Pracownicy Naukowi

Agnieszka Biedrzycka

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 13, 2002 , Wydział Historyczny UJ

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna Polski, edytorstwo

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Corpus Academicorum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364–1780”, kierownik projektu: prof. Krzysztof Ożóg, 2013–2018.

Ważniejsze publikacje:

1. Złoty pokój: Kozacy Zaporoscy w służbie Rzeczypospolitej 1639–1647, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCCXXXVIII, Prace historyczne z. 127, Kraków 2000, s. 27–38.
2. Bibliografia pomników kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, Kraków 2000, ss. 283.
3. Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle wizytacji z roku 1741, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. XLVII, 2002, s. 9–80.
4. Inwentarze kościołów dekanatu szarogrodzkiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. XLIX, 2004, s. 63–107.
5. Inwentarze kościołów dekanatu jazłowieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. L, 2005, s. 53–96.
6. Edycje źródłowe listów z czasów Władysława IV (1632–1648). Wiek XIX i XX, „Studia Źródłoznawcze”, t. XLIII, 2005, s. 151–160.
7. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego (1632–1646), Kraków 2005, ss. 775.
8. Pamiątki epigrafiki i heraldyki polskiej na Ukrainie, red. W. Drelicharz, t. 1, Ziemia lwowska, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005, ss. 463.
9. Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część zachodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LI, 2006, s. 49–115.
10. Звіт про роботу козацької комісії у Києві у січні 1622 року, „Записки Наукового Товариства ім. Шевченка”, t. CCLII, 2006, s. 522–535.
11. Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część wschodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LII, 2007, s. 45–102.
12. Zabytki epigraficzne kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Chomiakówce, „Terminus”, R. 9, 2007, z. 2, s. 173–213.
13. Inwentarz kościołów dekanatu czarnokozinieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LIII, 2008, s. 47–106.
14. Inwentarz kościołów dekanatu satanowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LIV, 2009, s. 93–178.
15. Kult Józefa Piłsudskiego we Lwowie 1918–1939, w: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, red. Elżbieta Orman i Grzegorz Nieć, Kraków–Warszawa 2009, s. 125–148.
16. Diariusz legacji Jerzego Bałabana do Siedmiogrodu w roku 1643, w: Inter maiestatem ac libertatem. Studia z dziejów nowożytnych dedykowane profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi, red. Jarosław Stolicki, Marek Ferenc, Janusz Dąbrowski, Kraków 2010, s. 61–85.
17. Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LV, 2010, s. 79–131.
18. Szczucki Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 47, z. 194, Warszawa–Kraków 2011, s. 447–451.
19. Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012, ss. 1160.
20. [Rec.:] Ryszard Jan Czarnowski, Lwów. Legenda zawsze wierna, Galaktyka, Łódź 2010, ss. 463, „Krakowskie Pismo Kresowe”, nr 4, 2012, s. 231-244.
21. [Wstęp, tłum. i oprac.:] Grigorij Aleksandrowicz Worobjew, W stolicy Rusi Halickiej (historyczno-archeologiczny szkic o Lwowie), „Krakowskie Pismo Kresowe”, R. 5, 2013, s. 153–177.
22. Szolc-Wolfowicz Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48, z. 199, Warszawa–Kraków 2013, s. 496–498.
23. [Rec.:] Ryszard Jan Czarnowski, Lwów sacrum et profanum, Galaktyka, Łódź 2012, ss. 282, „Krakowskie Pismo Kresowe”, nr 5, 2013, s. 181–193.
24. Sprawozdania z rad senatu 1643–1645, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LIX, 2014, s. 139–198.
25. Szwankowski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 49, z. 202, Warszawa–Kraków 2014, s. 435–436.
26. [Rec.:] Dariusz Kuźmina, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, „Kwartalnik Historyczny”, R. 123, 2016, nr 1, s. 154–158.
27. Sprawy wojskowe na sejmiku sandomierskim w czasach Jana III Sobieskiego, w: Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia, red. J. Gapys, M. Nowak, J. Pielas, Kielce 2017, s. 87–115.
28. Taranowski Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 52, z. 213, Warszawa–Kraków 2018, s. 188–194.

Kontakt:

biedrzycka@ih.pan.krakow.pl