Pracownicy Naukowi

Andrzej Wierzbicki

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 12, 1974 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1984, IH PAN, Warszawa
profesor – 1994, Warszawa

Specjalizacja

historia idei, historia historiografii

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Historiografia polska w dobie romantyzmu” (publikacja: Warszawa 1999).

Ważniejsze publikacje:

1. Naród – państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego, IH PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
2. Wschód–Zachód w koncepcjach dziejów Polski, „Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
3. L’anomalie du développement de la Pologne dans la pensée historique polonaise du XIXe siècle, „Acta Poloniae Historica” 51, 1985, s. 51–81.
4. Konstytucja 3 maja w historiografii polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
5. Le „Annales” nella riflessione degli storici polacchi, „Dimensioni e problemi della ricerca storica” 2, 1997, s. 109–141.
6. Historiografia polska doby romantyzmu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, „Funna”, Wrocław 1999.
7. Groźni i Wielcy. Polska myśli historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, „Sic!”, Warszawa 2001.
8. National characterology in Polish historical and poitical thought (late 18th–20th cetury), w: The National idea as research problem, red. J. Sujecka, Warszawa 2002, s. 75–88.
9. Rozwój nauk historycznych, w: Polska Akademia Nauk 1952–2002. Uczeni i ich badania, red. J. Tazbir, Warszawa 2002, s. 76–91.
10. From historiography to mythography?: myth in the last fifty years of Polish historiography, „Acta Poloniae Historica” 91, 2005, s. 133–151.
11. Józef Szujski (1835–1882); Władysław Smoleński (1851–1926), w: Nation and History. Polish historians from the Enlightenment to the Second World War, red. P. Brock, J. D. Stanley, P. J. Wróbel, Toronto 2006, s. 85–100, 165–179.
12. Prizrak murawiejnika. „Jewropiejskije” strachi i nadjeżdy poljakow wo wrjemjena II Rjeczi Pospolitoj, „Istorik i Chudożnik”, nr 1–2 (15–16), 2008, s. 183–190.
13. Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Centrum Europejskie Natolin, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
14. Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, wyd. 2 rozszerz., Collegium Civitas, Muzeum Historii Polski, TRIO, Warszawa 2010.
15. A kiedy źródeł zabraknie? Kartki z dziejów historiografii PRL, w: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, praca zbior. pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego Wyd. Ibidem, Łódź 2010, s. 131–140.
16. Mitologizacje i demitologizacje Słowiańszczyzny w polskiej myśli historycznej XIX wieku, w: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, pod red. A. Czyżewskiego, R. Stobieckiego, T. Toborka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Łódź 2012, s. 65–78.
17. Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2014.
18. Konserwatyści przeciw hipotezie podboju. W kręgu galicyjskich zwolenników koncepcji „samochętnych” narodzin państwa polskiego [The Conservatives against the hypothesis of conquest. The Galician advocates of the conception of a ‚self-engendered’ rise of the Polish state], „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, t. VII, Warszawa 2015, s. 63–84.
19. Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografią niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej [Between the endo and exogenesis of the Polish state: Polish-German historiografical polemics in the era of the Second Republic of Poland], „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, t. VIII, Warszawa 2016, s. 49–62.
20. Jakiej żony historyk potrzebuje, by badacz jego myśli historycznej mógł tę myśl zrozumieć? Kilka refleksji na marginesie życia rodzinnego historyków lwowskich w II połowie XIX wieku, w: Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 93–104.

Kontakt:

awierzbicki@ihpan.edu.pl