Pracownicy Naukowi

Andrzej Buczyło

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 30, 2014 , Toruń

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Podlasia i ziemi brzeskiej w średniowieczu i nowożytności, geografia historyczna, stosunki religijne w XVI–XIX w., nauki pomocnicze historii

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Wykonawca w grancie NPRH „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu; województwo podlaskie”, (2015–2020); kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Jurek.
2. Wykonawca w grancie NPRH „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast”; kierownik projektu prof. dr hab. Zdzisław Noga.

Ważniejsze publikacje:

1. Król patronem. Uposażenie i stan świątyń unickich w miastach królewskich powiatu brzeskiego litewskiego w świetle wizytacji z lat 1725–1726, w: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, red. C. Kardasz, J. Możdzeń, M. Spychaj, Toruń 2012, s. 39–52.
2.
Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów, red. A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska, Toruń 2014.
3. Darowizna Mariana Gumowskiego w zbiorze numizmatycznym Zakładu NPH UMK, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr 12 (23), 2014, s. 191–193.
4. Konflikt o grunty po cerkwi Podwyższenia Krzyża Św. w Brześciu jako przykład wzajemnych relacji unitów i prawosławnych w XVIII w., w: Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów – zbiór studiów, red. A. Buczyło, J. Możdżeń, A. Mutrynowska, Toruń 2014, s. 161–174.
5. Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zespole „Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich” w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum”, t. 4, 2014, s. 329–343.
6. Uposażenie ziemskie parafii unickich na przykładzie cerkwi brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle wizytacji z lat 1725–1727, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 43, 2015, s. 34–49.
7. Sieć cerkiewna na terenie klucza poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI–XVIII w., w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 7, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017, s. 357–371.

Kontakt:

andrzej.buczylo@gmail.com