Researchers

Piotr Guzowski

PhD awarded (date and institution):

January 18, 2007, University of Białystok, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

economic history, historical demography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. [leader] „Zasoby pieniężne chłopskiej ludności wiejskiej w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych na tle europejskim” [“The financial resources of Polish peasants in the late Middle Ages and the modern period compared to their European counterparts”], KBN-funded, 2006.
2. „Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?” [“Family, household and kinship on the Polish lands in the historical perspective: continuity or change?”], KBN-funded, 2008–2009.
3. „Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637. Przygotowanie edycji źródła” [“Acts of the provincial synods of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania, 1626–1637. Preparatory work on their edition”], MNiSW-funded, 2008–2011.
4. [leader] „Studia demograficzne nad rodziną szlachecką w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim” [“Demographic studies on the noble families of late medieval Poland in comparison to their European counterparts”], MNiSW-funded, 2009–2014.
5. „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu (do poł. XIII w.)” [“The eastern border of Western civilisation in the Middle Ages (before the mid-13th c.)”], NPRH-funded, 2012–2015.
6. „Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku” [“Families and households in the Polish lands and the geography of family structures in Europe before the mid-20th century”], NPRH-funded, 2012–2017.
7. „Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska” [“The Diplomatic Codex of Podlasie: the lands of Drohiczyn, Mielnik and Bielsk”], NPRH-funded, 2014–2018.
8. „Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej” [“Modernisation processes in the traditional society of peripheral Europe”], NCN-funded, 2015–2018.
9. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, 2015–2020.
10. [leader] „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” [“In search of a transdisciplinary synergy: Poland’s economic upheavals in the context of Europe’s history and nature”], NPRH-funded, 2016–2018.
11. [leader] „Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów” [“The religious background of economic and demographic changes in the pre-industrial period: the case of the Polish–Lithuanian Commonwealth ”], NCN-funded, 2017–2019.
12. [participant] „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł” [“Acts of the provincial and district synods of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania. Critical edition”], NPRH-funded, 2017–2022.
13. [participant] „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim” [“Military revolution as a factor in the modernisation of the treasury and state organisation of the Polish–Lithuanian Commonwealth against the European background”], NCN-funded, 2017–2019.

Selected publications:

Monographs:
1. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków, 2008.
2. [with M. Liedke] Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, Warszawa, 2011.
3. [with C. Kuklo and R. Poniat] O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok, 2015.

Articles:
1. “Changing Economy – Models of Peasant Budgets in 15th and 16th century Poland”, Continuity and Change, 20 (2005).
2. “Warunki gospodarowania chłopów w starostwie sanockim w XVI w.”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 54 (2006).
3.Warunki gospodarowania chłopów w Małopolsce i na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XV wieku w świetle przywilejów lokacyjnych”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 66 (2006).
4. “Klienci czy wierzyciele? Nie tylko o ekonomicznym wymiarze zastawu dóbr królewskich w pierwszej połowie XV wieku”, in: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Białystok, 2006.
5. “Kalendarz gospodarczy i finansowy kmieci polskich na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych”, in: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, eds. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków, 2007.
6. “Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 58 (2010), pp. 101–110.
7. “Organizacja samorządowa wsi na prawie niemieckim w XV i XVI wieku na Rusi Czerwonej (na przykładzie ziemi sanockiej)”, in: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, ed. J. Łossowski, Kraków, 2010, pp. 425–442.
8. “W poszukiwaniu gospodarki protestanckiej”, in: Studia nad reformacją, eds. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok, 2010.
9. “The influence of exports on grain production on Polish royal demesne farms in the second half of the sixteenth century”, Agricultural History Review, 59 (2011), pp. 312–327.
10. “Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania rodziny chłopskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności”, in: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana, ed. C. Kuklo, Warszawa, 2012, pp. 79–98.
11. “The Peasant Land Market in Late Medieval and Early Modern Poland, Fifteenth and Sixteenth Centuries”, in: Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th–20th Centuries), eds. G. Béaur et al., Turnhout, 2013, pp. 219–237.
12. “Money economy and economic growth: the case of medieval and early modern Poland”, Questiones Medii Aevi Novae, 18 (2013), pp. 235–256.
13.Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History”, Acta Poloniae Historica, 107 (2013), pp. 1–44.
14. “Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim”, in: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, eds. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok, 2014, pp. 11–32.
15. “W jakim wieku szlachcice zawierali pierwsze związki małżeńskie w późnym średniowieczu?”, in: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa, 2014, pp. 574–583.
16.Karolińska rewolucja gospodarcza na wschodzie Europy (do końca XII wieku)”, in: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Z. Dalewski, Warszawa, 2014, pp. 115–169.
17. “The commons in late medieval and early modern Poland. An unresolved historiographical problem”, Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, 12 (2015).
18. “Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej”, Przeszłość Demograficzna Polski, 37 (2015), no. 2, pp. 7–26.
19. [with K. Boroda] “Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski, 37 (2015), no. 2, pp. 53–75.
20. [with R. Poniat] “Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski, 37 (2015), no. 2, pp. 77–93.
21. “Old Age in the Life Cycle of Polish Peasants at the Turn of the Middle Ages”, in: The History of Families and Households. Comparative European Dimensions, eds. S. Sovič, P. Thane, P.P. Viazzo, Leiden–Boston, 2015, pp. 189–206.
22. [with R. Poniat] “Standardy i jakość życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78 (2016), pp. 9–37.
23. [with K. Boroda] “From King’s Finance to Public Finance. Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386–1572)”, in: The Financial Crises. Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Florence, 2016, pp. 451–470.
24. [with M. Liedke] “Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78 (2017), pp. 95–130

Contact:

piotrguzowski@poczta.onet.pl