Pracownicy Naukowi

Adam Kozak

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 20, 2012 , Wydział Prawa i Administracji UAM

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

magister historii – 2015, Wydział Historyczny UAM

Specjalizacja

edytorstwo historyczne, historia prawa, historia osadnictwa

Dodatkowe informacje

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7601-5298
Profil na stronie academia.edu

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski

Udział w projektach badawczych:
1. [Wykonawca, 2014] Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403 r.–1420 r.). Nr projektu: 04408/14; źródło finansowania: Program „Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet 6 – Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego”, współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lata realizacji: 2014 rok; jednostka naukowa: Archidiecezja Poznańska (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu); kierownik merytoryczny dr Magdalena Biniaś-Szkopek.
2. [Wykonawca, 2014–2017] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 11003780), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany od 2012 (z moim udziałem od 2014, zakończenie 2017), kierownik prof. Tomasz Jurek.
3. [Wykonawca, 2015–] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 1aH 15 0197 83), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany od 2015 (zakończenie 2020), kierownik prof. Tomasz Jurek.
4. [Wykonawca, 2015–2016] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0222 82), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany od 2014 (zakończenie 2019), kierownik prof. Jacek Banaszkiewicz.
5. [Wykonawca, 2016–2017] Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 12 01 79 81), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany od 2012 (zakończenie 2017), kierownik dr Piotr Pokora.

Nagrody:
1. Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2014 w kategorii edycji źródłowych – III nagroda za książkę Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.
2. II Nagroda im. Aleksandra Gieysztora Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora dla najlepszych publikacji naukowych młodych autorów (do 32. roku życia) dotyczących dziejów średniowiecza Polski i Europu oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945 za pracę Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519.

Ważniejsze publikacje:

1. Burmistrzowie i rajcowie późnośredniowiecznego Pleszewa (1428–1519), „Rocznik Pleszewski” 2011, s. 174–192.
2. Wójtowie i ławnicy późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1519), „Rocznik Pleszewski” 2012, s. 197–213.
3. [Rec.] Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428–1444), wyd. T. Jurek, Poznań 2011, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 64, 2012, 2, s. 513–515.
4. Testamenty mieszczan pleszewskich w późnym średniowieczu, „Rocznik Pleszewski” 2013, s. 155–163.
5. [Rec.] Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012, „Roczniki Historyczne” 79, 2013, s. 257–261.
6. Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485–1519, wydał, przełożył i opracował A. Kozak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 211+1 nlb. [Noty rec.: M. Słoń, „Studia Źródłoznawcze” 53, 2015, s. 239–240; T. Jurek, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, 2, s. 690–691; N. Delestowicz, „Przegląd Wielkopolski 30, 2016, 1 (111)].
7. Kilka scen z życia późnośredniowiecznego miasta. Pleszewianie przed sądem konsystorza kaliskiego w latach 1480–1486, „Rocznik Pleszewski” 2014, s. 234–255.
8. [Współautor: T. Jurek] Pozostałości regestru kancelarii biskupa wrocławskiego Jana Romki (1292–1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa 2014, s. 346–359.
9. [Rec.] A. Polak, Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, Opole 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 234–238.
10. [Rec.] Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394–1396, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wyd. M. Starzyński (Cracovienses Fontes Minores, t. 3), Kraków 2014, „Roczniki Historyczne” 80, 2014, s. 238–240.
11. Zapiski z akt czynności biskupich Andrzeja Łaskarza, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 2015, s. 476–486.
12. [Współautor: J. Łukaszewski] Osieczna i jej mieszkańcy w świetle najstarszych ksiąg konsystorza poznańskiego (1404–1425), „Rocznik Leszczyński” 15, 2015, s. 53–67.
13. [Rec.] Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka, Lublin 2012, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 71, 2015, 1, s. 246–247.
14. Dokumenty biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Rekonesans badawczy, w: Andrzej Łaskarz dyplomata, duchowny 1362–1426, Konin 2015, s. 73–98.
15. [Współautor: J. Łukaszewski] Późnośredniowieczne dokumenty papierowe odnalezione w katedrze gnieźnieńskiej, „Studia Gnesnensia” 29, 2015, s. 359–361.
16. [Rec.] M. Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 3), Kraków 2015, „Roczniki Historyczne” 81, 2015, s. 253–256.
17. [Współautorka: M. Biniaś-Szkopek] Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów, w: Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 61–71.
18. Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 3: Unino – Wilkowo Teuthonicum, red. T. Jurek, oprac. P. Dembiński, T. Gidaszewski, K. Górska-Gołaska, T. Jurek, A. Kozak, G. Rutkowska, Poznań 2016; hasła: Uzarzewo (s. 468–480), Warszynowo (s. 514), Wąbiewo (s. 526–529), Wąszkowo (s. 534–536), Wierzenica (s. 627–637), Wierzonka (s. 637–638), Wilkonice Małe (s. 663 [wraz z T. Gidaszewskim]), Wilkowo (s. 663–664), Wilkowo ([k. Buku] s. 664–668), Wilkowo Niemieckie (s. 668–680), Wilkowo Polskie (s. 680–688).
19. Księga ławnicza w życiu późnośredniowiecznego Pleszewa (1494–1501), w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 161–172.
20. Sądy in gradibus przy kościele Najświętszej Marii Panny na poznańskim Ostrowie Tumskim w pierwszej dekadzie XV wieku, w: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpracy W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016, s. 445–452.
21. [Rec.] M. Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386–1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 72, 2016, 1, s. 366.
22. [Rec.] M. Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 252–255.
23. [Rec.] M. Mahling, Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit, Marburg 2015, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 255–257.
24. [Rec.] Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, t. 5: Wrocław, opr. G. Strauchold, R. Eysymontt, Marburg 2016, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 274–276.
25. Miejsca działalności konsystorza generalnego w Poznaniu i jego pisarzy w pierwszej ćwierci XV w., w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 126–151.
26. W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych źródeł sądowych, w: Editiones sine fine, t. I, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 163–175.
27. [Nota rec.] M. Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 73, 2017, z. 1, s. 306–307.
28. [Współautor: J. Łukaszewski] Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 203–227.
29. [Rec.] The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law, ed. W. Hartmann, K. Pennington, Washington 2016, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 277–279.
30. [Rec.] D. Budský, Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo, Praha 2016, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 300–302.
31. [Rec.] N. Ivanusa, Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert, Marburg 2017, „Roczniki Historyczne” 83, 2017, s. 311–313.
32. Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 66, 2018, nr 1, s. 119–122.
33. [Zapiska krytyczna] Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV–XV wieku, wyd. i koment. Marcin Grulkowski, Warszawa 2016; Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, wyd. i koment. Marcin Grulkowski, Warszawa 2017, „Studia Źródłoznawcze” 56, 2018, s. 255–256.
34. [Zapiska krytyczna] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589–1604, oprac. i wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz, Kraków 2016; Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690, oprac. i wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Kraków 2016, „Studia Źródłoznawcze” 56, 2018, s. 256.
35. Konsystorz poznański za pontyfikatu biskupa Wojciecha Jastrzębca w świetle najstarszych ksiąg wpisów (1404–1411), w: Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła, red. B. Czwojdrak, F. Kiryk, J. Sperka, Katowice 2018, s. 91–108.

Kontakt:

akozak@ihpan.edu.pl