Researchers

Jacek Adamczyk

PhD awarded (date and institution):

February 19, 2004, Institute of History of Polish Academy of Sciences

Further academic qualifications:

Specialisation:

economic history of the Middle Ages, history of money

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
1.
“Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” [“Cultural transfer as a transdisciplinary component in the study on intercultural relations: the case of Arabic cultural influences in Poland’s cultural heritage”], project affiliated with the Faculty of Oriental Studies of Warsaw University.
2. “Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej, Inskrypcje w najstarszych kościołach warszawskich (fundowanych do końca XVIII wieku), część 1” [“Ecclesiastical sources for the study of Poland and the Polish state. Inscriptions from the oldest Warsaw churches (founded before 1800), part 1”].

Selected publications:

1. Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, Warszawa, 2004.
2. “Fur money – a by-product of the inflow of Arabic silver”, in: Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800–1200 AD, eds. M. Bogucki, M. Rębkowski, Szczecin, 2013, pp. 159–167.
3.Nowa synteza dziejów Słowacji”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 47 (2012), pp. 339–353.

Contact:

jadamczyk@ihpan.edu.pl