Researchers

Henryk Lulewicz

PhD awarded (date and institution):

December 19, 1984, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 23 January 2003 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

Poland and Eastern Europe in the modern period

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
1. [participant] “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo Żmudzkie XIV–XVIII wiek” [“Officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. The Duchy of Samogitia, 14th–18th century”], MKiDN-funded, 2006–2007.
2. [leader] „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia połocka i województwo połockie XV–XVIII wiek” [“Officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. Połock Land and the Połock voivodeship, 15th–18th century”], MNiSW-funded, 2009–2011.
3. [leader] „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek” [Officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. Brześć Land and the Brześć voivodeship, 16th–18th century], NPRH-funded, 2012–2017.
4. [participant] NPRH-funded „Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie” [“Acts of the dietines of the Grand Duchy of Lithuania, 1566–1794. The Nowogródek voivodeship”], 2012–2016.

Selected publications:

1. [ed. with A. Rachuba] Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wiek, Kórnik, 1994.
2. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa, 2000.
3. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa, 2002.
4. [ed. with A. Rachuba] Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., Warszawa, 2002.
5. [ed. with A. Rachuba, P.P. Romaniuk] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, Warszawa, 2003.
6. “Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze (Tyszkiewicze) – cztery pokolenia w dziejach rodu (XV wiek – pierwsza połowa XVI wieku)”, in: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, ed. J. Urwanowicz, Białystok, 2003, pp. 305–329.
7. “Poselstwa polskie na Litwę po roku 1569”, in: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, ed. R Skowron, Kraków, 2003, pp. 195–217.
8. “Problem identyfikacji postaci na Rusi Litewskiej w drugiej połowie XV wieku”, in: Świat pogranicza, eds. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński, Warszawa, 2003, pp. 97–115.
9. [ed. with A. Rachubą, P.P. Romaniuk] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, Warszawa, 2004.
10. “Najstarsza znana instrukcja sejmikowa z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sejmik wileński przed sejmem warszawskim 1570 roku”, in: Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin…, eds. J. Dorobisz, W. Kaczorowski, Opole, 2004, pp. 171–180.
11. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. 1: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), Warszawa, 2006.
12. “Przegrany faworyt. Polityczna pozycja marszałka ziemskiego i starosty żmudzkiego Jana Chodkiewicza po roku 1572”, in: Faworyci i opozycjoniści. Król i elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVII wieku, eds. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków, 2006, pp. 181–190.
13. “Sejmiki litewskie przed sejmem 1572 roku. Projekt obsady funkcji poselskich”, in: Litwa w epoce Wazów, eds. W. Kriegseisen, A. Rachuba, Warszawa, 2006, pp. 115–127.
14. [ed. with A. Rachuba] Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696), Warszawa, 2007.
15. “Nieformalne zjazdy senatorsko-szlacheckie w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie wydarzeń z lat 1595–1596 (inwazja p. Nalewajki)”, in: Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV–XVIII стагоддзях, Mińsk, 2008, pp. 205–219.
16. Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. 2: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, Warszawa, 2009.
17. [ed. with A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Haratym] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, Warszawa, 2009.
18. [co-author] Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek), ed. A. Rachuba, 2nd edition, Warszawa, 2013.
19. Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, co-edited with M. Wagner, Siedlce, 2013.
20. “Strzelcy z puszcz litewskich”, in: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), eds. S. Górzyński, M. Nagielski, Warszawa, 2014, pp. 273–286.
21. [ed. with A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Haratym] Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, Warszawa, 2015.
22. “Perypetie rodu marszałka Jakuba Rałowicza herbu Pobóg (XV–XVI wiek)”, in: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, ed. S. Górzyński, Warszawa, 2015, pp. 251–274.
23. “Litewskie chorągwie dworzańskie (dworskie) w wyprawie mołdawskiej w 1509 r.”, in: Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, Siedlce, 2016.
24. “Stephen Batory’s expeditions against Muscovy (1579–1581)”, in: Polish battles and campaigns in 13th–19th centuries, Warszawa, 2016.
25. “Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł, starosta grodzieński, hetman dworzański (1514–1522/23)”, in: Radziwiłłowie w służbie Marsa, eds. M. Nagielski, M. Żojdź, Warszawa, 2017, pp. 13–31.
26. “Wójtostwo służebnych. Grodzieńszczyzna na szlaku królewskich podróży Jagiellonów”, Гістарычна-Архэалагічны сборнік, 32 (2018), pp. 56–67.

Contact:

hlulewicz@wp.pl