Researchers

Zofia Maciakowska

PhD awarded (date and institution):

December 15, 2006, University of Gdańsk, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Gdańsk and the Baltic Sea region in the Middle Ages and the modern period, social history of Gdańsk, history of urban development in Northern Europe

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland

Participation in research projects:
1.
“Atlas historyczny Gdańska” [“A Historical Atlas of Gdańsk”], carried out by the Institute of History of the University of Gdańsk, NCN-funded, no. 2535/B/H03/2010/38, leader: Professor Wiesław Długokęcki, 2010–2013.
2. “Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.” [“Gdańsk houses and their inhabitants from the late Middle Ages to the mid-19th c.”], NCN-funded, no. 2013/09/B/HS3/00603, carried out by the Section for the History of Gdańsk and Maritime History of Poland of IH PAN, leader: Professor Edmund Kizik, 2014–2018.

Selected publications:

Monographs:
1. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, vol. 3, Gdańsk 2011.
2. [with E. Barylewska-Szymańska] Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, Studia i Materiały do Dziejów Domu Gdańskiego, part 4, Gdańsk–Warszawa 2016.

Selected articles:
1. [with W. Szymański] “Akta Policji Budowlanej jako materiał do studiów nad gdańską kamienicą mieszczańską od średniowiecza do początku XIX wieku”, in: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, ed. B. Gediga, Wrocław, 2004, pp. 249–275.
2. “Zasiedlenie Głównego Miasta Gdańska około 1360 roku”, Zapiski Historyczne, 69 (2004), no. 1, pp. 125–142.
3. [with W. Szymański] “Dokumentacja Urzędu Policji Budowlanej w Gdańsku jako źródło do badań nad dawnymi kamienicami”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 1, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2009, pp. 207–224.
4. “Mapy i plany w badaniach nad domem mieszczańskim w dawnym Gdańsku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 1, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2009, pp. 99–120.
5. “Położenie miasta lubeckiego w Gdańsku”, in: “Rzeź gdańska” z 1308 roku w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej 12–13 listopada 2008 roku, ed. B. Śliwiński, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 3, Gdańsk, 2009, pp. 16–26.
6. “Młode Miasto w Gdańsku – jego położenie i wielkość”, in: Z dziejów średniowiecza. Pamięci Prof. Jana Powierskiego (1940–1999), ed. W. Długokęcki, Gdańsk, 2010, pp. 227–241.
7. “‘…bynnen dem rynsteyne’. Gospodarowanie skrajnym pasem ulicy w Gdańsku w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych”, in: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej / Strasse, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Mitteleuropas, eds. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, vol. 13, Wrocław, 2011, pp. 249–258.
8. [with J. Gzowski, A. Kriegseisen] “Historia domu gdańskiego browarnika przy ul. Rycerskiej 10”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 2, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2011, pp. 321–341.
9. “Opis z natury. Zabudowa działki i struktura budowlana znajdujących się na niej obiektów w inwentaryzacji dawnych domów gdańskich Georga Müntera”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 2, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2011, pp. 250–277.
10. “Przepisy budowlane w wilkierzach gdańskich i ich wpływ na kształtowanie zabudowy w mieście od średniowiecza do końca XVIII w.”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 2, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2011, pp. 15–52.
11. [with E. Barylewska-Szymańska] “Urbanistyka i architektura miast Prus Królewskich”, in: Prusy Królewskie. Społeczeństwo – kultura – gospodarka 1454–1772, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2012, pp. 398–430.
12. “Das Akzise- und Zolldirektionsgebäude – David Gillys vergessenes Werk in Danzig. Organisation und Vorbereitung dieser Investition”, Zapiski Historyczne, 78 (2013), no. 4, pp. 55–76.
13. “U zbiegu ulic Szafarnia i Długie Ogrody. Historia miejsca”, Archeologia Gdańska, 5 (2013), pp. 7–21.
14. “Modernizacja Głównego Miasta w Gdańsku około 1380 roku”, in: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej, eds. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa, 2014, pp. 79–90.
15.Szansa dla biednych czy zamożnych? Wykorzystanie terenów nowo pozyskanych lub przyłączanych do miasta w czasach przedindustrialnych na przykładzie Gdańska”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 2, pp. 331–340.
16. “Dwór II w Strzyży Górnej i jego mieszkańcy w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), no. 3, pp. 179–192.
17. “Kilka uwag na temat średniowiecznego Osieka w Gdańsku”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), no. 2, pp. 55–76.
18. “Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie ‘Atlasu historycznego miast polskich – Gdańsk’”, Studia Geohistorica, 3 (2015), pp. 178–194.
19. “Opisy nieruchomości w gdańskich aktach gruntowych z przełomu XVIII i XIX wieku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 3, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 161–173.
20. “Pałac Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku u schyłku XVIII wieku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 3, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 53–80.

Contact:

z.maciakowska@ihpan.edu.pl