Researchers

Krzysztof Mikulski

PhD awarded (date and institution):

March 6, 1992, Toruń

Further academic qualifications:

Habilitation: 2000, Toruń
Professor: 18 April 2005

Specialisation:

social history, economic history, history of cities (especially the history and sociotopography of Toruń), history of political systems, Copernican studies

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Other:
– chairman of the Polish Historical Society,
– chairman of the Towarzystwo Miłośników Torunia,
– head of the Department of Economic History in the Institute of History of Nicolaus Copernicus University in Toruń,
– head of the Copernican Studies Centre of Nicolaus Copernicus University in Toruń,
– editor of the Toruń Biographical Dictionary,
– editor-in-chief of the Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym journal.

Selected publications:

1. “Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy ‘tytularne’/‘nielegalne’ w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Kilka uwag wstępnych”, Zapiski Historyczne, 82 (2017), no. 2, pp. 71–83.
2. “Strategie kształceniowe w rodzinach mieszczańskich w XV–XVIII wieku (na przykładzie Torunia)”, in: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, part 1, ed. K. Puchowski, pref. i ed. J. Orzeł, Warszawa, 2017, pp. 135–148.
3. “Dzieje nowożytne”, in: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, ed. A. Radzimiński, Toruń, 2017, pp. 234–301.
4. Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, eds. D. Michaluk, K. Mikulski, Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa, 2016, pp. 255.
5. “Socjotopografia przedmieść toruńskich w XIV–XVIII wieku. Przypadek Żabieńca”, Archaeologia Historica Polona, 23 (2015), pp. 57–82.
6. Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu, Warszawa, 2015, pp. 252.
7. Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń, 2015, pp. 449.
8. [With K. Kopiński] Herbarz patrycjatu toruńskiego, vol. 2, Toruń, 2015, pp. 340.
9. “Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia”, in: Jerzy Wojtowicz – historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, eds. K. Maliszewski, W. Piasek, Toruń, 2015, pp. 69–82.
10. “Szlachcic w mieście, czyli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu”, Rocznik Łódzki, 61 (2014), pp. 59–68.
11. Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, eds. K. Mikulski, P. Oliński, W. Rozynkowski, Toruń, 2014, pp. 397.
12. Historia Lidzbarka Warmińskiego, vol. 2, part 2, eds. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński, 2014, pp. 469.
13. Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., eds. M. Goliński, K. Mikulski, Toruń, 2013, pp. 348.
14. Kwidzyn. Dzieje miasta, eds. K. Mikulski, J. Liguz, Kwidzyn, 2013, 2nd edition, vol. 1: pp. 376; vol. 2: pp. 613.
15. “Zwodnicze losy pewnej kupieckiej fortuny. Historia rodziny Teschnerów z Torunia w XV wieku”, Roczniki Historyczne, 78 (2012), pp. 153–179.
16. “Dzieje toruńskiej rodziny Watzenrode w XIV–XVI w.”, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 20 (2012), pp. 69–110.
17. [With J. Wijaczka] Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Warszawa, 2012, pp. 633.
18. Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416–1527), eds. K. Mikulski, W. Nowosad, Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, vol. 106, Toruń, 2012, pp. 460.
19. Rypin – dzieje miasta, vol. 2: Od 1918 roku, ed. K. Mikulski, Rypin, 2012, pp. 1182.
20. “Rodzinne mikroświaty w nurcie życia miejskiego Polski przedrozbiorowej (mody onomastyczne wśród mieszczan miast polskich na przykładzie Torunia w XVII–XVIII wieku)”, in: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, ed. C. Kuklo, Warszawa, 2012, pp. 151–172.
21. Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej, eds. T. Kempa, K. Mikulski, Toruń–Warszawa, 2011, pp. 238.
22. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, eds. K. Mikulski, A. Zielińska, K. Pękacka-Falkowska, Toruń, 2011, pp. 218.
23. Historia Lidzbarka Warmińskiego, vol. 2, part 1, eds. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark, Warmiński 2011, pp. 630.
24. “Historia i współczesność Zakładu Historii Gospodarczej”, in: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945–2011). Dzieje zakładów i główne kierunki badań, ed. J. Kłaczkow, Toruń, 2011, pp. 85–100.
25. Rypin – dzieje miasta, vol. 1: Do 1918 roku, ed. K. Mikulski, Rypin, 2010, pp. 580.
26. Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524–1772, Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, vol. 2: Prusy Królewskie, no. 1, part 2, Elbląg, 2010, pp. 266.
27. Historia Golubia-Dobrzynia, vol. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, ed. K. Mikulski in collaboration with Maria Starosta, Toruń, 2008, pp. 372.
