Researchers

Andrzej Rachuba

PhD awarded (date and institution):

April 28, 1979, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 1989 (IH PAN)
Full professorship: 1999

Specialisation:

modern history

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing (head of the Department)

Other:
– head of the Department of Source Criticism and Editing (formerly the Section for Source Editing and Auxiliary Disciplines) since 1997,
– member of the Scientific Council of IH PAN since 1993, vice-chairman in 1999–2006, chairman since 2006 for three consecutive terms of office,
– head of the Doctoral School of IH PAN (February 1996–August 2009),
– co-ordinator of the School of Humanities jointly organised by four humanities-centred institutes of the Polish Academy of Sciences: Institute of Literary Research, Institute of Archaeology and Ethnology, Institute of Art, and IH PAN (1996–1998),
– head of the Graduate School in History of IH PAN and Collegium Civitas (2001–2003),
– member of the advisory team to the Plenipotentiary of the Government for the historical and cultural heritage of the Polish–Belarusian Committee (1992–1994),
– member (1992–1995) and chairman (since 18 May 2017) the Polish team of the joint Polish–Belarusian Board for School Handbooks in History,
– chairman (1996–1999 and 2005–present) and vice-chairman (1999–2005) of the Warsaw branch of the Polish historical Society (Towarzystwo Miłośników Historii),
– founding member of the Polish Heraldry Society (since 1988), vice-chairman (2004–2008 and 2012– present), member of the executive board (2008–2012),
– member of the Committee on Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences since 2016 (member of two of its affiliated committees: the Committee for Lithuanian Studies and the Committee for Auxiliary Disciplines of History,
– member of the scientific councils of: the Archives of the Polish Academy of Sciences, the Central Archives of Historical Records, the National Library of Poland,
– editor of the Studia Źródłoznawcze. Commentationes journal and the scientific editor of the “Gerbownik biełaruskaj szlachty” series (volumes 2–5),
– member of the editorial (scientific) boards of: Przegląd Historyczny, Polski Słownik Biograficzny, Rocznik Lituanistyczny, Biblioteka Epoki Nowożytnej, Studia z Historii Wojskowości, Metriciana, Vilniaus istorijos metraštis, Belarusian Historical Review, Archivarius,
– correspondent-member of the Warsaw Scientific Society since 2004, ordinary member since 2012,
– board member of the Ciechanowiecki Family Foundation at the Royal Castle in Warsaw since 2008,
– member of the board of founders of the Józef Mianowski Fund in Warsaw since 2009,
– member of the editorial boards of the following series of publications: Między Zachodem a Wschodem; Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej; Społeczeństwo staropolskie.

Distinctions:
1.
Gold Cross of Merit, 2003.
2. Officer’s Cross of the Polonia Restituta, 2009.

Participation in research projects:
Over a dozen research grants from MNiSW (KBN), NPRH, MKiDN, the Lanckoroński de Brzezie Foundation (in most cases as project leader):
1. “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers, vol. 4. Smoleńsk Land and the Smoleńsk voivodeship, 14th–18th century”], KBN-funded, no. 1 H01G 017 16.
2. “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Vilnius Land and the Vilnius voivodeship, 14th–18th century”], KBN-funded, no. 1 H01G 007 10.
3. “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie XIV–XVIII wiek” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. The Trakai voivodeship, 14th–18th century”], funded by KBN (no 1 H01G 007 23), MKiDN and the Lanckoroński de Brzezie Foundation.
4. [leader] “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księstwo Żmudzkie XIV–XVIII wiek. Spisy [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. The Duchy of Samogitia, 14th–18th century”], funded by KBN (no. 2 H01G 011 23) and MKiDN (no. 511/DWB/P/2008), 2006–2007.
5. [leader] “Nauki pomocnicze historii – syntezy (bibliologia, chronologia, demografia, znaki władzy i państwa polskiego)” [“Auxiliary disciplines of history – a synthetic approach (bibliology, chronology, demographics, the emblems of the Polish state and its authorities”]; NPRH-funded, no. N 108 070 32/3532, carried out by IH PAN, 2007–2010.
6. “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Połock Land and the Połock voivodeship, 14th–18th century”], leader: Professor Henryk Lulewicz, NPRH-funded, no. N N108 203536, carried out by IH PAN (awaiting publication), 2009–2011.
7. “Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej” [“From szlachta to landed aristocracy. Origins and continuity in the ethnically mixed lands of the Rzeczpospolita of Poland”], leader: Professor Krzysztof Mikulski), NPRH-funded, no. 12H 11 0016 80, carried out by the Polish Historical Society, 2012–2015.
8. [leader] “Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794. Województwo nowogródzkie” [“Acts of the dietines of the Grand Duchy of Lithuania, 1566–1794. The Nowogródek voivodeship”], NPRH-funded, no. 0057/NPRH2/H11/81/2012, carried out by IH PAN, 2012–2017.
9. “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII w.” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. Brześć Land and the Brześć voivodeship, 15th–18th century”], “Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy: Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII w.” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. The Duchy of Mścisław and the Mścisław voivodeship, 16th–18th century”], leader: Professor Henryk Lulewicz, NPRH-funded, no. 11H 11 003680, carried out by IH PAN, 2012–2017.
10. [leader of the project component assigned to IH PAN] “Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego” [“The electronic archive of Poland’s written heritage”], MNiSW-funded, no. K144/H03/2007, carried out by the National Library of Poland, IH PAN, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, the National Archives of Poland (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), the research and development unit of NASK, 2007–2010.

