Researchers

Tomasz Związek

MA awarded (date and institution):

September 2, 2013, Warsaw University, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

historical geography, GIS, economic history

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. “Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku” [“Digital edition of the city and land acts of Kalisz from the turn of the 16th century”], NCN-funded, no. 2014/13/N/HS3/04428, July 2015–June 2018.
2. “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej” [“Ontological foundations for the construction of historical-geographical information systems”], NPRH-funded, no. 2bH15021683, leader: Professor Bogumił Szady, 2016–2019.
3. “Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, nr 1aH15037383, leader: Professor Marek Słoń, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Czas realizacji: 2016–2020.
4. “Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, no. 11H11004080, leader: Professor Marek Słoń, 2012–2016.

Selected publications:

Articles:
1. [with T. Panecki] “Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla”, Studia Geohistorica, 5 (2017), pp. 29–62.
2.Kuźnica w Stobnie. Uwagi osadnicze na marginesie edycji przywileju dla rudnika Jana Gelinghausa z 1560 roku”, in: Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, eds. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów, 2017, pp. 127–147.
3.Wydawać, ale jak? Propozycja cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XV–XVIII wieku”, in: Editiones sine fine, vol. 1, eds. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń, 2017, pp. 203–226.
4. [with T. Panecki and G. Myrda] “Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w.”, Atlas Fontium, http://atlasfontium.pl/index.php?article=webhauland, (access: 24.09.2016).
5.Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550)”, Studia Geohistorica, 2 (2014), pp. 118–142.
6. “Testament młynarza z Koła. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym młynarstwem na ziemiach polskich”, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 5 (9) (2013), pp. 154–169.
7.Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja ‘Aktu rewizorów ziemskich’”, Studia Źródłoznawcze, 54 (2016), pp. 129–149.
8.Najstarszy rejestr poboru nadzwyczajnego i szosu z 1507 roku z terenów powiatu konińskiego”, Rocznik Koniński, 18 (2013), pp. 173–201.

Reviews:
1.Uwagi w związku z edycją Ksiąg celnych Korony z drugiej połowy XVI wieku, wyd. Szymon Kazusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, pp. 383, mapa”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78 (2017), pp. 395–420.
2. [With E. Kowalczyk-Heyman] “P. Plisiecki, Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Lublin 2015”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65 (2017), no. 3, pp. 410–420.
3.Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, M. Mařínková, Ch. Zschieschang (eds.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, pp. 340”, Acta Poloniae Historica, 112 (2015), pp. 338–344.
4. “R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, pp. 608, 9 map, 38 tabel, 15 wykresów, płyta CD”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2014), no. 2, pp. 291–302.

Contact:

tomasz.zw@gmail.com