28. Historia Golubia-Dobrzynia, vol. 2: Dzieje Dobrzynia do 1939 roku. Golub-Dobrzyń w latach 1939–1945, ed. K. Mikulski in collaboration with Maria Starosta, Toruń, 2008, pp. 255.
29. [with K. Kopiński] Herbarz patrycjatu toruńskiego, vol. 1, Toruń, 2008, pp. 303.
30. [with K. Kopiński] “Z Westfalii przez Toruń i Kraków za węgierską miedzią. Rodzina von der Linde od XIV do pierwszej połowy XVI wieku”, in: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, ed. Z. Piech, Kraków, 2008, pp. 263–288.
31. [with K. Kopiński] “Rodzina Jachin z Torunia w XIV i XV wieku. Przykład średniozamożnych mieszczan”, in: Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, ed. W. Polak, Toruń, 2008, pp. 237–250.
32. Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453–1495, pub. K. Kopiński, K. Mikulski, J. Tandecki, Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia, vol. 3, Toruń, 2007, pp. 438.
33. “Rebberowie w XIV–XV w. W kręgu toruńskich kupców, patrycjuszy i szpiegów”, Rocznik Elbląski, 20 (2006), pp. 243–255.
34. “Rockendorfowie – najstarsza rodzina patrycjuszowska w Toruniu, fundatorzy kaplicy i beneficjów w kościele św. Janów”, in: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego, eds. B. Rok, J. Maroń, Toruń, 2006, pp. 361–376.
35. “Genealogia toruńskiej rodziny Weise (Wize), fundatorów i patronów kaplicy św. Zofii w kościele św. Jakuba”, in: Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, eds. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, I. Makarczyk, Olsztyn, 2006, pp. 260–267.
36. [with J. Wroniszewki] “Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV–XVII wieku”, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission, 3 (2005), pp. 43–55.
37. [with R. Kola, L. Kotlewski] “Źródła pozyskiwania wody i jej wykorzystanie w produkcji rzemiosł toruńskich w XIV–XVIII wieku”, in: Město a voda, Praha, město u vody. Sborník příspěvků z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy […], eds. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Peše, Praha, 2005, pp. 207–215.
38. “Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV–XVII wieku”, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 4 (2003), pp. 25–40.
39. [with D. Michaluk] Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku, Toruń, 2003, pp. 380.
40. “Geneza i rozwój ławniczych sądów ziemskich w państwie krzyżackim w XIII–XV wieku”, in: Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo, społeczeństwo, kultura, eds. B. Dybaś, D. Makiłła, Toruń, 2003, pp. 45–61.
41. [with J. Wroniszewski] “Das Vorwerk und die Wandlungen der wirtschaftlichen Konjunktur in den polnischen Ländern im. 14.–17. Jahrhundert”, in: Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert – eine Region oder Region der Regionen?, eds. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, Warszawa, 2003, pp. 115–125.
42. “Społeczne i klimatyczne uwarunkowania dziejów politycznych i ustrojowych Rzeczypospolitej w II połowie XVI i XVII wieku”, in: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, vol. 2, eds. J. Dumanowski et al., Toruń, 2003, pp. 425–433.
43. “Początki zaboru pruskiego 1793–1806”, in: Historia Torunia, vol. 3, part 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), ed. M. Biskup, Toruń, 2003, pp. 9–39.
44. “Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVII–XVIII wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 62 (2002), pp. 49–84.
45. Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394–1435, eds. K. Mikulski, J. Tandecki, A. Czacharowski, Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia, vol. 1, Toruń, 2002, pp. 267.
46. Księgi małoletnich z lat 1376–1429, eds. K. Mikulski, J. Tandecki, Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia, vol. 2, Toruń, 2002, pp. 111.
47. “Adel und Patriziat im Königlichen Preussen vom 15. bis 18. Jahrhundert. Versuch einer Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander”, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 49 (2000), no. 1, pp. 38–51.
48. “Dzieje apteki Pod Złotym Lwem”, in: Społeczeństwo w dobie modernizacji: Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. R. Bäcker, M. Chamot, Z. Karpus, Toruń, 2000, pp. 365–372.
49. “Badania nad historią gospodarczą i społeczną Prus Królewskich (XVI–XVIII wiek) w drugiej połowie XX wieku. Próba bilansu i perspektywy badawcze”, in: Historiograficzna prognoza 2000. Stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich, ed. M. Grzegorz, Bydgoszcz, 2000, pp. 265–280.
50. “Zasady wymiaru powinności wojskowych kupców toruńskich w świetle wykazów z 1400–1402 roku”, in: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa, 2000, pp. 192–198.

Contact:

kmik@umk.pl