Pracownicy Naukowi

Adam Kożuchowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 17, 2008 , IH PAN Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – październik 2017
profesor IH PAN od 1 listopada 2018

Specjalizacja

historia Europy Środkowej w XIX–XX w., historia historiografii

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
(kierownik projektu) “Powinowactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX w.”, afiliowany przy Instytucie Historii PAN w Warszawie, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany od lipca 2014 do lipca 2016.
2. (uczestnik) “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”; kierownik prof. Maciej Janowski, IH PAN, 2016–2019.
3. (uczestnik) „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje”; kierownik prof. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, 2014–2018.
4. (uczestnik) „Specyfika rozwojowa dziejów polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”; kierownik prof. Maciej Janowski, IH PAN, 2011–2014.
5. (uczestnik) “Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”; kierownik prof. Michał Kuziak, Wydział Filologiczny Uniw. Warszawskiego, 2013–2015.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2009, ss. 231. // Wyd. drugie poprawione: The Afterlife of Autria-Hungary. The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe, Pittsburgh Univ. Press, Pittsburgh PA 2013, ss. 219.
2. Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, ss. 265.

Artykuły:
1. Ekspansja i egzotyka. Unia Polski z Litwą w historiografii romantycznej (Lelewel, Szmitt, Szajnocha, Szujski), w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 1, red. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki, „Studia Romantyczne”, Warszawa 2017, s. 341–360.
2. Contesting Conquests: Nineteenth-Century German and Polish Historiography of the Expansion of the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth, „History of the European Ideas” 41/2015, s. 404–418.
3. More than True: the Rhetorical Function of Counterfactuals in Historiography, “Rethinking History. The Journal of Theory and Practice” 19/3 (2015), s. 337–356.
4. Galizien. Zerrissene und wiedergefundene Geschichten, w: Deutsch-polnische Erinnerungsorten, t. 1, red. Robert Traba, Hans-Henning Hahn, Ferdinand Schöningh, Padeborn 2015, s. 177–196; wyd. pol.: Galicja. Zerwane i odnalezione historie, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. Robert Traba, Hans-Henning Hahn, t. 1, Scholar, Warszawa 2015, s. 169–186 [wraz z prof. Wernerem Nellem].
5. Najpiękniejsza strona naszych dziejów? Paradygmat narodowej wyjątkowości w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku, w: Drogi odrębne i drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, red. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 95–113.

Kontakt:

akozuchowski@yahoo.com