Researchers

Przemysław Nowak

PhD awarded (date and institution):

January 17, 2003, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

medieval history, source criticism, digital humanities

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
1. “Kodeks dyplomatyczny Świdrygiełły, wielkiego księcia litewskiego (do 1452 r.)” [“The diplomatic codex of Švitrigaila [Świdrygiełło], the Grand Duke of Lithuania (before 1452)”] as part of the project “Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem” [“The Jagiellonian period and its heritage under the First Republic: a history of the Grand Duchy of Lithuania and the relations of the Jagiellonian state with the East”], NPRH-funded, no. 0472/NPRH5/H30/84/2017, leader: Professor Andrzej Rachuba, 2017–2022.
2. “Najstarsze przywileje papieskie dla Kościoła w Polsce” [“The earliest papal privileges for the Church in Poland”], NPRH-funded, no. 11H 11 003580, “Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej” [“Ecclesiastical sources for the study of the history of Poland and the Polish state”], leader: Professor Krzysztof Bracha, 2012–2016.
3. “Papiestwo a Europa Środkowa (Czechy-Morawy, Polska, Węgry) od końca X do początku XIII wieku” [“Papacy and Central Europe (Czechia-Moravia, Poland, Hungary) from the late 10th to the early 13th century”] as part of the academic network of the Deutsche Forschungsgemeinschaft „Centrum i peryferia? Uniwersalne papiestwo a Europa regionów w pełnym średniowieczu” [“Centre and peripheries? The universal papacy and the Europe of regions in the Middle Ages”], 2007–2010.
4. Critical edition of the “Collectio Tripartita” (source text in Latin, introduction and notes in English) in collaboration with Dr Martin Brett (Robinson College, Cambridge), https://ivo-of-chartres.github.io, 2008–in progress.
5. “Dokumenty traktatów pokojowych Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w XV wieku” [“Documents of the peace treaties between Poland-Lithuania and the Teutonic Order in the 15th century”], KBN-funded, no. 1 H01G 014 19, 2000–2002.

Selected publications:

Full bibliography and electronic versions of selected publications can be found at: https://pan-pl.academia.edu/PrzemyslawNowak

1. “Odnaleziony oryginał najstarszego przywileju papieskiego dla klasztoru cystersów w Sulejowie z 9 maja 1218”, Przegląd Historyczny, 107 (2017), no. 1, pp. 115–125.
2. “Recent work on the Dagome iudex in the Collectio canonum of Cardinal Deusdedit”, in: Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, ed. P.O. Krafl, Ius canonicum medii aevi, vol. 1, Brno, 2017, pp. 25–39.
3. “Regest dokumentu Dagome iudex w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych”, in: Spór o początki państwa polskiego. Historiografia, tradycja, mit, propaganda, eds. W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski, Kraków, 2017, pp. 179–189.
4. [with H. Weigl] “Die westeuropäischen Urkunden in der Sammlung Nikolaj Petrovič Lichačëv in Sankt Petersburg. Mit der Edition einer Littera Innocenz’ III. für das Benediktinerkloster Monforte de Lemos vom 10. Juni 1212”, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 125 (2017), no. 2, pp. 385–400.
5. [with A. Mentzel-Reuters] “Das sogenannte Königsberger Fragment”, Innsbrucker Historische Studien, 30 (2015), pp. 41–47, 8 colour plates: pp. 237–244.
6. “Legacja Galona, biskupa–elekta Beauvais, do Polski w 1104 roku i Collectio tripartite”, Przegląd Historyczny, 105 (2014), no. 3, pp. 425–433.
7. “Civitas Schinesghe w regeście dokumentu Dagome iudex (na marginesie książki Przemysława Urbańczyka, Mieszko Pierwszy Tajemniczy)”, Przegląd Historyczny, 104 (2013), no. 3, pp. 561–569.
8.Dagome iudex w Zbiorze kanonów kardynała Deusdedita”, Studia Źródłoznawcze, 51 (2013), pp. 75–94.
9. “Z antroponimii słowiańskiej: Dobrawa czy Dąbrówka żoną Mieszka I?”, Przegląd Historyczny, 103 (2012), no. 3, pp. 537–542.
10. “Rzekome drugie imię Mieszka I w Dagome iudex”, Przegląd Historyczny, 103 (2012), no. 2, pp. 357–364.
11. “Das Papsttum und Ostmitteleuropa (Böhmen-Mähren, Polen, Ungarn) vom ausgehenden 10. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Mit einer Neuedition von JL 9067”, in: Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter, eds. J. Johrendt, H. Müller, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, NF 19; Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden, vol. 4, Berlin–Boston, 2012, pp. 331–369.
12. “Die polnische Kirchenprovinz Gnesen und die Kurie im 12. Jahrhundert”, in: Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., eds. J. Johrendt, H. Müller, Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Kl. NF 2; Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden, vol. 1, Berlin–New York, 2008, pp. 191–206.
13. “The Manuscripts of the Collectio Tripartita in Poland”, in: Bishops, Texts and the Use of Canon Law around 1100. Essays in Honour of Martin Brett, eds. B.C. Brasington, K.G. Cushing, Church, Faith and Culture in the Medieval West, Aldershot–Burlington, 2008, pp. 91–109.
14.Dokumenty II pokoju toruńskiego z 1466 roku”, Studia Źródłoznawcze, 43 (2005), pp. 85–110.
15.Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły”, Studia Źródłoznawcze, 42 (2004), pp. 97–114.
16. Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, eds. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004, pp. XVII.
17. “Die Urkundenproduktion der päpstlichen Kanzlei 1181–1187”, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 49 (2003), pp. 91–122.
18. [With S.A. Sroka] “‘Konia! Konia! Me królestwo za konia!’. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu”, in: Biskupi, lennicy, żeglarze, ed. B. Śliwiński, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, vol. 9, Gdańsk, 2003, pp. 135–145.
19.Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku”, Studia Źródłoznawcze, 40 (2002), pp. 57–77.
20. “Pieczęcie przy polskim dokumencie wstępnym pokoju toruńskiego z 1466 roku”, Roczniki Historyczne, 67 (2001), pp. 215–228.
21. “Nieznana ‘littera gratiosa’ Urbana IV dla zakonu krzyżackiego w Lombardii i Marchii Trewizańskiej z 1263 roku”, Zapiski Historyczne, 66 (2001), no. 2/3, pp. 97–101.

Contact:

nowak@linux.pl