Researchers

Aleksandra Leinwand

PhD awarded (date and institution):

May 23, 1995, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: February 2010 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

universal and Polish history of 20th-century politics and culture, history of Russia

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries – Section Secretary

Participation in research projects:
„Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenia–konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], NPRH-funded, leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki

Selected publications:

1. “Z dziejów polsko-sowieckiej wojny propagandowej 1920–1920”, in: Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 1995, pp. 199–214.
2. Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922, Warszawa, 1998.
3.Indoktrynacja jeńców polskich w bolszewickiej Rosji 1919–1921”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 36 (2001), pp. 95–108.
4.Z dziejów eksportu propagandy. Komintern w wojnie z Polską w 1920 roku”, Kwartalnik Historyczny, 4 (2004), pp. 83–107.
5. “Dziedzictwo Rosji imperialnej w symbolach, obrazach i rytuałach Rosji bolszewickiej (1917–1922)”, in: Rosja i Europa Wschodnia: “imperiologia” stosowana / Russia and Eastern Europe: applied “imperiology”, ed. A. Nowak, Kraków, 2006, pp. 487–501.
6. Czerwonym młotem w Orła Białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919–1920, Warszawa, 2008.
7. “Realizm socjalistyczny jako wyraz ideologii imperialnej”, in: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia. Imperial Victims. Empires as Victims. 44 Views, ed. A. Nowak, Warszawa, 2010, pp. 507–518.
8.Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768–1864. Wybrane zagadnienia”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48 (2013), pp. 5–25; in English: “Russia in the propaganda of Polish national uprisings, 1768–1864. Selected issues”, Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe, 48 (2013), pp. 5–26.
9. “Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na przełomie XIX i XX wieku”, in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, in collaboration with M. Banaszkiewicz, Warszawa, 2016, pp. 465–499.
10. “Dylematy i debaty. Przyszłość Polski w poglądach i sporach polskich socjalistów od schyłku XIX w. do I wojny światowej”, in: Metamorfozy społeczne 19. Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny. Zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914–1921), ed. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2018, pp. 301–330.

Contact:

aleinwand@o2.pl