Nowości wydawnicze: „Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie”

Nowości wydawnicze: „Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie”

ambona

Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, pod redakcją Krzysztofa Brachy i Wojciecha BrojeraIH PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63352-65-3, 19 cm, s. 295, twarda oprawa

Ambona jest zbiorem artykułów poświęconych kulturze średniowiecza. Teksty te, ułożone wedle chronologii opisanych zjawisk i procesów, dotyczą: wagi modlitwy Kościoła i pracy ewangelizacyjnej wczesnośredniowiecznego misjonarza, kształtowania się struktury dynastycznej w jedenastowiecznych Czechach, roli funkcji kościelnych w lokacji średniowiecznego Poznania, dziejów zgromadzeń cysterek w Inflantach, wiedzy pierwszych kartografów italskich na temat Polski, kazań uniwersyteckiego mówcy i katedralnego kaznodziei Stanisława ze Skarbimierza, ostatniej podróży mistrza Jana Husa (do Konstancji), alegorii koguta w średniowiecznej refleksji nad misją kaznodziejską, obaw wrocławskich rajców w kwestii polityki papieża Piusa II wobec Jerzego z Podiepradów, działalności duszpasterskiej rabina Mojżesza Minca w gminie poznańskiej w końcu XV wieku. Mimo znacznej różnorodności tych tekstów, niemal wszystkie łączą się z wczesną historią środkowej Europy, przede wszystkim Polski i Czech, i niemal wszystkie dotyczą misji duszpasterskiej. Wokół tego regionu i wokół artis praedicandi, społecznego i duchowego oddziaływania kaznodziejskiej ambony właśnie koncentrowały się dotychczasowe badania Stanisława Byliny, świetnego mediewisty i wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, któremu niniejszy tom studiów jest dedykowany.

Ambona stanowi trzeci tom serii wydawniczej, w której grupa historyków związana z Zakładem Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN poświęca swe prace wybitnym badaczom i nauczycielom: Bronisławowi Geremkowi (Źródło, 2003), Halinie Manikowskiej (Lustro, 2013) i – dzisiaj – Stanisławowi Bylinie.