Pracownicy Naukowi

Anna Sala

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 25, 2010 , Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Mazowsza w średniowieczu, historia Kościoła w średniowieczu, geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. od VII 2012 – udział w projekcie Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
2. I 2011 – IX 2012 – udział w projekcie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych finansowanym przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010–2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B+R; Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
3. XI 2010–2011 – kierownictwo projektu Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Wspierającej Badania.

Ważniejsze publikacje:

1. Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, oprac. M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, przy współpracy E. Kowalczyk-Heyman, pod. red. T. Jurka, Warszawa 2017.
2. Struktury administracji kościelnej w ziemi liwskiej do końca XVI wieku, „Rocznik Liwski” 8, 2015, s. 149–171.
3. „Zapomniany” kopiariusz wikariuszy wieczystych kolegiaty pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w: Ecclesia. Regnum. Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 370–379.
4. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka, Warszawa 2013.
5. Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011.
6. Dokument Janusza Starszego z 5 sierpnia 1409 r. na tle innych dyplomów księcia dla kapituły pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, „Przegląd Historyczny” 102, 2011, z. 3, s. 483–492.
7. Cztery dokumenty w sporze księcia Janusza Starszego z biskupem płockim Jakubem z Kurdwanowa, „Studia Źródłoznawcze” 47, 2009, s. 159–193.
8. Fundacja klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku i jego uposażenie w dobra ziemskie, „Roczniki Łowickie” 3, 2006, s. 149–180.

Kontakt:

asalina@ihpan.edu.pl