Selected publications:

full bibliography comprises 330 publications, including 28 books:
1. Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660–1663, Warszawa, 1989, pp. 543.
2. [co-edited with K. Mikulski] Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy, Kórnik, 1994, pp. 292.
3. [With H. Lulewicz] Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, vol. 11, ed. A. Gąsiorowski, Kórnik, 1994, pp. 255.
4. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, edited and co-authored with H. Lulewicz and P.P. Romaniuk, Warszawa, 2003, p. 412.
5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 3: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, edited and co-authored with H. Lulewicz and P.P. Romaniuk, Warszawa, 2004, p. 764.
6. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, edited and co-authored with H. Lulewicz, P.P. Romaniuk and A. Haratym, in collaboration with A. Macuk and J. Aniszczenko, Warszawa, 2009, pp. 687.
7. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, edited and co-authored with H. Lulewicz, P.P. Romaniuk and A. Haratym, Warszawa, 2015, pp. 370.
8. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697−1794. Spis, edited and co-authored with H. Lulewicz, P.P. Romaniuk and A. Haratym, in collaboration with A. Macuk and J. Aniszczenko, Warszawa, 2004, pp. 448.
9. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis edited and co-authored with H. Lulewicz, Warszawa, 2007, pp. 469.
10. Konfederacje wojska litewskiego w latach 1655–1663, Zabrze, 2010, pp. 312.
11. J.W. Poczobut Odlanicki, Pamiętnik 1640–1684, Warszawa, 1987, pp. 430.
12. Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709–1719, Warszawa, 1987, pp. 265.
13. [with T. Wasilewski] J.A. Chrapowicki, Diariusz. Część druga: lata 1665–1669, Warszawa, 1988, pp. 627.
14. Metryka Litewska. Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa, 1989, pp. 373.
15. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r., ed. A. Rachuba, Warszawa, 2000, pp. 227.
16. Metryka Litewska. Księga Wpisów nr 131, Warszawa, 2001, pp. 532.
17. [with H. Lulewicz] Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., Warszawa, 2002, pp. 290.
18. Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630–1707), ed. A. Rachuba, compiled by H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa, 2003, pp. 640.
19. Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r., ed. A. Rachuba, Warszawa, 2015, pp. 174.

Selected articles (from 2013 onward):
1. “Uczestnicy sejmików litewskich w latach 1565–1764”, in: Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, eds. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce, 2013, pp. 15–30.
2. “Kariery oficerów cudzoziemskiego pochodzenia w armii litewskiej w XVII w.”, in: W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz administracji państwowej, ed. T. Ciesielski, Warszawa, 2015, pp. 35–50.
3. “Inflantczycy i Kurlandczycy na Żmudzi w XVI–XVIII wieku”, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 35 (4) (2015), pp. 45–68.
4. “Tatarzy w wojsku litewskim powołanym na wojnę ze Szwecją w 1625 roku”, in: Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, eds. M. Nagielski, G. Rostkowski, Pułtusk, 2016, pp. 307–315.
5. “Konwokacja litewska w Grodnie w 1665 roku”, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys, eds. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius, 2016, pp. 441–448.
6. “Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569–1764”, in: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, eds. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice, 2016, pp. 549–570.
7. “Małżeństwa szlachecko-mieszczańskie w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII w.”, in: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, eds. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań, 2016, pp. 127–151.
8. “Czy każdy Radziwiłł musiał być hetmanem?”, in: Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej. Prace ofiarowane Profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu, eds. K. Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzecki, P. Kroll, D. Milewski, Biblioteka Epoki Nowożytnej, vol. 5.2/2016, Warszawa 2017, pp. 135–150.
9. “Doświadczenie wojskowe hetmana Michała Kazimierza Radziwiłła”, in: Radziwiłłowie w służbie Marsa, eds. M. Nagielski, K. Żojdź, Warszawa, 2017, pp. 221–228.

Contact:

arachuba@ihpan.edu.pl