Researchers

Tomasz Jaszczołt

PhD awarded (date and institution):

April 22, 2010, University of Białystok

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Podlasie and eastern Masovia in the Middle Ages and the modern era, historical geography, history of the Church in the Middle Ages and the modern era, genealogy, heraldry, source criticism

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Masovia and Podlasie in the Middle Ages

Participation in research projects:
1. [doctoral dissertation grant] „Szlachta ziemi drohickiej do poł. XV w. Zagadnienia społeczne, gospodarcze i genealogiczne” [“The nobility of Drohiczyn Land before the mid-15th c. Social, economic and genealogical considerations”], MNiSW-funded, 2006–2010.
2. [participant] „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek” [“The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. Brześć Land and the Brześć voivodeship, 15th–18th century; The officials of the Grand Duchy of Lithuania. Registers. The Duchy of Mścisław and the Mścisław voivodeship, 16th–18th century”], NPRH-funded, 2012–2017.
3. [participant] „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu; województwo podlaskie” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages. The Podlasie voivodeship”], leader: Professor Tomasz Jurek, 2015–2020.
4. Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska” [“The Diplomatic Codex of Podlasie: the lands of Drohiczyn, Mielnik and Bielsk”], NPRH-funded, 2014–2018.
5. [participant] „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic: a history of the Grand Duchy of Lithuania and the relations of the Jagiellonian state with the East”], NPRH-funded, leader: Professor Andrzej Rachuba, 2018–2019.

Selected publications:

1. Gmina Grodzisk koło Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk, 2004.
2.Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku”, in: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Stan badań, Białystok, 2005.
3. Kuczyńscy herbu Ślepowron, Zarys dziejów rodziny, Warszawa, 2005 (text and genealogical tables).
4.Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI wieku”, in: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, ed. G. Ryżewski, Sokołów Podlaski, 2006.
5. “Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 r. Najstarsze znane nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu”, Białostockie Teki Historyczne, 4 (2006).
6.Most w Drohiczynie i jego właściciele w I połowie XVI wieku”, in: Małe miasta. Gospodarka, Lublin–Supraśl, 2007.
7. “Testament Jana Sapiehy wojewody podlaskiego z 1517 r.”, in: Rezydencja Sapiehów w Dubnie, vol. II, eds. H. Harwowska, A. Andrzejewski, Białystok, 2007.
8. “Kuczyńscy i Lubowiccy herbu Ślepowron w ziemi drohickiej w XV i XVI wieku”, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 4 (2008).
9. [with L. Jovaiša, M. Paknys, V. Ališauskas] Duchowni Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVI w. (Lietuvos kataliku dvasininkai XIV–-XVI a.), Wilno, 2009.
10. “Lista dobrodziejów klasztoru franciszkańskiego w Drohiczynie”, in: Małe miasta. Zabytki, Lublin–Supraśl, 2009.
11. “Szlachta powiatu mielnickiego do połowy XVI wieku. Materiały genealogiczne i majątkowe”, in: Czas na podlaskie. Mielnik. 497 rocznica urodzin województwa podlaskiego, Białystok, 2010.
12. “Własność możnowładcza, średnio- i drobnoszlachecka na obszarze tzw. ‘podlaskiej’ części powiatu węgrowskiego do połowy XVI wieku”, Rocznik Liwski, 5 (2010/2011).
13.Kuczyńscy herbu Ślepowron linia. „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w.”, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 3 (2011), pp. 59–97.
14. “Co pozostało ze spuścizny aktowej podlaskich sądów ziemskich i grodzkich sprzed 1569 roku?”, Colloquia Collegii Suprasliensis, Supraśl, 2012.
15.Dokumenty kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim z l. 1492–1563”, in: Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Drohiczyn, 2012.
16. “Granica pomiędzy ziemiami drohicką i liwską w świetle protokołów komisji z 1546 roku”, Rocznik Liwski, 6 (2012).
17.Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej”, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, vol. 11 (22), Warszawa, 2012.
18. “Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej do połowy XVI wieku”, in: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, vol. 1–2, eds. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków, 2013.
19. “Województwo Podlaskie w latach 1513–1795”, in: 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok, 2013.
20. “Osadnictwo Podlasia nadbużańskiego w XV i I połowie XVI wieku”, in: Podlasie nadbużańskie. 500 lecie województwa podlaskiego, Ciechanowiec, 2013.
21. “Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI w.”, in: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, ed. S. Górzyński, Warszawa, 2015, pp. 175–250.
22. “Miasto Siemiatycze w XVI w. pod rządami Tęczyńskich i Radziwiłłów”, in: Priwatnaułasnicija garady Wialikaga Kniastwa Litouskaga: Lios priaz stagoddzi, Mińsk, 2014, pp. 23–44.
23. “Ciecierscy herbu Rawicz w świetle ksiąg metrykalnych i informacji z gazet z XVII–XIX w.”, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 10 (2014), fasc. 2, pp. 87–138.
24. “Raczkowie herbu Gozdawa. Fundatorzy pierwszego kościoła w Turośni Kościelnej”, in: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej, eds. A. Szot, M. Wróbel, Białystok–Turośń Kościelna, 2015, pp. 15–52.
25. “Wojnowie herbu Ślepowron w ziemi bielskiej w XV–XVI w.”, in: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, eds. A. Sikorski, T. Sławiński, Warszawa, 2016, pp. 193–248.
26. “Akta legitymacyjne Ciecierskich herbu Rawicz w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu”, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, 11 (2015), pp. 53–72.
27. “Testament Adama Olędzkiego, starosty drohickiego i właściciela Siedlec z 1625 r.”, Prace Archiwalno-Konserwatorskie, 20 (2016), pp. 159–173.
28.Kościoły katolickie w powiatach brzeskim, kamienieckim i kobryńskim do roku 1566”, in: Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, ed. J. Krochmal, Warszawa, 2017, pp. 73–105.
29.Ziemie drohicka i bielska pod rządami księcia mazowieckiego Bolesława IV w latach 1440–1444”, in: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, eds. J. Grabowski, R. Mroczek, Warszawa, 2017, pp. 331–360.
30. [with H. Lulewicz] “Święcicki (Swieczitzki, Swieticki, Szvyaczyczki, Swyencziczki) Jan (Janusz) h. Jastrzębiec (zm. 1556), rotmistrz i dworzanin królewski, wojski drohicki”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 51, fasc. 3 (210), Warszawa–Kraków, 2017, pp. 439–442.
31. “Ignacy Kapica (1763–1817)”, in: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, vol. 2, eds. A. Sikorski, T. Sławiński, Warszawa, 2018, pp. 377–406.

Contact:

tomasz.jaszczolt@op.pl