Researchers

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

PhD awarded (date and institution):

December 21, 1995, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation – 17 June 2004 (IH PAN)

Specialisation:

political history of the 20th century, international relations, Polish diplomacy in the 20th century

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Participation in research projects:
1. „Polska-Francja: stosunki polityczne (1918–1921). Droga do sojuszu” [“Poland–France: political relations (1918–1921). The path to an alliance”].
2. „Biografia Stanisława Patka (1886–1944) adwokata i dyplomaty” [“Stanisław Patek (1886–1944), lawyer and diplomat. A biography”].
3. the research topic „Adwokaci warszawscy w latach 1904–1918” [“Warsaw lawyers in 1904–1918”] as part of the NPRH-funded project „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leaders: Włodzimierz Mędrzecki, Andrzej Nowak, Katarzyna Sierakowska.

Selected publications:

Books:
1. Polacy we Francji w latach 1871–1914. Społeczność polska we Francji i jej podstawy materialne, Warszawa, 1996.
2. Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), Warszawa, 2003.
3. Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), Warszawa, 2010.
4. Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa, 2013, pp. 528.
5. [editor] Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), 2nd edition, Warszawa, 2013, pp. 498.

Articles:
1.Instytut d’Histoire du Temps Présent – kierunki badawcze”, Dzieje Najnowsze, 3 (1997), pp. 255–260.
2.Kontrowersje wokół Polski w opiniach politycznych i prasowych Francji (październik 1938–marzec 1939)”, Dzieje Najnowsze, 3 (1999), pp. 139–157.
3. ‘Drôle de paix’ a ‘drôle de guerre’ – Polska w polityce francuskiej: problemy badawcze i spory, in: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, vol. 2, part 2, Toruń, 2000.
4.‘Praska Wiosna’ w ‘Dziennikach’ Stefana Kisielewskiego i ‘Kulturze paryskiej’”, Dzieje Najnowsze, 3 (2000), pp. 191–199.
5.Polski wrzesień 1939 r. widziany z Paryża”, Dzieje Najnowsze, 2 (2001), pp. 57.
6.Czy i dlaczego francuski Rząd Tymczasowy nie chciał uznać w 1944 r. PKWN”, Dzieje Najnowsze, 3 (2003), pp. 185–197.
7. “Polskie wychodźstwo popowstaniowe w świecie francuskiego indywidualizmu”, in: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918. Profesorowi Wiesławowi Śladkowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, ed. M. Willaume, Lublin, 2005, pp. 441–450.
8.Rok 1945 w najnowszych publikacjach francuskich”, Dzieje Najnowsze, 4 (2005), pp. 19–35.
9. “Francja–Europa: wyzwania stojące przed Francją w programie Nicolasa Sarkozy’ego”, Studia Międzynarodowe, nos. 1–4 (vol. 3), Radom, 2007, pp. 23–38.
10. “ZSRR i Francja w polityce zagranicznej rządu polskiego w latach 1941–1944: koncepcje i realia (zarys tematyki)”, in: Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, ed. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin, 2007, pp. 161–175.
11.Stanisław Patek – szkic do biografii: stan badań, źródła, problemy badawcze”, Dzieje Najnowsze, 3 (2007), pp. 3–25.
12.Wydarzenia maja 1968 roku we Francji – przegląd badań”, Dzieje Najnowsze, 1 (2008), pp. 39–43.
13. “Tradycja i współczesność dyplomacji – badania i analizy francuskie”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2/36 (2007), pp. 125–145.
14. “Maj 1968 roku we Francji”, Przegląd Polityczny, 88 (2008), pp. 22–27.
15. “Ruch komunistyczny i Rosja w dokumentach dyplomatycznych – raporty Aleksandra hr. Dzieduszyckiego”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3/43 (2008), pp. 156–181.
16.ZSRR w raportach Stanisława Patka”, Dzieje Najnowsze, 4 (2008), pp. 159–174.
