Publishing Activity

The Institute of History PAN publishes a wide range of monographs, editions, post-conference and reference publications as well as journals and serial and continuous publications reflecting the breadth of its scholarly activities. Since 1991 the Institute has operated its own Publishing Department (Wydawnictwo Instututu Historii Polskiej Akademii Nauk).

 

Institute of History publishes currently, among others, the following titles:

Journals:
– „Acta Poloniae Historica” – Editor-in-Chief Maciej Górny (published with Polish National Historical Committee)
– „Czasopismo Prawno-Historyczne” – Editor-in-Chief Małgorzata Materniak-Pawłowska (published with Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań)
– „Dzieje Najnowsze” – Editor-in-Chief Tadeusz Wolsza
– „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku” – Editor-in-Chief Andrzej Wierzbicki
– „Kwartalnik Historyczny” – Editor Roman Michałowski (published with Polskie Towarzystwo Historyczne)
– „Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies” – Editor-in-Chief Anna Kalinowska (published with Premodern Diplomats Network)
– „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” – Editor-in-Chief Wojciech Kriegseisen
– „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” – Editor-in-Chief Tomasz Szarota
– „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” – Editors-in-Chief Dariusz Jarosz (published with Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
– „Roczniki Historyczne” – Editor-in-Chief Tomasz Jurek (published with Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
– „Rocznik Lituanistyczny” – Editor-in-Chief Andrzej Zakrzewski
– „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – Editor-in-Chief Andrzej Nowak
– „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” – Editors-in-Chief Maria Koczerska, Andrzej Rachuba

Continuous publications:
Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku – Editor Marek Słoń
Bibliografia historii Polski XIX–XX wieku – Editor Elżbieta Nowosielska
Bibliografia historii polskiej za rok… – Editor Anna Gruca
Itineraria Jagiellonów – Editor Grażyna Rutkowska
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta Poniatowskiego – Editor Adam Danilczyk
Polski Słownik Biograficzny – Editor Andrzej Romanowski
Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały – Editor Wiktoria Śliwowska
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – Editor Tomasz Jurek
Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego – Editor Edmund Kizik
Studia i materiały do dziejów kancelarii w Gdańsku – Editor Marcin Grulkowski
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy – Editor Antoni Gąsiorowski
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy – Editor Andrzej Rachuba
Źródła do dziejów Żydów polskich – Editor Anna Michałowska-Mycielska

 

Publishing partners:
Arcana Publishing House
Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding
Committee of Historical Sciences, Polish Academy of Sciences
Digital Publishing Platform for Magazines (APCz)
Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan
Institute of History, University of Warsaw
Institute of History and Archival Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Institute of Law History, University of Warsaw
Institute of National Remembrance
Jan Kochanowski University in Kielce
Księgarnia Akademicka – Wydawnictwo
Lithuanian Commission, Committee of Historical Sciences, Polish Academy of Sciences
Neriton Publishing House
Pedagogical University of Cracow
Polish Academy of Learning

Polish Historical Society
Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences
Premodern Diplomats Network
Scientific Publisher, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Scientific Society in Toruń
Semper Scientific Publishers
“Societas Vistulana” Scientific Society