Researchers

Halina Manikowska

PhD awarded (date and institution):

May 10, 1977, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 1993 (IH PAN)
Professorship: 2010

Specialisation:

medieval history

Additional information

Department/Section:
Department of Medieval Studies

Other:
– editor-in-chief of the Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych journal, 1996–2006;
– editor-in-chief of Acta Poloniae Historica, 2009–2015;
– member of the academic committee of the Archivio Storico Italiano;
– author of secondary school handbooks.

Participation in research projects:
1.
„Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” [“The past in the culture of medieval Poland”], NPRH-funded, no. 0038/NPRH3/H11/82/2014, leader: Professor Jacek Banaszkiewicz, 2014–2017.
2. „Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451–1456: studia i edycja łacińsko-angielska” [“The correspondence of John of Capistrano with Poles in 1451–1456: a Latin–English edition with commentary”], NCN-funded, no UMO-2015/18.M/HS3/00091, leader: Professor Paweł Kras, 2016–2018.

Selected publications:

Books and edited collective volumes:
1.
Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa, 1993.
2. [co-author] Kultura średniowiecznej Polski. XIV–XV w., ed. B. Geremek, Warszawa, 1997.
3. Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Monografie FNP, Wrocław, 2008.
4. Księga odpustów wrocławskich, Warszawa, 2016.
5. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, eds. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa, 1995.
6.Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, eds. H. Manikowska, J. Kochanowicz, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 58 (1998), special issue.
7. Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, eds. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa, 2002.
8. Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), vol. 2, eds. H. Manikowska, J. Pánek, in collaboration with Martin Holý, Praga, 2005.
9. Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, eds. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa, 2008.
10. Włochy średniowieczne (handbook for students in Italian Studies), 2007.
11. Włochy wczesnonowożytne (handbook for students in Italian Studies), 2009.
12. “Ratusz w miastach Polski i rzeczypospolitej obojga narodów: XIII–XVIII wiek. Materiały z konferencji Kraków, 19–20 kwietnia 2013”, eds. H. Manikowska, Z. Noga, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 74 (2014), special issue.
13. “Studies on Medieval Historiography”, eds. J. Banaszkiewicz, H. Manikowska, Acta Poloniae Historica, 112 (2015), special issue.

Articles:
1.
Zwischen Askesis und Modestia. Buß- und Armutsideale in polnischen, böhmischen und ungarischen Hofkreisen im 13. Jahrhundert”, Acta Poloniae Historica, 47 (1983), pp. 33–53.
2. “Polizia e servizi d’ordine a Firenze nella seconda metá del XIV secolo”, Ricerche Storiche, 16 (1986), no. 1, pp. 17–38.
3. “‘Accor’ uomo. Il ‘popolo’ nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo”, Ricerche Storiche, 18 (1988), no. 3, pp. 523–549.
4. “Świadomość regionalna na Śląsku w późnym średniowieczu”, in: Państwo – naród – stany w świadomości wieków średnich, eds. A. Gieysztor, S. Gawlas, Warszawa, 1990, pp. 253–267.
5. “Il controllo sulle città. Le istituzioni dell’ordine pubblico nelle cittá italiane dei secoli XIV e XV”, in: Città e servizi sociali nell’ Italia dei secoli XII–XV. Atti del dodicesimo Convegno Internazionale di studi tenuto a Pistoia nei giorni 9–12 ottobre 1987, Pistoia, 1990, pp. 481–511.
6.The Florentine communal prison – Le Stinche – in the fourteenth century”, Acta Poloniae Historica, 71 (1995), pp. 133–160.
7. “Popolo, contrada, gonfalone – od wspólnoty sąsiedzkiej do grupy klientalnej w późnośredniowiecznej Florencji”, in: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, vol. 1, Toruń, 1996, pp. 35–45.
8. “Le culte des saints patrons de villes dans l’archidiocèse de Gniezno au bas moyen âge”, in: Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Àge et à l’époque moderne. Approche comparative, eds. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław, 1999, pp. 161–181.
9. “Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego”, in: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, eds. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa, 2000, pp. 37–57; German version: “Princeps fundator im vorrechtstädtischen Breslau. Von Piotr Włostowic bis zu Heinrich dem Bärtigen”, in: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, ed. E. Mühle, Berlin 2013, pp. 291–316.
10. “Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim”, in: Rozkwit średniowiecznej Europy, ed. H. Samsonowicz, Warszawa, 2001, pp. 250–378.
11. “Miasta i mieszczaństwo na ziemiach polskich w średniowieczu – postulaty i perspektywy badawcze”, in: Pytania o średniowiecze: potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, ed. W. Fałkowski, Warszawa, 2001, pp. 99–127.
12. “L’aristocrazia nelle ‘sedes regni principals’ della Polonia del secolo XII”, in: Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, eds. L. Gatto, P. Supino Martini, vols. 1–2, Firenze, 2002, vol. 1, pp. 341–358.
13. “Religijność miejska (Wstęp)”, in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, eds. H. Manikowska, H. Zaremska, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, vol. 3, Warszawa, 2002, pp. 11–34.
14. “La Pologne sous l’influence des Angevins de Hongrie”, in: Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen. Actes des journées d’étude des 15 et 16 juin 2001 organisées par l’Université d’Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, eds. N.-Y. Tonnerre, E. Verry, Rennes, 2003 (Collection “Histoire“), pp. 247–264.
15. “Les couvents féminins dans les villes médiévales de L’Europe du Centre-Est”, in: La femme dans la société médiévale et moderne (Actes du colloque de Nieborów 6–8 juin 2002), Warszawa, 2005, pp. 113–140.
16. “Political Identities of Towns in Central Europe during the Late Middle Ages”, in: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), vol. 1, eds. H. Manikowska, J. Pánek, in collaboration with Martin Holý, Prague, 2005, pp. 135–159.
17. “Der Breslauer liber indulgentiarum und andere Quellen zur Erforschung spätmittelalterlicher Pilgerfahrten”, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 47/48 (2006/2007), pp. 47–64.
18. “Geografia sakralna miasta”, in: Animarum Cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, vol. 1: Struktury kościelno-publiczne, eds. H. Manikowska, W. Brojer, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, vol. 4, Warszawa, 2008, p. 95–; English version: “Sacred Geography of a Town”, Acta Poloniae Historica, 101 (2010), pp. 51–87.
19.Od domus civium do pałacu komunalnego. Średniowieczne początki siedziby władz miejskich”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 74 (2014), pp. 15–35.
20.Does the Concept of ‘Popular Religion’ in the Middle Ages Still Make Sense? Regarding Alicja Szulc’s Homo Religiosus”, Kwartalnik Historyczny, 121 (2014), special issue, pp. 157–168.
21. [with A. Pomierny-Wąsińska] “Główne nurty badań nad przestrzenią miasta średniowiecznego”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 2, pp. 189–200.
22. “Przedmowa”, in: V. Lorenzo, O rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Warszawa, 2015, pp. 9–37.
23.Topos czy rzeczywistość? O czarnej śmierci w Dekameronie raz jeszcze”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 17–54.
24. “‘Owce swoje rzucasz wilkom na pożarcie!’, czyli o tym, czy i jak Wrocław papieżowi naubliżał”, in: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, eds. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa, 2016, pp. 253–278.
25. [with M. Słoń] “Über zwei Dimensionen hinaus Die sakrale Geographie der mittelalterlichen Stadt ‘nach innen’ und ‘nach oben’”, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej / Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 12 (2017), Między Sacrum i Profanum / Zwischen Sacrum und Profanum, pp. 75–104.

Contact:

hmanik@supermedia.pl