Konferencja w IH PAN „Janusz Tazbir – historyk”

Konferencja w IH PAN „Janusz Tazbir – historyk”

Instytut Historii
im. Tadeusza Manteuffa
Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na organizowaną wspólnie z władzami
Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności
konferencję poświęconą twórczości
zmarłego 3 maja 2016 roku Janusza Tazbira

JANUSZ TAZBIR
HISTORYK
13 listopada 2017 roku
Sala im. Joachima Lelewela (II piętro)
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI
10.30 Nadanie Bibliotece IH PAN
imienia Janusza Tazbira
11.00 Otwarcie konferencji
(sala im. Lelewela)
wystąpienie dyrektora IH PAN
wystąpienie przedstawiciela władz PAN
wystąpienie przedstawiciela władz PAU

11.30 przerwa na kawę

11.45 Sesja pierwsza – formacja i osiągnięcia

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (IH UW em.),
Wspomnienie o Januszu Tazbirze jako badaczu
prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen (IH PAN),
Badania Janusza Tazbira nad reformacją
i stosunkami wyznaniowymi
prof. dr hab. Urszula Augustyniak (IH UW),
Janusz Tazbir jako badacz kultury staropolskiej
dr hab. Tomasz Wiślicz (IH PAN),
Janusz Tazbir i święty Izydor z Madryki

Dyskusja

14.15 przerwa na lunch

15.15 Sesja druga – forma i oddziaływanie

prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ),
Historiograficzne wariacje Janusza Tazbira
dr Katarzyna Zielińska (UW),
Co z Janusza Tazbira w umysłach młodzieży licealnej? (komunikat)

Dyskusja

16.00 Sesja trzecia – kontynuacje

dr Maciej Jasiński (IHN PAN),
Miejsce Stanisława Lubienieckiego młodszego (1623–1675)
w dziejach
astronomii
dr Tomasz Wojczak (Poznań),
Janusza Tazbira historyczna antropologia
okrucieństwa w Europie wczesnonowożytnej
jako inspiracja do badań interdyscyplinarnych
dr Aleksander Łupienko (IH PAN),
Losy rodzin luterańskich w Królestwie
Polskim w XIX w. i na początku XX w.
Wybrane problemy

Dyskusja i podsumowanie obrad

 

 

Autor zdjęcia: Roman Sidorski – Histmag.org, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48571938