Researchers

Janusz Szyszka

PhD awarded (date and institution):

June 18, 2013, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Further academic qualifications:

Specialisation:

settlement, historical geography, social and economic history of Red Ruthenia and Lesser Poland in the Middle Ages and the early modern period

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Lesser Poland

Participation in research projects:
1. [participant] “Rozwój osadnictwa w ziemi lwowskiej w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (XIV–XVI w.). Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi lwowskiej” [“The development of settlement in Lviv Land in the Middle Ages and the early modern period (14th–16th c.). Materials for the Historical-Geographical Dictionary of Lviv Land”], MNiSW-funded, no. 1 H01G 003 30, 2006–2009.
2. [participant] “Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski t. V. Dokumenty z lat 1451–1506” [“Materials for the diplomatic codex of Lesser Poland, vol. 5, Documents of 1451–1506”]. NCN-funded, no. 2011/01/B/HS 3/04697, since 2011.
3. [participant] “Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands the Middle Ages”], NPRH-funded, no. 11H11003780, since 2012.
4. [participant] “Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Spuścizna aktowa I Rzeczypospolitej w archiwach państw powstałych po rozpadzie ZSRR. Ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ksiąg sądowych (do 1831 r.) w zasobach archiwalnych Ukrainy” [“The monuments of European civilisation. The archival heritage of the First Republic Poland in the archives of post-Soviet states, especially the collections of judicial records from before 1831 held in Ukrainian archives”], NPRH-funded, no. 11H 12 0413 81, since 2013.
5. [participant] “Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna z ksiąg sądowych z XIV–XV w.” [“City and land acts of the Cracow and Sandomierz voivodeships. A critical edition of the judicial records of the 14th and 15th centuries”], NPRH-funded, no. 11H13022582, since 2014.
6. [participant] “Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages – new regions and continuation”], NPRH-funded, no. 1aH 15 0197 83, since 2015.

Selected publications:

1. “Krąg rodzinny Jakuba z Koniecpola”, Studenckie Zapiski Historyczne, 2 (2005), pp. 17–39.
2. “Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura własnościowa opola rozpierskiego”, Roczniki Historyczne, 73 (2007), pp. 57–81.
3. “Osadnictwo opola rozpierskiego do połowy XIII wieku”, in: Społeczeństwo Polskie Średniowiecznej. Zbiór studiów, vol. 9, ed. S.K. Kuczyński, Warszawa, 2007, pp. 21–57.
4.
“Monarsze nadania dóbr ziemskich na rzecz mendykantów i innych instytucji kościelnych w ziemi lwowskiej w średniowieczu”, in: Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, eds. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków, 2011, pp. 239–257.
5.Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej”, Średniowiecze Polskie i Powszechne, vol. 3 (7), eds. J. Sperka, B. Czwojdrak, 2011, pp. 120–140.
6. “Terytorium i infrastruktura gospodarcza starostwa gródeckiego do połowy XVI wieku”, in: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, vol. 1, eds. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków, 2013, pp. 671–717.
7. “Problemy ustrojowe i prawne na Rusi Halickiej w granicach Królestwa Polskiego do 1569 roku. Uwagi o pracy Igora Bojki ‘Organy władzy i prawo na Rusi Halickiej w składzie Królestwa Polskiego (1349–1569)’”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66 (2014), no. 1, pp. 417–437.
8. “Starostowie ruscy w latach 1431–1450. Wokół kwestii objęcia urzędu przez Piotra Odrowąża ze Sprowy”, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. A. Gąsiorowski, W. Bukowski, Warszawa–Poznań, 2015, pp. 557–572.
9. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków, 2016, pp. 568.
10. “Miasta i zamki Rusi Czerwonej”, in: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, eds. J. Rajman, D. Żurek, Kraków, 2016, pp. 299–311.
11. “Świnka Jan z Pomorzan (Pomorzański) h. Kierdeja”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 4, 2017, pp. 605–607.

Contact:

szunaj80@op.pl