Publishing Activities

The Institute of History PAN publishes a wide range of monographs, editions, post-conference and reference publications as well as journals and serial and continuous publications reflecting the breadth of its scholarly activities. Since 1991 the Institute has operated its own Publishing Department (Wydawnictwo Instututu Historii Polskiej Akademii Nauk).

Institute of History publishes currently, among others, the following titles:

Journals:
– „Acta Poloniae Historica” – Editor-in-Chief Halina Manikowska (published with Polish National Historical Committee)
– „Czasopismo Prawno-Historyczne” – Editor-in-Chief Henryk Olszewski (published with Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań)
– „Dzieje Najnowsze” – Editor-in-Chief Tadeusz Wolsza
– „Kwartalnik Historyczny” – Editor Roman Michałowski
– „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” – Editor-in-Chief Wojciech Kriegseisen
– „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” – Editors-in-Chief Włodzimierz Mędrzecki, Jacek Kochanowicz (published with Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
– „Roczniki Historyczne” – Editor-in-Chief Tomasz Jurek (published with Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
– „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” – Editor-in-Chief Andrzej Nowak
– „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” – Editors-in-Chief Maria Koczerska, Andrzej Rachuba

Continuous publications:

– Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku– Editor Marek Słoń
– Bibliografia historii polskiej za rok… – Editor Anna Gruca
– Lustracje dóbr królewskich XVI–XVIII wieku – edited by editorial team
– Polski Słownik Biograficzny – Editor Andrzej Romanowski
– Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – Editor Tomasz Jurek
– Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy – Editor Antoni Gąsiorowski
– Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy – Editor Andrzej Rachuba

Serial publications:
– Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa – Editor Andrzej Karpiński
– Polska 1944/45–1989. Studia i materiały – Editor Tomasz Szarota
– Metamorfozy społeczne – Editors Janusz Żarnowski, Włodzimierz Mędrzecki
– Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku – Editor Andrzej Wierzbicki
– Bibliografia historii Polski XIX–XX wieku, red. Danuta Urszula Ścięgosz-Karpińska

Publishing partners:
Wydawnictwo Neriton (also distribution of IH PAN publications)
Wydawnictwo DiG
Wydawnictwo Naukowe Semper
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawnictwo Arcana
Collegium Civitas
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Instytut Historyczny UW