17.Julian Brun – krytyczny szkic do portretu komunisty”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 45 (2010), pp. 123–141.
18. “Instytucjonalne aspekty personalizacji polityki we Francji w okresie V Republiki na przykładzie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego”, Zeszyty Naukowe 2(64), 2011, pp. 19–32.
19.Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego – przykład Stanisława Patka”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 47 (2012), pp. 182–200.
20. “Gospodarka w cieniu dyplomacji. Rokowania Stanisława Patka o polsko-sowiecki traktat handlowy w latach 1928–1930”, Przegląd Wschodni, 12 (2012), fasc. 1(45), pp. 99–122.
21.Negocjacje polsko-sowieckie o pakt o nieagresji w roku 1927 i w latach 1931–1932”, Dzieje Najnowsze, 3/44 (2012), pp. 21–51.
22. “Qui est frère est qui est ennemi? Les Polonais dans la Wehrmacht sur le territoire français”, in: Annexion et nazification en Europe. Actes du colloque de Metz 7 – 8 novembre 2003, ed. S. Schirmann, pp. 101–108, www.memorial-alsace-moselle.com.
23. “Stanislas Patek and aspects of russian law enforcement in the Kingdom of Poland, 1875–1914”, Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe, 47 (****), pp. ****.
24. “Polska–Francja (październik 1938 – październik 1939). Aspekty dyplomatyczne i wojskowe”, part 2, in: Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, vol. 1: Strategia, eds. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Warszawa, 2013, pp. 481–490.
25. “Z sali sądowej do dyplomacji. Stanisława Patka starcia i negocjacje z Rosją”, in: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, eds. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków, 2013, pp. 117–134.
26.Czy Stany Zjednoczone Ameryki przygotowują się do wojny? Działalność senackiej komisji Nye’a w raportach ambasady RP w Waszyngtonie z lat 1934–1936”, Dzieje Najnowsze, 45 (2013), no. 4, pp. 3–10.
27.Dyplomatyczne tarcia polsko-sowieckie na tle zabójstwa połpreda sowieckiego w Warszawie Piotra Wojkowa”, Dzieje Najnowsze, 45 (2013), no. 1, pp. 61–71.
28. “Rosja sowiecka i bolszewizm w interpretacjach Stanisława Patka”, Przegląd Wschodni, 12 (2012/2013), fasc. 3(47), pp. 633–648.
29. “Dyplomaci i politycy sowieccy w Kartach Informacyjnych poselstwa RP w Moskwie (rok 1927)”, Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich, 4 (2013), pp. 121–139.
30. “Obraz Chin w raportach dyplomatycznych Stanisława Patka z lat 20. XX w.”, Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-polityka-gospodarka, 16 (2013), pp. 57–68.
31. “France in International Relations of the Second Half of the 20th Century and the Early 21st Century – Priorities in Foreign Policy”, Athenaeum. Polish Political Science Studies, 44 (2014), pp. 45–62.
32.Polska, bolszewicy i ‘biała’ Rosja – z wschodniej polityki Francji (1918–1921)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 49 (2014), pp. 73–92.
33. “Polska w przekazie informacyjnym we Francji (październik 1938 – październik 1939 r.)”, in: Kampania polska 1939. Polityka-społeczeństwo-kultura, vol. 2, ed. M.P. Deszczyński and T. Pawłowski, Warszawa, 2014, pp. 436–452.
34.Pomiędzy patriotyzmem i przyzwoleniem na wojnę a przymusem i buntem przeciwko wojnie. Francuska historiografia na temat pierwszej wojny światowej”, Dzieje Najnowsze, 46 (2014), no. 3, pp. 83–97.
35. “Sami i z sojusznikami – sukcesy i porażki polskiej dyplomacji w negocjacjach z ZSRR w latach 1927–1932”, in: Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, vol. 1: Lata 1901–1945, ed. E. Alabrudzińska, Toruń, 2014, pp. 113–141.
36. “Francja wobec wojny i pokoju Polski z bolszewikami (1919–1921)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 142 (2015), fasc. 4, pp. 573–590.
