Researchers

Michał Słomski

MA awarded (date and institution):

September 2, 2014, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of cities in Poland (14th–17th c.), history of Łowicz (13th–18th c.), history of the Church in Poland (14th–16th c.), diplomatics, source editing, castles in Poland (13th–18th c.)

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
In progress:
1. “Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, no. 1aH15037383, leader: Professor M. Słoń).

Completed:
1. “Atlas historyczny Polski: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, no. 11H11004080, leader: Professor M. Słoń.
2. “Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku” [“Digital edition of the city and land acts of Kalisz from the turn of the 16th century”], NCN-funded, no. 2014/13/N/HS3/04428, leader: Mr Tomasz Związek.

Selected publications:

Monographs:
1. Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.), Warszawa, 2017.

Articles:
1.
“Problemy przynależności terytorialno-administracyjnej Łowicza w średniowieczu”, Roczniki Łowickie, 10 (2012) [pub. 2013], pp. 101–135.
2.Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu i jego funkcje w średniowieczu i początkach nowożytności”, Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, 47 (2014), pp. 7–29.
3.Dokumenty arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 r. Uwagi w związku z książką Aliny Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 185–191.
4.Powiat wałecki w drugiej połowie XVI wieku”, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 4.I. (access: 30.06.2017).
5.Sieć miast kościelnych ziem polskich Korony w XVI wieku. Przyczynek do problematyki“, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 77 (2016), Special Issue, pp. 427–456.
6.Zamki arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu, Uniejowie i Opatówku w świetle opisów inwentarzowych z lat 1591–1592“, Rocznik Łódzki, 65 (2016), pp. 139–156.
7. “…quos vulgo grodzianie apellant, ale nie tylko. Kapelani i niższy personel zamków biskupich w Łowiczu, Uniejowie i Pułtusku w XV–XVI stuleciu”, in: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskich, ed. B. Klassa, Gdańsk, 2016, pp. 111–124.
8.Spis kmieci klucza zduńskiego arcybiskupów gnieźnieńskich z 1553 roku“, in: Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, ed. M. Dzik, G. Śnieżko, in cooperation with M. Starski, Rzeszów, 2017, pp. 107–125.
9. [with M. Słoń] “Edycje cyfrowe źródeł historycznych“, in: Jak wydawać teksty dawne, ed. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań, 2017 (Staropolskie Spotkania Językoznawcze, 2), pp. 65–84.
10. [with A. Borek] “Lokalizacja miejscowości”, in: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., part II: Komentarz. Indeksy, ed. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa, 2017, pp. 177–202.
11. “Charakter i wielkość osiedli: zamki i opactwa”, in: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., part II: Komentarz. Indeksy, ed. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa, 2017, pp. 222–229.
12. “Dolsk”, in: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., part II: Komentarz. Indeksy, ed. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa, 2017, pp. 380–398.

Reviews:
1.Jacek Maciejewski – Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej”, Histmag.org (access: 6.01.2014).
2.Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013”, Studia Źródłoznawcze, 52 (2014), pp. 220–224.
3.Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013“, Studia Geohistorica, 2 (2014), pp. 201–203.
4. Deustcher Historischer Städteatlas, Nr. 5: Dortmund, hrsg. P. Johanek, J. Lafrenz, T. Tippach, Münster 2018″, Studia Geohistorica, 6 (2018), pp. 221–227.

Source database with editing elements and facsimiles:
1. [With A. Borek, W. Brzeziński, M. Gochna, E. Kalinowski, J. Karczewska, P. Klint, K. Rábai, K. Szuba and T. Związek] “The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition“, eds. M. Słoń, U. Zachara-Związek, Studia Geohistorica, 6 (2018), pp. 206–219.

GIS source editions:
1. [with M. Kuc-Czerep and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1581 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 4.7. (access: 30.06.2017).
2. [with A. Borek and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy powiatu kościańskiego 1570 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 2.4. (access: 30.06.2017).
3.[with K. Chłapowski and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1570 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.4. (access: 30.06.2017).
4. [with A. Dunin-Wąsowicz and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1576 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.5. (access: 30.06.2017).
5. [with A. Dunin-Wąsowicz and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1583 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.9. (access: 30.06.2017).
6. [with J. Suproniuk and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1567 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 5.3. (access: 30.06.2017).
7. [with A. Borek and U. Zachara-Związek] “Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1570 r.“, Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 5.4. (access: 30.06.2017).

Reports:
1.Sprawozdanie z konferencji „Województwo poznańskie w XVI w.” – Kościan, 1 lipca 2015 r.“, Studia Geohistorica, 4 (2016), pp. 202–204.
2.Seminarium „Historia środowiskowa. Teoria i praktyka” – Warszawa, 23 listopada 2017 r.“, Studia Geohistorica, 5 (2017), pp. 304–305.

Contact:

slomski.m@wp.pl