis zum 15. Jh.”.
3. Kierownik projektu, „Historical Atlas of Poland in 16th century”, NPRH, 2012–2014.
4. Kierownik projektu, „Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”, NPRH, 2012–2017.
5. Kierownik projektu, „Atlas historyczny Polski. Dopełnienie serii”, NPRH, 2015–2020.
6. Wykonawca, „Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej”, NPRH, 2016–2019.
7. Wykonawca, „Atlas historyczny miast polskich: Kalisz”, NCN, 2017–2019.

Ważniejsze publikacje:

1. Szpitale lwowskie w wiekach średnich, „Przegląd Historyczny” 85, 1994, z. 3, s. 221–237; tłum. ang.: Hospitals in the City of Lvov in the Middle Ages, „Acta Poloniae Historica” 75, 1997, s. 5–25.
2. Breslauer Hospitalstiftungen, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 56, 1998, s. 173–185.
3. Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich [Zusammenfassung: Mittelalterliche Rechnungen der Breslauer Spitäler], „Kwartalnik Historyczny” 105, 2, 1998, s. 17–32.
4. Klasztor – szpital – miasto Wrocław w średniowieczu [Zusammenfassung: Kloster, Spital und Stadt im mittelalterlichen Breslau], w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I: Colloquia 4), Wrocław–Opole 2000, s. 269–276.
5. Problem fundacji szpitala w średniowieczu. Przykład Wrocławia, w: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i w epoce nowożytnej [Stiftungen und Stifter im Mittelalter und in der frühen Neuzeit], red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 74–90.
6. Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 2000 [druk 2001]; tłum. niem.: Übers., Die Spitäler Breslaus im Mittelalter, 2001.
7. Fundacje szpitalne władz komunalnych jako centrum kultu miejskiego, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2001 („Colloquia Mediaevalia Varsoviensia”, 3), s. 361–373.
8. Szpital a starość w średniowiecznym Wrocławiu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 59, 1999, s. 13–32; tłum. ang.: Hospital and old Age in late-medieval Wrocław, „Acta Poloniae Historica” 84, 2001, s. 31–52.
9. Brama Świdnicka w cieniu kościołów. Rada miasta wobec topografii sakralnej późnośredniowiecznego Wrocławia, w: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław–Praha 2002, s. 135–141.
10. Spitäler des mittelalterlichen Breslau im Leben der Stadt und der Kirche, w: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, red. J. Köhler, R. Bendel, („Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa”, 1), Münster 2002 s. 265–282.
11. Średniowieczny szpital dziecięcy we Wrocławiu [ang. sum: A medieval foundling hospital in Wrocław], w: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, Warszawa 2002, s. 186–191.
12. Zwischen Wucher und Seelenheil. Rentenmarkt und städtische Religiosität im spätmittelalterlichen Breslau, „Quaestiones Medii Aevii Novae” 7, 2002, s. 145–176.
13. Franciszkanie i pierwsze lokacje miast na Śląsku, w: Katowice w 137. rocznicę uzyskania praw miejskich. Wkład Kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę miasta, red. A. Barciak, Katowice 2003, s. 242–253.
14. Hospitale et civitas. Miejsce szpitala w życiu komuny miejskiej w Europie Środkowej do Reformacji, w: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. A. Barciak, („Kultura Europy Środkowej”, 7), Zabrze 2004, s. 43–53.
15. Refleksja nad jednym dokumentem. O jej walorach poznawczych na przykładzie listu rajców wrocławskich w sprawie odpustu świętojańskiego z 1461 r., w: Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, („Acta Universitatis Wratislaviensis” 2675, „Historia” CLXX), Wrocław 2004, s. 63–71.
16. Der Streit um das mittelalterliche Spital. Ein historiographisches Zwischenfeld an der Jahrtausendwende / Średniowieczny szpital między historią społeczną a religijną. Sporny temat badawczy na przełomie tysiącleci, „Bulletin der Polnischen Historischen Mission” / „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej” (publikacja dwujęzyczna) 2, 2004, s. 89–105 (pol.) i 241–259 (niem.).
