Researchers

Przemysław Olstowski

PhD awarded (date and institution):

June 16, 1998, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 25 June 2009 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 1 October 2010

Specialisation:

recent history of Poland, history of Eastern Pomerania in the 19th and 20th centuries

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Selected publications:

Monographs:
1. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny, Toruń, 2000, 2002.
2. “Oświata polska i niemiecka w Toruniu w latach 1920–1939”, in: Historia Torunia, vol. 3, part 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), ed. M. Biskup, Toruń, 2006, pp. 311–378.
3. Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa, 2008.
4. Procesy “starościńskie” w województwie pomorskim w latach 1936–1937. Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, Warszawa, 2014.
5. “Charakterystyka źródeł i stanu badań do dziejów województwa pomorskiego”, in: Historia Pomorza, vol. 5: (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, part 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, eds. S. Wierzchosławski, P. Olstowski, Toruń, 2015, pp. 11–47.
6. “Stosunki ludnościowe w województwie pomorskim”, in: Historia Pomorza, vol. 5: (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, part 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, eds. S. Wierzchosławski, P. Olstowski, Toruń, 2015, pp. 88–148.

Articles:
1. “Dywizja jazdy płk. Gustawa Orlicza-Dreszera w bitwie warszawskiej”, Wojskowy Przegląd Historyczny, 1–2 (1997), pp. 35–63.
2. “Biografistyka piłsudczyków – stan badań i potrzeby dalszych prac badawczych”, Czasy Nowożytne, 8 (9) (2000), pp. 221–253.
3. “PET i Organizacja Młodzieży Narodowej w Częstochowie w latach 1904–1914. Przyczynek do dziejów ruchu zetowego w Królestwie Polskim przed I wojną światową”, Czasy Nowożytne, 10 (11) (2001), pp. 119–146.
4. “Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organizacja i funkcjonowanie służby informacyjno-wywiadowczej II Rzeczypospolitej”, in: Marian Rejewski 1905–1980. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz, 2005, pp. 125–140.
5. “The Second Department of the General Staff of the Polish Army – the organization and activities of the information-intelligence service of the Second Polish Republic”, in: Marian Rejewski 1905–1980. Living with the Enigma Secret, Bydgoszcz, 2005, pp. 127–142.
6. “Oddział II Sztabu Głównego – stan badań i postulaty dalszych prac badawczych nad dziejami służby informacyjno-wywiadowczej Wojska Polskiego w latach 1918–1945”, in: Polski wywiad wojskowy 1918–1945, eds. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Toruń, 2006, pp. 13–41.
7. “Szkoły wydziałowe w Toruniu lat Drugiej Rzeczypospolitej”, Rocznik Toruński, 33 (2007), pp. 119–147.
8. “Zur Rolle der Polnischen Legionen (1914–1918) bei der Gestaltung der militärischen und politischen Eliten der Zweiten Polnischen Republik (1918–1939)”, in: Österreichisch-polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Symposium 6. November 2009. Acta, Wien, 2010, pp. 111–126.
9. “Generał Gustaw Orlicz-Dreszer jako realizator przewrotu majowego”, Niepodległość, 60 (2011), pp. 7–35.
10. “Dzieje pewnego rozkazu. Wokół rzekomego rozkazu ministra spraw wojskowych gen. Lucjana Żeligowskiego z 18 kwietnia 1926 r. Przyczynek do genezy zamachu majowego”, Niepodległość, 61 (2012), pp. 61–80.
11. “Uwagi o roli urzędników administracji państwowej w regionalnej elicie politycznej i w rozwoju wpływów obozu pomajowego w województwie pomorskim w latach 1926–1939”, in: Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, ed. M. Dajnowicz, Białystok, 2012, pp. 233–249.
12. “O genezie i istocie konfliktu między mjr. Janem Henrykiem Żychoniem a kpt. Antonim Jerzym Niezbrzyckim. Garść refleksji”, in: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, vol. 1, eds. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin, 2012, pp. 461–477.
13. “Rola oficerów Wojska Polskiego w administracji państwowej w latach 1926–1939 na przykładzie województwa pomorskiego. Zarys problematyki”, in: Wojsko – polityka – społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, eds. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński, Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości, vol. 2, Wrocław, 2013, pp. 345–365.
14. Państwo a społeczeństwo na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939)”, in: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, ed. J. Żarnowski, Metamorfozy Społeczne, vol. 8, Warszawa, 2014, pp. 65–83.
15.Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu (1920–1939) jako instytucja pracy”, in: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, eds. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, Metamorfozy Społeczne, vol. 9, Warszawa, 2014, pp. 243–260.
16. “The idea of Maritime Poland in the programme and activity of the Maritime and Colonial League (1930–1939)”, in: Marea. Loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice, eds. F. Anghel, G. Stelian Manea, M. Omer, Târgovişte, 2014, pp. 307–315.
17. “Oficerowie Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w administracji państwowej i obozie władzy w województwie pomorskim w latach 1926–1939. Zarys problematyki”, in: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, vol. 2, eds. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin, 2015, pp. 187–210.
18. “O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej (1914–1921)”, in: Z dziejów walk o niepodległość, vol. 3, eds. M. Gałęzowski, S. Kalbarczyk, J. Kirszak, D. Koreś, Warszawa, 2015, pp. 90–107.
19. “Wojewodowie pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), no. 3, pp. 273–286.
20. “Z dziejów polityki wewnętrznej rządów pomajowych. Wojewoda Stefan Kirtiklis”, Niepodległość, 64 (2015), pp. 77–118.
21. “‘Romantyczna reakcja przeciw zbyt materialistycznemu pozytywizmowi’. Związek Młodzieży Polskiej ZET – trójzaborowa organizacja młodzieży w kraju i na wychodźstwie (1886–1918)”, in: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, ed. S. Wierzchosławski, Toruń, 2015, pp. 225–252.
22. “Major Jan Henryk Żychoń (1902–1944) – żołnierz i oficer wywiadu”, in: Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej, ed. S. Pastuszewski, Bydgoszcz, 2015, pp. 147–171.
23. [with T. Łaszkiewicz] “Wzlot i upadek wojewody pomorskiego Wiktora Lamota (1928–1931). Z dziejów pomajowej elity władzy”, Zapiski Historyczne, 81 (2016), no. 1, pp. 97–130.
24. “Przegląd badań nad dziejami Oddziału II Sztabu Generalnego i Sztabu Głównego WP”, in: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, vol. 3, eds. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin, 2016, pp. 27–43.
25. “Wokół genezy i formy cywilnej obrony Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. Przyczynek do wydarzeń bydgoskich 3–4 IX 1939 i polskich działań nieregularnych w kampanii polskiej”, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2–3 (2016), pp. 223–294.

Contact:

przemyslaw.olstowski@wp.pl