Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” (IFiS PAN)

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” (IFiS PAN)

 

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

doktorant-stypendysta

w projekcie

„Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem.
Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku”

kierowanym przez prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „OPUS 15”

Przewidywany początek projektu: 1 marca 2019 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 2500 zł/miesiąc (zwolnione od podatku) na okres 36 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z 27 października 2016 r. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Opis zadań:
a) przygotowanie danych do badań (stworzenie bazy danych zastanych: głównie artykuły prasowe i dokumenty administracji rządowej i podatkowej);
b) przeprowadzenie jakościowych analiz treści (materiałów medialnych, dokumentów urzędowych i transkrypcji wywiadów jakościowych) w programie MAXQDA;
c) przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
d) uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego i spotkaniach rady naukowej projektu;
e) organizacyjne wsparcie pracy zespołu.

Wymagania:
a) tytuł magistra w dziedzinie socjologii, historii, antropologii, ekonomii lub pokrewnych,
b) status doktoranta.

Pozostałe wymagania:
a) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
b) doświadczenie w analizie danych z badań jakościowych i/lub źródeł historycznych;
c) publikacje naukowe i/lub prezentacje na konferencjach;
d) znajomość lub gotowość do nauki obsługi programu do wspomagania analizy danych jakościowych MAXODA.

Dodatkowo mile widziane:
– gotowość do przygotowania rozprawy doktorskiej lub publikacji w obszarach związanych z projektem;
– zainteresowanie socjologią ekonomiczną i historią gospodarczą.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
a) list motywacyjny;
b) CV zawierające wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach i innych osiągnięć naukowych;
c) skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
d) skan dokumentu poświadczającego odbywanie studiów doktoranckich;
e) wybrany tekst lub publikacja własnego autorstwa (np. raport, artykuł, rozdział pracy magisterskiej).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 lutego 2019 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.waw.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs-podatki”.