Pracownicy Naukowi

Anna Brus

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 19, 1980 ,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

1987, dyplom dokumentacji i informacji naukowej

Specjalizacja

historia zesłańców polskich na Syberii; historia Polski XIX wieku; edycja źródeł

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Zesłańcy polscy na Syberii”.
2. „Stowarzyszenie Ludu Polskiego”.
3. „Polski ruch niepodległościowy w 1. poł. XIX w.”
4. „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”.
5. „Pamiętniki i listy polskich autorów z ziem zabranych 1795–1918”.
6. „Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej”.

Ważniejsze publikacje:

1. Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym (od 2007).
2. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, oprac. A. Brus, E. Kaczyńska, W, Śliwowska, PWN, Warszawa 1992, ss. 438.
3. Na nieznane losy między Ołońcem i Jadryniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999, ss. 401, nlb. 6, ilustr.
4. [Wstęp, przypisy, wybór ilustracji] Jadwiga Ostromęcka, Pamiętnik z lat 1862–1911, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, ss. 347, nlb. 4.
5. [Współoprac.] Sokrates Starynkiewicz, Dziennik z lat 1887–1897, Wydawnictwo Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 270, nlb. 2.
6. et in Arcadia ego… Polish Exiles at Usol in Siberia after the January 1863 Uprising, „Acta Poloniae Historica” 100, 2009, s. 113–132.
7. Być demokratą na Polesiu około roku 1836, czyli zmącony spokój szlachcica Terleckiego z pińskiego powiatu albo nieszczęsne pożytki czytania zeznań śledczych, w: Społeczeństwo – Kultura – Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, pod red. Elżbiety Orman i Grzegorza Niecia, Księgarnia Akademicka, Instytut Historii PAN, Kraków–Warszawa 2009, s. 149–165.
8. Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, pod red. Wiktorii Śliwowskiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, ss. 494, nlb. 1.
9. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi. Szymon Konarski/ Sodružestvo Polʹskogo Naroda v guberniâh vilenskoj i minskoj. Šimon Konarskij, „Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1832–1855. Studia i Materiały”, Instytut Historii PAN, Rossijskaâ Akademiâ Nauk Institut Slavânovedeniâ, Wydawn. DiG, Warszawa 2015, ss. 820.
10. Listy z Bohdaniszek do Michała Kazimierza Romera, w: Nieznane listy z Ziem Zabranych, red. Stanisław Wiech, Wydawn. Uniw. Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 11–67.
11. Pamiętnik Emila Dybowskiego, Wydawn. DiG, Warszawa 2017, ss. 182, ilustr.

Kontakt:

abru7@wp.pl