Researchers

Krzysztof Boroda

PhD awarded (date and institution):

February 26, 2004, University of Białystok

Further academic qualifications:

Specialisation:

economic and social history, historical geography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1.
[participant] “Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku” [“Families and households on the Polish lands and the geography of family structures in Europe before the mid-20th century”].
2. [participant] “Kodeks dyplomatyczny Podlasia: ziemie drohicka, mielnicka i bielska” [“The Diplomatic Codex of Podlasie: the lands of Drohiczyn, Mielnik and Bielsk”].
3. [participant] “Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of 16th-century Poland – supplements to the series”].
4. [participant] “W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” [“In search of a transdisciplinary synergy: Poland’s economic upheavals in the context of Europe’s history and nature”].

Selected publications:

1.Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78 (2017), pp. 39–65.
2. “Wpływy z czopowego jako wskaźnik lokalnego zróżnicowania poziomu produkcji 
piwa pełnego w miastach Królestwa Polskiego w latach 60. XVI w.”, Studia Geohistorica, 4 (2016), pp. 66–80.
3. Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok, 2016, 880 pp.
4. [with P. Guzowski] “From King’s Finance to Public Finance – Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386–1572)”, in: The Financial Crises, Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze, 2016, pp. 451–470.
5. “Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych”, Przeszłość Demograficzna Polski, 37 (2015), fasc. 2, pp. 27–52.
6. [with P. Guzowski] “Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski, 37 (2015), fasc. 2, pp. 53–76.
7. “O przydatności rejestrów poborowych w badaniach demograficznych”, Przeszłość Demograficzna Polski, 33 (2014), pp. 21–38.
8.Komu i do czego potrzebne były w XVI w. sumariusze podatkowe?  O narodzinach planowania budżetowego we wczesnonowożytnym Królestwie Polskim”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 73 (2013), pp. 29–50.
9. Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków, 2010, 403 pp.
10. Gospodarka Cesarstwa Rzymskiego w V wieku, in: Świat rzymski w V wieku, eds. R. Kosiński, K. Twardowska, Kraków, 2010, pp. 329–364.
11. “Kmieć, łan czy profit? Co było podstawą poboru łanowego w XV i XVI wieku?”, in: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, eds. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków, 2007, pp. 152–170.

Contact:

kbrda@wp.pl