Researchers

Andrzej Karpiński

PhD awarded (date and institution):

July 12, 1978, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1996 (IH PAN)
Professorship: 2002

Specialisation:

social and cultural history of the First Republic of Poland (16th–18th c.), especially the underclass and criminal underground, philanthropy, health and hygiene, women and their position in society

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History

Participation in research projects:
1. [leader] „Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturalne” [“Fires in Polish cities in 16th–18th centuries and their economic, social and cultural consequences”], affiliated with the Faculty of History of Warsaw University, NPRH-funded, no. 11H 12 0219 81, December 2012–.
2. [participant] „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca 1795” [“A catalogue of testaments made by city-dwellers of the Grand Duchy of Lithuania before 1795”], NPRH-funded, leader: Professor Urszula Augustyniak, December 2012–.

Selected publications:

Monographs:
1. Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa, 1983.
2. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa, 1995.
3. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, Warszawa, 2000 [pub. 2001].
4. [with A. Bartoszewicz, K. Warda] Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, Warszawa, 2010, pp. 99.
5. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, Warszawa, 1917 [pub. 2018], pp. 435.

Articles:
1.Female Servants in Polish Towns in the late 16th and in the 17th Centuries”, Acta Poloniae Historica, 74 (1996), pp. 21–44.
2.Child Abuse in Polish Towns, 16th–18th Centuries”, Acta Poloniae Historica, 88 (2003), pp. 37–64.
3. “Women in Professional and Socio-Religious Corporations in Polish Towns during the Sixteenth-Seventeenth Century”, in: La femme dans la société médiévale et moderne (Actes du colloque de Nieborow 6–8 juin 2002), eds. P. Mane, F. Piponnier, M. Wilska, Warszawa, 2005, pp. 189–210.
4. “Mieszczanie krakowscy na sejmach rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Zarys problematyki”, in: Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, vol. 1: Społeczeństwo a polityka, eds. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa, 2008, pp. 39–63.
5. “Epidemie w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku (zarys problematyki)”, in: Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2012, pp. 15–26.
6. [review of: J. Pazoutova, Francouzsky pożar Prahy (1689), Praha, 2011] “Zwykła lekkomyślność czy okrutna zbrodnia?”, Przegląd Historyczny, 104 (2013), no. 1, pp. 122–134.
7. “Miracula ostrowieńskie z lat 1643–1728”, in: Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), eds. S. Górzyński, M. Nagielski, Warszawa, 2014, pp. 191–204.
8. “Kopacze – grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62 (2014), no. 3, pp. 367–378.
9. “Więźniowie poznańskiego aresztu w latach 1790–1793”, Przegląd Historyczny, 105 (2014), no. 3, pp. 379–398.
10. “Posłowie mieszczańscy na sejmach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w.”, in: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016, pp. 199–242.

Editor-in-chief of the series Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, vols. 1–4, Warszawa, 2008–2015.

Contact:

atkarpinski@tlen.pl