17. Die Breslauer Spitäler als Zeichen des Prestiges einer mittelalterlichen Stadt, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 45/46, 2004/2005, s. 9–24.
18. „Kein stat findt man der gelich”. Zur vergleichenden mittelalterlichen Spital- und Stadtgeschichte: Polen – Rhein-Maas-Raum, „Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” 92, 2005, s. 253–273.
19. Mittelalterliche Neustadtgründungen als wirtschaftliche Investition: das Beispiel Göttingen, „Concilum Medii Aevi” 8, 2005, s. 127–144.
20. Zur Edition der Grundbücher einer mittelalterlichen Großstadt. Die Breslauer Schöffenbücher, w: Editionswissenschaftliche Kolloquien: 2003, 2004; Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, editorische Methoden, red. M. Thumser, J. Tandecki, współpr. A. Thumser, („Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł”, 3), Toruń 2005, s. 309–321.
21. Dlaczego tylko jeden Wrocław? Próba porównania rozwoju aglomeracji miejskich Wrocławia, Pragi, Krakowa i Poznania, w: Sociální svět středovekého mesta, red. M. Nodl, Praga 2006, s. 119–131.
22. Fundatio civitatis. Program fundacyjny procesu lokacyjnego na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania, w: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006, s. 227–245; tłum. niem: Fundatio civitatis. Städtische Lokation und kirchliches Stiftungsprogramm in Breslau, Krakau und Posen, w: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, red. Eduard Mühle, Böhlau Verlag, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2011, s. 107–126.
23. [wraz z z F. Bianchi] Le riforme ospedaliere del Quattrocento in Italia e nell’Europa Centrale, „Ricerche di storia religiosa e sociale”, n.s., 69, 2006, s. 7–45.
24. Sukiennictwo w Europie Środkowej i wrocławskie Nowe Miasto, „Sobótka” 61, 2006, z. 2, s. 211–223; tłum. niem.: Mitteleuropäische Wollweberei und die Breslauer Neustadt, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 47, 2006, s. 199–214.
25. Altstadt, Neustadt, Schadegard. Zu den drei Stadtgründungen in Stralsund, „Hansische Geschichtsblätter” 125, 2007, s. 45–62.
26. Blisko źródła czy Czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 r., „Studia Źródłoznawcze” 45, 2007, s. 244, s. 65–70.
27. Początki osady walońskiej i kościoła św. Maurycego we Wrocławiu, w: Dzieje Parafii Św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Od początków osady walońskiej – poprzez czas Festung Breslau – do współczesności, red. R. Żerelik, Wrocław 2007, s. 11–20.
28. Spitäler in der Kirchenprovinz Gnesen im Mittelalter, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung” 115, 2007, z. 3–4: „Themenschwerpunkt Europäische Spitäler”, s. 209–233.
29. [wraz z z U. Sowiną] Die Badestube des Heilig-Geist-Spitals zu Breslau, w: Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit. Sources for the history of hospitals in medieval and early modern Europe, Bohlau Verlag, Wiedeń 2010, s. 563–580.
30. Religijność komunalna w Europie Środkowej późnego średniowiecza, w: Zbožnost středověku, red. M. Nodl, („Colloquia Mediaevalia Pragensia”, 6), Praga 2007,  s. 9–21.
31. Entrate stabili in un’economia instabile. Le strategie economiche degli ospedali dell’Europa centrale nel Medioevo: l’esempio di Breslavia, w: Le interazioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindustriale, secc. XIII–XVIII. Economic and biological interactions in pre-industrial Europe from the 13th to the 18th centuries. Atti della „Quarantunesima settimana di studi”, 26–30 aprile 2009, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze University Press, Florencja 2010, s. 423–436.
32. Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna”, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 742.
33. Hauptstraße und zentraler Platz in den mittelalterlichen Neustädten Mitteleuropas, w: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, Uniw. Wrocławski – Instytut Archeologii, Wrocław 2011, s. 127–141.
34. Szpital Świętego Ducha w Bodzentynie w średniowieczu, w: Bodzentyn. Z przeszłości miasta, red. Krzysztof Bracha, Witold Guca, Kieleckie Tow. Naukowe, Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 43–54.
35. Die Rolle der kirchlichen Institutionen im Geldumlauf zwischen Stadt und Umland. Das Herzogtum Breslau im Spätmittelalter, w: Religione e istituzioni religiose nell’economia europea 1000–1800. Religion and Religious Institutions in the European Economy 1000–1800, A cura di Francesco Ammannati, Firenze University Press, Florencja 2012, s. 249–256.
36. L’influence de Hambourg sur le développement des villes de l’espace baltique: l’exemple des villes doubles, w: De la mer du Nord a la mer Baltique. Identités, contacts et communications au Moyen Âge, red. Alban Gautier, Sébastien Rossignol, Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Centre de Gestion de l’Édition Scientifique, Villeneuve d’Ascq 2012, s. 221–230.
37. [Rec.] Czy powiodła się próba odczytania kodu genetycznego śląskich lokacji? Uwagi w związku z książką Rafała Eysymontta, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, VIA NOVA, ss. 751, „Kwartalnik Historyczny” 118, z. 3, 2011, s. 511–525.
38. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., pod red. Marka Słonia, Instytut Historii PAN 2013-, http://hgis.kul.lublin.pl/mapy/kaliskie16w [dostęp: 07.02.2014].
39. Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, red. M. Słoń, Frankfurt nad Menem 2014.
40. Warum nur ein Breslau? Versuch eines Vergleichs der Entwicklung der Städte Breslau, Prag, Krakau und Posen, w: Breslau und Krakau im hohen und späten Mittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, red. Eduard Mühle, Böhlau Verlag, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2014, s. 9–25 (tłumaczenie tekstu opublikowanego wcześniej po polsku: Dlaczego tylko jeden Wrocław…).
41. Geoinformationssysteme (GIS) als Instrument der Quellenedition, w: Neuere Editionen der sogenannten „Ego-Dokumente” und andere Projekte in den Editionswissenschaften, red. Helmut Flachenecker, Janusz Tandecki, we współpracy z Krzysztofem Kopińskim, Tow. Naukowe w Toruniu, Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, s. 259–270.
42. Układ przestrzenny lokacyjnej Warszawy, w: Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, pod red. Henryka Rutkowskiego, Wydawn. DiG, Warszawa 2015, s. 107–112.
43. Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej, „Studia Źródłoznawcze” 53, 2015, s. 155–161.
44. Tu było Nowe Miasto – ślady dawnej odrębności, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”63, 2015, z. 2, s. 219–224.
45. Fundacja Poznania. Dominikanie, fara, szpital i lokacja miasta, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, pod red. Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, s. 81–106.
46. Geographische Register in den Editionen von Kartographischen Quellen, w: Die Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015, red. Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopińskiund Janusz Tandecki, Tow. Nauk. w Toruniu, Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 301–311.
47. Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 77, 2016 (specjalny), s. 93–123.
48. Sine initio et sine fine. Edycja źródła jako proces zawsze otwarty, w: Editiones sine fine, t. 1. pod red. Krzysztofa Kopińskiego, Wojciecha Mrozowicza, Janusza Tandeckiego, Tow. Naukowe w Toruniu, Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 131–141.
49. [Wraz z: Michał Słomski] Edycje cyfrowe źródeł historycznych, w: Jak wydawać teksty dawne, pod red. Karoliny Borowiec, Doroty Masłej, Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2, Poznań 2017, s. 65–84.

Kontakt:

marek.slon@wp.pl