Researchers

Paweł Libera

PhD awarded (date and institution):

December 11, 2012, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

Eastern policy of the Second Republic of Poland, Polish– Lithuanian relations, Polish political emigration after 1945

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Website:
https://ihpan.academia.edu/Pawe%C5%82Libera

Participation in research projects:
1.
[participant and secretary] “Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1923). Wydawnictwo źródłowe” [“Edition of the Minutes of the Council of Ministers of the Republic of Poland (1918–1923)”], leader: Professor Marek Kornat, NPRH-funded, 2015–2020.
2. [participant] “Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” [“Cultural transfer as a transdisciplinary component in the study on intercultural relations: the case of Arabic cultural influences in Poland’s cultural heritage”], leader: Dr hab. Agata Nalborczyk, NPRH-funded, 2016–2019.
3. [participant] “Operacja polska NKWD 1937–1938” [“The Polish operation of the NKVD, 1937–1938”], leader: Dr Sławomir Dębski, NCN-funded, 2016–2019.
4. “Polityka władz II RP wobec ruchu prometejskiego” [“Polish policy towards the Promethean movement”], own monographic work.

Selected publications:

Books:
1. J. Łobodowski, Listy do redaktorów “Wiadomości”, ed. P. Libera, Toruń, 2015, pp. 500.
2. Ю. Лободовський, Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну, Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин, Люблін–Львів, 2015, pp. 544.
3. J. Łobodowski, Przeciw upiorom przyszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie, pref. and ed. P. Libera, Lublin, 2015, pp. 582.
4. P. Libera, R. Rybka, K. Stepan, Polski cmentarz wojenny Kijów-Bykownia: księga cmentarna, vol. 1: A–B, Warszawa, 2015, pp. 323.
5. Za młodzi na Katyń. Relacje studentów z zesłania na Wschód, eds. M. Laszczkowski, P. Libera, Warszawa, 2015, pp. 388.
6. II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, ed. P. Libera, Warszawa, 2013, pp. 575.
7. Lietuvos – lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 m. Diplomatinių dokumentų rinkinys, Lietuvos istorijos institutas, eds. A. Kasparavicius, P. Libera, Vilnius, 2012, pp. 623.

Articles and source editions:
1. “Polityka Józefa Becka wobec Litwy (1930–1939)”, in: Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, ed. S. Nowinowski, Łódź–Warszawa, 2017, pp. 257–282.
2. “Antyrosyjski rusofil – Józef Łobodowski wobec Rosji”, in: Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, eds. G. Bąk, L. Siryk, E. Łoś, Lublin, 2016, pp. 213–229.
3. “Stypendyści z narodów ‘prometejskich’ w latach 1928–1939. Próba portretu zbiorowego”, Nowy Prometeusz, 7 (2015), pp. 147–169.
4. “Włodzimierz Bączkowski i jego współpraca z paryską ‘Kulturą’”, in: Giedroyc a Ukraina. Ukraińska Perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej “Kultury”, eds. M. Semczyszyn, M. Zajączkowski, Warszawa–Lublin–Szczecin, 2014, pp. 104–121.
5.Z dziejów ‘Buntu Młodych’ i ‘Polityki’. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932–1939)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48 (2013).
6. “Ewolucja ruchu prometejskiego w okresie międzywojennym”, in: Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), ed. M. Kornat, Warszawa, 2012, pp. 219–244.
7. “Ormianie i ruch prometejski w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki”, Nowy Prometeusz, 2 (2012), pp. 295–313.
8. “Polska Ludowa wobec Katynia. Nieznane dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości (1947–1951)”, Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja. Rocznik Naukowy, 1 (2012), pp. 211–228.
9. “Biuletyn Polsko-ukraiński (1932–1938) pismo programowe ruchu prometejskiego”, Київські полоністичні студії, 18 (2011), pp. 33–41.
10. “Józef Łobodowski i polska audycja Radia Madryt (1949–1975)”, in: Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, eds. P. Jakóbczak-Adamczyk, A. Adamczyk, M. Białokur, Toruń–Opole–Piotrków Trybunalski, 2011, pp. 116–146.
11. “Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej. Wstęp do badań”, part 2, Historia i Polityka, 5 (12) (2011), pp. 201–230; part 1, Historia i Polityka, 4 (11) (2010), pp. 205–242.
12. “Ocena polityczna grupy ‘Polityki’ przez Oddział II Sztabu Głównego w 1938 r.”, Zeszyty Historyczne, 171 (2010), pp. 142–147.

Contact:

pawel.libera@interia.pl