Pracownicy Naukowi

Agnieszka Cieślik

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 16, 1996 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2010, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia mediów; historia lotnictwa

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa 1997.
2. Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1921, Warszawa 1998.
3. O człowieku, który się nie zgadzał. Pułkownik January Grzędziński, Warszawa 2009.
4.
Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Idea–koncepcje–działania, Kraków 2014.

Wybrane artykuły:
1. Początki muzealnictwa lotniczego w Polsce: koncepcje i działania, w: Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski, pod red. Stanisława Januszewskiego, Wrocław 2013.
2. Tygodnik „Czarno na białem” i dwie cenzury, w: Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura w PRL, pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli, Toruń 2013.
3. Andrzej Strug i nowoczesna technika. Wokół dwóch wywiadów prasowych, w: Andrzej Strug. Dzieło i czasy, red. nauk. Anna Kargol, Warszawa–Kraków 2014.
4. Edmund Libański i jego lwowskie czasopismo „Przemysłowiec” (1903–1910) „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XIX (2016), z. 3 (43).
5. Wokół Instytutu Techniki Szybownictwa i Motoszybownictwa we Lwowie (1932–1939), w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki–działalność naukowa–osiągnięcia, pod red. Sławomira Dorockiego i Pawła Brzegowego, Kraków 2016.
6. Historia mediów na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”, w: „Zeszyty Prasoznawcze” analiza zawartości 1957–2012. Metody, tematy, autorzy, pod red. M. Kawki, R. Filasa, P. Płanety, Kraków 2016.

Kontakt:

acieslik@ihpan.edu.pl