37. “La Pologne dans ‘la sphère soviétique’ – quelle place pour la France?”, Revue d’histoire diplomatique, 4 (2015), pp. 329–342.
38. “Latvia in the Plans and Actions of Polish Diplomacy towards the Soviet Union in 1920–1932. Latvijas”, Vēstures Institūta Žurnāls, 3/96 (2015), pp. 45–63.
39.Tylko zorganizowana Europa może powstrzymać Rosję – nieznane memorandum na temat spraw polsko-sowiecko-bałtyckich z kwietnia 1926 r.”, Dzieje Najnowsze, 47 (2015), no. 1,  pp. 203–213.
40. Akt 5 listopada z francuskiej perspektywy, in: Akt 5 listopada 1916 i jego konsekwencje dla Polski i Europy, eds. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń, 2016, pp. 309–319.
41.Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji?”, Dzieje Najnowsze, 48 (2016), no. 3, pp. 37–50.
42. “Dyplomatyczna gra czy rzeczywista próba pozyskania dawnego alianta. Francuska dyplomacja wobec ZSRS w przededniu i w czasie II wojny światowej”, in: Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, ed. E. Alabrudzińska, Toruń, 2016, pp. 105–126.
43. “Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej wobec ‘dawnej i nowej Polski’ – zamknięcie, otwarcie?”, in: Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów, eds. M. Grodzka-Rejak, D. Golik, Kraków, 2016, pp. 165–190.
44. “Independence in the Vicinity of the Empire. Polish-Soviet Negotiations on Non-Aggression Pact and Moscow Protocol in 1925–1932”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 7 (2016), pp. 101–118.
45. “Stanisław Patek – dyplomata Piłsudskiego w latach 1914–1935”, in: Polska w dyplomacji europejskiej w XX–XXI wieku, ed. E. Alabrudzińska, Toruń, 2016, pp. 11–38.
46. “W cieniu wielkiej polityki. Rosa Bailly a stosunki francusko‑polskie w latach 1916–1945”, in: ‘Żyłam z Wami, cierpiałam i płakałam z Wami’. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 100-lecie rozpoczęcia działalności Rosy Bailly na rzecz Polski oraz 40. rocznicę jej śmierci, ed. Ł. Stefaniak, Lublin, 2016, pp. 21–40.
47. “Z działań polskiej dyplomacji we Francji w 1918 r. – memoriał Stanisława Gutowskiego do władz francuskich”, Historia i Polityka, 17/24 (2016), pp. 9–27.
48. “Francja i jej rosyjski ‘sojusznik’ w latach 1917–1921”, in: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, eds. J. Olaszek et al., Warszawa, 2017, pp. 53–68.
49. “Francuskie źródła do badania polskiej kultury dyplomatycznej”, in: Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, ed. R. Stemplowski, Warszawa, 2017, pp. 103–113.
50. “Francuski okres prezydentury Władysława Raczkiewicza: jego analizy polityczne i plany na przyszłość”, in: Londyńska reduta, vol. 1: Władysław Raczkiewicz (1885–1947), eds. J. Kłaczkow et al., Toruń, 2017, pp. 273–284.
51.Not Russia, but France and England shall decide about Poland: the diplomatic action of Roman Dmowski in 1916–17”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 52 (2017), no. 3: Special Issue, pp. 27–45.
52. “Twórcy Konstytucji 3 maja”, in: Wielcy Polacy. Perły kultury narodowej, ed. J. Marcinak-Kozłowska, Białystok, 2017, pp. 153–164.

Reviews:
1. “Polityka i emocje w stosunkach polsko-francuskich. Imponderabilia”, Biuletyn piłsudczykowski, 7 (2014), pp. 151–163, [review of] M. Nossowska, O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin, 2012; P.M. Żukowski, Na przełomie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 roku do lata 1940, Kraków, 2012.
2.Śladkowski Wiesław: Szkice polsko-francuskie XIX–XX wiek. Lublin 2015”, Dzieje Najnowsze, 49 (2017), no. 1, pp. 245–250, [review of] Polska i Francja w badaniach Wiesława Śladkowskiego. Refleksje wokół książki ‘Szkice polsko-francuskie XIX–XX wiek’, Lublin, 2015, pp. 582.

Contact:

mwronska5@wp.pl